ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσίκας Νικόλαος

Περίληψη: Η ανάγκη για ενίσχυση της κριτικής σκέψης δικαιολογείται από το γεγονός ότι στις μέρες μας σημειώνεται έκρηξη γνώσεων και πληροφοριών. Έτσι, ο μαθητής, και γενικά ο σύγχρονος άνθρωπος, καλείται, από τη μια να γνωρίζει πλήθος πληροφοριών, αλλά και από την άλλη να τις αξιολογεί. Η επιτυχής αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων απαιτεί την επιλογή, τη μεθοδική επεξεργασία, αξιοποίηση και κατάλληλη χρήση όλων αυτών των πληροφοριών. Με άλλα λόγια, απαιτείται η ενεργοποίηση των δεξιοτήτων που συγκροτούν την κριτική σκέψη. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένας νέος Ευρωπαίος πολίτης πλήρως εφοδιασμένος με όλες εκείνες τις δεξιότητες, που είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να καταστεί ενεργός και σκεπτόμενος, και να προσαρμόζεται δυναμικά στις νέες απαιτήσεις της εποχής. Το σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο δε δικαιούται να μένει έξω από την κοινωνία, και οφείλει να δίνει βαρύτητα στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης των μαθητών και να τους βοηθήσει να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν δια βίου.

Abstract: The need for strengthening of critical thinking is justified by the fact that nowadays noted knowledge and information explosion. Thus, the student, and generally modern man, is called the one to know a lot of information, and the other to evaluate. Successful coping with everyday problems requires the selection, methodical treatment, recovery and proper use of all this information. In other words, it requires the activation of the skills that make up critical thinking. The aim is to establish a new European citizens fully equipped with all the skills that are necessary in order to become active and thinking, and to dynamically adapt to the new requirements of the times. The modern European school is not entitled to remain outside society, and must give weight to the growing critical thinking and help them learn how to learn for life.

Αφήστε μια απάντηση