Έντυπο περιγραφικής αξιολόγησης για το Δημοτικό.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη: Αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας. Πρόκειται για έντυπο μιας σελίδας μόνον, ενώ αξιολογείται πλήθος παραμέτρων. 

 Abstract: This is a result of research. It covers only one page, however evaluates numerous parameters.

Αφήστε μια απάντηση