Επέκταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και σχολικές βαθμίδες και διάχυση στην ύλη

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΟΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑ

Περίληψη: Η ΠΕ που σήμερα γίνεται αποσπασματικά, εθελοντικά, εκτός ωρολογίου στη Β’βάθμια και επιλεκτικά θα πρέπει να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές εντός ωρολογίου προγράμματος από ειδικά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Να διασφαλίζεται η προσέλευση σε Κέντρα ΠΕ για όλους τους μαθητές (μεταφορά) και τα ΚΠΕ να ανοίξουν στην κοινωνία και Τοπική Αυτοδιοίκηση και να συνδεθούν με διάδωση της γνώσης και της παραγωγικής ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες.

AbstractEnvironmental education in Greek schools today has a partial, voluntary and exceptional character. Instead Environmental education should be in the schedule of primary and secondary education which must be addressed to all pupils within the curriculum by specially trained teachers. We must ensure the attendance at the Centers of E.E. for all students (transfer). These Centers must open at the society and the Local Government and must be linked and disseminate knowledge about the productive reform according to local needs.

Αφήστε μια απάντηση