Κώδικας Δεοντολογίας Εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΣΙΤΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Περίληψη: Με το πέρασμα των χρόνων οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα κατά τη παιδαγωγική διαδικασία. Η κοινωνική θέση τους έχει κατέλθει και δεν θεωρούνται πλέον από την κοινωνία αυθεντίες, όπως στο παρελθόν. Η ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας σε χώρες του εξωτερικού έχει αποτελέσει ξεκάθαρη δήλωση των εκπαιδευτικών στόχων προς την κοινωνία. Το εκπαιδευτικό κίνημα στην Ελλάδα έχει τη δύναμη να δείξει τον δρόμο προς την επανατοποθέτηση του εκπαιδευτικού στα ψηλότερα επίπεδα της κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Abstract:Through the years, educators have to deal with constantly augmented problems during the education process. Their social status has declined and they are no longer dealed as in the past. Code of Deontology in foreigh countries has been a clear statement of the educational aims towards the society. The educational movement in Greece has the power to show the way towards the repositioning of the educator at the highest level of social trust.

Αφήστε μια απάντηση