Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -Σύστημα Διορισμου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Περίληψη: Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για διορισμό νομίμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δίκαιο σύστημα διορισμών με μοριοδοτηση μέσω ΑΣΕΠ, με κριτήρια: Τα έτη κτήσης Πτυχίου, την Προϋπηρεσία, τον τελευταίο ασεπ, τα Ακαδημαϊκά Προσόντα, τα Κοινωνικά κριτήρια.

Abstract: Counting seniority gained in Higher Education for appointing statutory or substitute teachers. Law appointments system with points awarded through ASEP criteria: The Diploma acquisition years, the Experience, the recent asep, academic qualifications, the Social criteria.

Αφήστε μια απάντηση