ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: OΜΑΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περίληψη: Οι θεμελιώδεις αξιακές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική πολιτική για το νηπιαγωγείο είναι η παροχή δημόσιας, δωρεάν και υψηλού επιπέδου προσχολικής εκπαίδευσης η οποία πρέπει να έχει πρωταρχικό σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, την καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης αλλά και της δημοκρατικής τους συνείδησης, αξίες θεμελιώδεις για την πορεία της ατομικής και κοινωνικής τους οντότητας στην ενήλικη ζωή τους. Με βάση αυτό το πλαίσιο αρχών, την αναγνωρισμένη από τη διεθνή βιβλιογραφία σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και αγωγής στην νηπιακή ηλικία, αλλά και την πολυετή εμπειρία μας προτείνουμε: α) Να διασφαλιστεί άμεσα από την πολιτεία η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό όλων των παιδιών ηλικίας από 4 έως 6 ετών, β) Να αναθεωρηθεί άμεσα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει τον μέγιστο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στο νηπιαγωγείο προκειμένου να μην ξεπερνά τους 15 μαθητές ανά νηπιαγωγό και γ) Να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και να εφαρμοστεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση 211744/ΓΔ4/23-12-2015 η οποία δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η οργανικότητα των νηπιαγωγείων με προαγωγές των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων σε 3/θεσια, 4/θεσια, 6/θεσια.

Abstract: The fundamental value-principles that should be applied in the National Education Policy for kindergarten, is public, free and of high quality early childhood education, which should have as primary purpose the all-round development of children, the cultivation of critical thinking as well as their democratic consciousness, values fundamental to the progress of their individual and social entity in their adulthood. Based on this framework of principles, the recognition of the importance of education in early childhood by the international literature , and our years of experience, we recommend: a) the two-year compulsory education in kindergarten and seamless access of all children aged 4-6 years in preprimary education should be directly ensured by the state, b) the existing legal framework that determines the maximum number of students per class in kindergarten should be immediately revised to no more than 15 pupils per teacher and c) the role of Heads of kindergartens should be enhanced and the Ministerial Decision 211744 / GP4 / 12.23.2015 which enables to increase the population of kindergartens by the promotion of co-located schools up to 3/teaching positions, 4/teaching positions, 6/teaching positions, should be directly applied.

Αφήστε μια απάντηση