ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα συνωστίζεται στα Πρότυπα και στα Πειραματικά σχολεία και κυρίως στα Γυμνάσια και Λύκεια που βρίσκονται στην Αθήνα. 2. Η πολιτεία, ανέκαθεν αναγνώριζε τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα διότι τους αμείβει παραπάνω, αλλά ποτέ δεν τους αξιοποιεί αναθέτοντάς τους συγκεκριμένους ρόλους στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός σχεδίου. 3. Τα «Πειραματικά» σχολεία δεν λειτούργησαν ποτέ ως πειραματικά. Ποτέ μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν δοκιμάστηκε σ’ αυτά τα σχολεία. Όποιες διδακτικές προτάσεις δοκιμάστηκαν ήταν εντελώς αποσπασματικές, καθόλου οργανωμένες και καμία δεν κατέληξε σε έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά συμπεράσματα. 4. Τα «Πειραματικά» σχολεία με τη σημερινή τους μορφή δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πειραματικά διότι το μαθητικό δυναμικό τους δεν είναι αντιπροσωπευτικό. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Να θεσπιστούν κατάλληλα κίνητρα ώστε οι καθηγητές με αυξημένα τυπικά προσόντα να διαχυθούν στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και να αξιοποιηθούν στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους. 2. Τα σημερινά Πειραματικά σχολεία να αποχαρακτηριστούν. Διδακτικές προτάσεις να δοκιμάζονται πιλοτικά σε σχολεία της επικράτειας και «Πειραματικά» να χαρακτηρίζονται μόνο τα τμήματα των σχολείων στα οποία εφαρμόζεται πιλοτικά μια διδακτική πρόταση και για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή της. 

 Abstract: ASCERTAINMENTS: 1. The majority of highly qualified teachers crowd to the Model and Experiment schools mainly in Athens. 2. The government ever since recognize the highly qualified teachers, so they have a better salary, but never takes advantage of their potential, assigning them to different roles in terms of realizing an actual project. 3. The experiment schools do not operate as experiment schools. Never before has a major educational reform been attempted in these schools. Teaching propositions that have been tried were completely fragmentary, without organization, so it couldn’t end up to credible results. 4. The experiment school, as they are actually, they can’t operate as experiment school because they don’t have a representative sample of students. PROPOSITIONS: 1. To enact motivations that highly qualified teachers could be diffused to Gymnasium and High School and to help with the teaching upgrading through different roles. 2. The experiment school, as they are actually, must be abolished. Teaching propositions must be tried in different school of the country, and “Experiment School” must be called only the classes of school on which an experimental teaching approach is applied. 

Αφήστε μια απάντηση