ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ηλίας Μούδας, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ-70

Περίληψη: Η εν λόγω πρόταση επιχειρεί, αρχικά, να διακρίνει και να ταξινομήσει τους τύπους των περιφερειών των σχολικών συμβούλων με κριτήρια βαθμίδας εκπαίδευσης και χαρακτηριστικών περιφέρειας (γεωγραφική μορφολογία και πυκνότητα πληθυσμού). Στη συνέχεια, οι κατατιθέμενες προτάσεις έχουν γνώμονα τη βελτίωση του επιμορφωτικού έργου του/της σχολικού συμβούλου, αλλά και της συνολικής άσκησης επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης από μέρους του/της.

Abstract: “Issues on the educational role and generally the offer of scientific and pedagogical guidance by School Counselors” The current proposal aims, firstly, to identify and classify types of regions of School Counselors, according to education grade criteria and regional characteristics (geographic topography and population density). Then, the submitted proposals aim to improve the educational work of its School Counselor, as well as the total provision of scientific and pedagogical guidance by them.

Αφήστε μια απάντηση