Επισημάνσεις και προτάσεις για την ειδική αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Περίληψη: Ο χώρος της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα έχει αναγνωρισθεί ως αυτόνομος χώρος επιστημονικού προβληματισμού και πρακτικής μόνο στην διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων, παρά το γεγονός ότι διοικητικά και οργανωτικά έχει μια πιο μακρόχρονη ιστορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί σημαντικά προβλήματα αλλά και να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις για το περιεχόμενο και την οργάνωση της ειδικής αγωγής, χωρίς την απαραίτητη ερευνητική τεκμηρίωση αλλά με βάση «αυτονόητες» παραδοχές.

Abstract: The field of special education in Greece has been recognized as an independent scientific reflection space and practice only during the last 30 years, despite the fact that as administrative and organizational educational field, has a longer history. This has resulted to significant problems have accumulated and to take important decisions on the content and organization of special education without the necessary research documentation but based on «self-evident» assumptions.

Αφήστε μια απάντηση