ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Κάππας Σπυρίδων

Περίληψη: Τα Εσπερινά ΕΠΑΛ αποτελούν μια εκ πρώτης όψεως ελκυστική επιλογή για ενήλικους εργαζόμενους μαθητές ή αναζητούντες εργασία. Από την άλλη πλευρά, όμως, αποτελούν τα σχολεία με το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητικής διαρροής, ενώ ο τρόπος λειτουργίας τους αποτρέπει πολλούς υποψήφιους μαθητές να εγγραφούν. Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στα προβλήματα αυτά αναζητώντας τα αίτια που τα δημιουργούν και θα προσπαθήσει να προτείνει λύσεις βασιζόμενες στα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων και κυρίως στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(εξΑΕ).Η παρουσίαση της συγκεκριμένης πρότασης έγινε υπό μορφή εισήγησης στο 1ο Πανελλήνιο συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής καινοτομίας(Οκτώβριος 2015)

Abstract: Evening EPAL constitute a prima facie attractive option for adult workers or students seeking work. On the other hand, are the schools with the highest dropout rate, while their mode prevents many prospective students to enroll. This paper will focus on these problems searching the causes that create them and will try to propose solutions based on the characteristics of adult education, especially at the beginning of distance education (six years) .The presentation of this proposal was in the form of a recommendation in the 1st National conference promoting Educational innovation (October 2015)

Αφήστε μια απάντηση