ΑΠΟΔΕΣΜΕΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ/καθηγητής φυσικής

Περίληψη: Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Λύκειο χωρίς πανελλαδικές Μετά το τέλος λυκείου και στις αρχές του επόμενου σχολικού έτους, μπορεί το υπουργείο παιδείας να προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα μικρών χρονικά κύκλων 4 εβδομάδων, σε μικρό αριθμό μαθημάτων. Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στο τέλος κάθε κύκλου απογευματινές ώρες στα σχολεία, για πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα αυτά. Το παραπάνω project θα μπορούσε να επαναληφθεί για τρεις ή τέσσερις μήνες, με διαφορετική κάθε φορά ύλη και με τους αντίστοιχους κύκλους εξετάσεων, με στόχο έναν αντικειμενικό βαθμός πρόσβασης. Η ύλη και η παρουσίαση των θεμάτων κάθε επόμενου κύκλου μαθημάτων –εξετάσεων, θα επιλέγεται και θα παρουσιάζεται κατά την διάρκεια του προηγούμενου μηνιαίου κύκλου , από το υπουργείο παιδείας και θα είναι διαφορετική φυσικά κάθε χρόνο. Η ύλη αυτή θα αποτελεί ένα μικρό μέρος της θεματολογίας μιας μεγάλης τράπεζας θεμάτων που θα αναφέρεται στην σχολική ύλη και των τριών τάξεων του λυκείου . Πάνω σε αυτή την συγκεκριμένη ύλη και σε μηνιαία βάση, συγγραφικές ομάδες θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα διαδικτυακά μαθήματα. Τα θέματα θα είναι αντικειμενικού τύπου, για αυτόματη και γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων, ώστε να μην χαθεί το 1ο εξάμηνο Τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν παράλληλα να προσφέρουν, με μικρά δίδακτρα, ευέλικτα προγράμματα σπουδών. 

Abstract: Admission to higher education – Lyceum (senior high school) without Pan-Hellenic university entrance exams. After the end of lyceum and at the beginning of next school year, the ministry of education can offer short duration online courses of 4 weeks, in small number of subjects. At the end of each course candidates will sit for the Pan-Hellenic university entrance exams at schools, afternoon hours. The above project could be repeated for three or four months each time with different curriculum and with the respective courses of examinations, aiming at an objective degree of access. The curriculum and the presentation of subjects of each next course – examination, will be selected and presented during the previous monthly test course by the Ministry of Education and will be different every year. The course curriculum will constitute a small part of issues of a big exams repository that will be related to the curricula of all three lyceum grades. On this curricula and on a monthly basis the author teams will submit their proposals for the online courses. The test subjects of will be of objective type, so that results will be exported automatically, so that the 1st semester will not be missed. Institutions of higher education they could at the same time offer flexible programs of study on small tuition fees.

Αφήστε μια απάντηση