Πρόταση Αλλαγής Συστήματος Διορισμών Εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΞΑΦΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περίληψη: Θέμα της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πρόταση διαμόρφωσης ενός μόνιμου, αξιόπιστου, αξιοκρατικού και σύγχρονου συστήματος διορισμού στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το ολοένα εντεινόμενο πρόβλημα αναλογίας ενεργών εκπαιδευτικών και συνταξιοδοτήσεων, σε συνδυασμό με την αδιαμφισβήτητη ύπαρξη χιλιάδων εκπαιδευτικών κενών σε όλο το φάσμα της δημόσιας εκπαίδευσης, δημιουργούν την αναντίρρητη ανάγκη μονίμων διορισμών στις εκπαιδευτικές μονάδες. Το ευρωπαϊκό και το διεθνές παράδειγμα, δείχνουν τον τρόπο και μπορούν να παράσχουν την τεχνογνωσία, με την απαραίτητη πάντοτε προσαρμογή στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στην παρούσα εργασία προτείνονται τρόποι μοριοδότησης των υποψηφίων με γνώμονα την εργασιακή εμπειρία, τα ακαδημαϊκά προσόντα και την ατομική πρόοδο.

Abstract: The subject of this thesis is the proposal of forming a permanent, reliable, modern and meritocratic appointment system in the Greek educational system. The ever-growing proportion problem of active teachers and retirements, combined with the undeniable existence of thousands of educational gaps across the spectrum of public education, create an undeniable need for permanent appointments in educational units. The European and international example, show the way and can provide the expertise always bearing in mind the necessary adaptation to the needs and particularities of the Greek education system. This paper proposes ways of applicants’ point system (point score allocation) in line with teaching experience, academic qualifications and individual progress.

 

Αφήστε μια απάντηση