Μεταπτυχιακά -Ανώτατη εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonios Georgopoulos

Περίληψη: Η πολιτική των μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ρεαλιστικό όραμα μεταρρύθμισης των πανεπιστημίων με στρατηγικά χαρακτηριστικά. Το όραμα αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τόσο την οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας όσο και την ανάπτυξη των πανεπιστημίων και των μελών ΔΕΠ. Η χρηματοδότηση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνεται αποκλειστικά μέσω δημόσιων δαπανών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν κόστος παραγωγής και λειτουργικά έξοδα. Το σύστημα της «άμεσης ανταποδοτικότητας» κρίνεται ως το πιο κατάλληλο εργαλείο χρηματοδότησής τους. Δηλαδή το κόστος αναλαμβάνεται από τον άμεσα επωφελούμενο που συνήθως δεν είναι ο τυπικός νεαρός φοιτητής του προπτυχιακού επιπέδου σπουδών. Διαφορετικά στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώνουν οι πολλοί και θα επωφελούνται οι λίγοι. Η μη αμοιβή των καθηγητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι κοινωνικά άδικη, οδηγεί σε εκμετάλλευση της εργασίας, δεν παρέχει κίνητρα βελτίωσης του εργαζόμενου και απαξιώνει τους καθηγητές οικονομικά και κοινωνικά, δεδομένης της μείωσης του μισθού τους κατά 50% από το 2010.

Abstract: The policy of post-graduate programs should be part of a realistic vision of the reform of the universities with realistic economic and social characteristics. This vision should serve both the social-economic development of the country and the development of the universities and their members. The financing of all education levels cannot be made solely through public spending. The post-graduate programs have production and operating costs. The “direct reciprocity system” is considered as the most appropriate financing tool, namely the direct beneficiary pays the cost given that he normally differs from the typical bachelor student as regards age, kind of work, economic status etc. Otherwise, many will pay, and few will benefit. If professors are not paid at post-graduate level, there are several undesirable side effects. More specifically, this is socially unjust, leads to exploitation of labor, devalues professors financially and socially, and it does not provide incentives to improve their performance, given the reduction of their salary by 50% from 2010.

Αφήστε μια απάντηση