ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περίληψη:Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43 – 11/4/2016 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, αποφασίστηκε να σταλούν οι παρακάτω προτάσεις: 1. Να γίνονται δράσεις συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Ε.Α.Ε., αλλά και της Γενικής Αγωγής, που αφορούν στη διδασκαλία μαθητών με αναπηρία. 2. Να γίνονται επιμορφώσεις που αφορούν στη διαχείριση τάξης και κρίσεων, που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 3. Να γίνονται δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με θέματα που αφορούν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, η οποία θα επιτυγχάνεται σε πρακτικό επίπεδο, με τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις. 4. Στα αμιγώς χαρακτηρισμένα (ως προς την εκπαιδευτική ανάγκη) σχολεία Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Ε Ειδικής Αγωγής Α και Β βαθμίδας, Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) θα μπορούσαν να ενταχθούν και μαθητές με άλλου τύπου αναπηρίες, αφού πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) Να υπάρχουν κατάλληλες κτηριακές υποδομές, ικανές να βοηθήσουν τους μαθητές. β) Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. 5. Σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των μαθητών τη; ΣΤ τάξης στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. προτείνουμε, η πρακτική άσκηση των μαθητών που μπορούν να ανταπεξέλθουν, να γίνεται σε ασφαλείς επαγγελματικούς χώρους, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας με ευθύνη της πολιτείας. 6. Στο αναλυτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. να υπάρχει παράρτημα με υποδειγματικές διδασκαλίες και για πολύ σοβαρές αναπηρίες. 7. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε..Ε.Κ πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες με βάση τις ανάγκες των μαθητών. 8. Οι ΣΜΕΑΕ, προτείνουμε να λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Αφήστε μια απάντηση