Προτάσεις για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Γεώργιος Χείλης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται προτάσεις για κάθε τάξη ξεχωριστά και γενικές προτάσεις που αφορούν τη μέθοδο διδασκαλίας της Ιστορίας.

Abstract: Proposals are included for each class separately and general recommendations relating to history teaching method.

Αφήστε μια απάντηση