Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Εκπαιδευτικής Μονάδος. Διδασκαλία Μαθημάτων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο Γυμνάσιο Πειραιά

Περίληψη: Σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία κατατέθηκαν προτάσεις, οι οποίες εστιάζουν: α) στην δομή και οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδος, β) στην οργάνωση και λειτουργία σχολικής μονάδος και γ) στο πρόγραμμα σπουδών ορισμένων μαθημάτων. Συγκεκριμένα, ως προς την δομή και οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδος προτείνεται η «περιορισμένη αυτονομία» της σχολικής μονάδος, καθότι: α) επιτρέπει την ανάθεση περισσότερων πρωτοβουλιών στον εκπαιδευτικό β) καθιστά τον εκπαιδευτικό συνδιαμορφωτή της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, η «περιοριστικά» αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να παρεμβαίνει σε διοικητικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως: ι. Αναλυτικό πρόγραμμα, ii. Διδασκαλία, iii. Εξουσία, iν. Ανθρώπινο δυναμικό (πρόσληψη, Επιμόρφωση και Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου), v. Υλικοί και oικονομικοί πόροι Σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία σχολικών μονάδων, προτείνονται αλλαγές ως προ το νομοθετικό πλαίσιο των εγγραφών και μετεγγραφών, τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, την κατάργηση της νομοθεσίας που αφορά τα χωροταξικά όρια των σχολείων, το ωράριο Εκπαιδευτικού προσωπικού, τη συχνότητα των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων και το νομοθετικό πλαίσιο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης. Επίσης, κατατέθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ,της Τεχνολογίας, της Χημείας και της Ιστορίας της Γ΄ τάξεως.


Abstract: 
At a special meeting of the Teachers’ Association within the National Dialogue on Education submitted proposals, which focus on: a) the structure and organization of the educational unit, b) the organization and operation of school unit and c) the curriculum certain subjects. Specifically, as to the structure and organization of the educational unit is proposed that “limited autonomy” school unit, as: a) allow the award of more initiatives in education b) makes the teacher in shaping the internal training policy. Additionally, the ‘restrictive’ autonomous educational unit can intervene in administrative and pedagogical issues, such as: i. Detailed program, ii. Teaching, iii. Power, iv. Human resources (recruitment, training and education Self-assessment project), v. Physical and Financial Resources On the organization and operation of schools, proposed changes before the legislative framework of recordings and transfer, the maximum number of students per class, the abolition of laws on spatial boundaries of schools, teaching staff time, frequency of meetings teachers association and the legal framework of choice of education officials. Also submitted proposals to improve the teaching of Ancient Greek Language, Technology, Chemistry and History of the C-class.

Αφήστε μια απάντηση