ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σωκράτης Κουγέας

Περίληψη: Οι σημειώσεις που ακολουθούν είναι περίγραμμα οργάνωσης δευτεροβάθμιου σχολείου, του σημερινού Γυμνασίου-Λυκείου, και μια μικρή αναφορά στις αρχές που νομίζω ότι πρέπει να διέπουν το Δημοτικό. Η οργάνωση του σχολείου υποστηρίζουμε ότι πρέπει να βασίζεται στη δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και στην ενοποίηση Γυμνασίου-Λυκείου. Στο σχέδιο που ακολουθεί και το οποίο μπορεί να δώσει στοιχεία σε μια ευρύτερη πρόταση, ή, αν αποτελέσει βάση συζήτησης, να εξειδικευθεί, επιχειρείται η ενίσχυση της σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τοπικούς θεσμούς, η αξιοποίηση των θεσμών αυτών, και η παροχή της ευρύτερης δυνατής παιδείας σε όλους τους τομείς, στο πλαίσιο της δωρεάν παιδείας. Για το λόγο αυτό οι τομείς που αποτελούν σήμερα μέρος της βασικής εκπαίδευσης αλλά δεν καλύπτονται κατ’ ουσίαν από το σχολικό πρόγραμμα και όσοι συμβάλλουν στην καλλιέργεια ιδαίτερων κλίσεων και ταλέντων των μαθητών, προτείνουμε να υλοποιούνται με μεγαλύτερη ελευθερία, απαλλαγμένοι από τη συμβατική αντιμετώπιση των μαθημάτων, να παρέχονται σε ευρύτερες ομάδες μαθητών και μαθητριών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού «τμημάτων επιλογών», και να δίνουν την ευκαιρία στους νέους και τις νέες να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις υπάρχουσες τοπικές δομές (δημοτικές Βιβλιοθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις).

Abstract: The following notes focus on secondary school’s organization plan. Also there is a reference to the principles that I think should guide the primary education. The organization of the school that we support should be based on the twelve-year compulsory education and unification “Gymnasio” and “Lykeio”. The proposal below seeks to strengthen the connection of the school with the local community and local institutions, the development of these institutions, and the provision the broadest possible education to all sectors in the context of free education. For this reason the fields which these days are part of basic education but they don’t covered in substance by the school curriculum and these that contribute to foster inclinations and talents of students, we recommend implemented more freely, free from the conventional course, in larger groups of male and female students, so there is possibility of forming selection’s sections and give the opportunity for young men and women to work together and build upon existing local structures (municipal libraries, sports facilities)

2 thoughts on “ΣΧΕΔΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ”

  1. Θα διαφωνήσω με την κατάργηση των Θρησκευτικών,θα πρεπει να βρεθεί μια μέση λύση για παράδειγμα οι μαθητές να έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στο μάθημα των θρησκευτικών ως έχει σήμερα ή στην ιστορία των θρησκειών,έτσι θα αποφευχθούν συγκρούσεις .Στο πλαίσιο ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας θα προσέθετα ως μάθημα επιλογής την διδασκαλία του τοπικού ιδιώματος.

    1. Δεν θα διαφωνήσω ότι τα θρησκευτικά ως μάθημα έχουν ρίζες βαθιές και η όποια αλλαγή το αφορά λαμβάνει πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Προσωπική μου άποψη είναι ότι σε μικρές τάξεις το μάθημα πρέπει να εστιάζει στις θρησκευτικές παραδόσεις, στη συνέχεια να ασχολείται με πολυθεϊστικές θρησκείες και την επιρροή των μονοθεϊστικών θρησκειών στην πορεία των κοινωνιών.

Αφήστε μια απάντηση