ΕΣΥΠ

Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) εδρεύει στην Αθήνα και συγκροτείται από την Ολομέλεια και τα τρία επιμέρους Συμβούλιά του. Στην Ολομέλεια προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΕΣΥΠ. Στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), προεδρεύουν οι αντίστοιχοι  Πρόεδροι. Περισσότερες πληροφορίες  για τη σύνθεση των οργάνων μπορείτε να  αποκτήσετε στο σύνδεσμο “Δομή” της ιστοσελίδας.  Το ΕΣΥΠ με την παρούσα δομή άρχισε να  λειτουργεί από το 2003, οπότε διορίσθηκε και το πρώτο προεδρείο του. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό  Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων για ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και για μείζονος σημασίας ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

dialogos.minedu.gov.gr