ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γεωργία Κωστοπούλου, Υπεύθυνη Σ.Ε.Π. ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου

Περίληψη: Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρηση, στην ομαλή μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη και στον ισορροπημένο τρόπο λήψης αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί/Σύμβουλοι ΣΕΠ με την ατομική Συμβουλευτική βοηθούν το νέο να συνειδητοποιήσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τις ικανότητες και δεξιότητες του, τις αξίες και τις προσδοκίες του, να βάλει στόχους και να δημιουργήσει το δικό του σενάριο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας. Η εφαρμογή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην τάξη και η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, στις σχολικές μονάδες από επιμορφωμένους/ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, κρίνεται απαραίτητη υπηρεσία από το εκπαιδευτικό σύστημα, για τη νεολαία και την οικογένεια.

Abstract: School Vocational Guidance in Secondary Education, aimed at personality development of students, to information, to smooth the transition from one educational level to another and the balanced decision-making. Teachers / Consultants SEP with individual Counseling helps the young person to realize the personality traits, abilities and skills, values and expectations, to put goals and create its own educational and career path scenario. Implementation of Career Guidance Teachers and services Counselling and Guidance in schools by undergoing training / specialist teachers, it is an essential service by the education system, to youth and family.

Αφήστε μια απάντηση