ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Περίληψη: Παρότι η συνέχιση της παρουσίας και λειτουργίας του ολιγοθέσιου σχολείου φαίνεται αναπόφευκτη στο μέλλον στη χώρα μας, λόγω της γεωμορφολογικής φυσιογνωμίας της, το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της δημοτικής, αλλά και της μέσης εκπαίδευσης, τα ωρολόγια προγράμματα, η διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων, με την έλλειψη ευελιξίας που τα χαρακτηρίζει, καθιστούν τη σημερινή λειτουργία του ολιγοθέσιου σχολείου αναποτελεσματική και δαπανηρή. Η πρότασή μας για εκ βάθρων ανασχεδιασμό της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων αποσκοπεί στη θεαματική βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του ολιγοθέσιου σχολείου και στην ορθολογική αξιοποίηση υλικού και ανθρώπινου δυναμικού για κάλυψη περισσότερων αναγκών. Άποψή μας είναι ότι ο θεσμός του ολιγοθέσιου σχολείου πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά με τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να ανταποκριθεί στην απαίτηση της παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε όλα τα ελληνόπουλα.

Abstract: Although the continuation of presence and operation of the multigrade school seems inevitable in the future of our country, because of the geomorphological character, the current curriculum of elementary and secondary education, the timetables, the management of material and human resources with the lack of flexibility that characterizes them, make today’s multigrade school function ineffective and costly. Our proposal for a fundamental redesign of the operation of multigrade schools aims to dramatic improvement of the educational outcomes of multigrade school and the rational use of material and human resources to cover more needs. Our view is that the institution of multigrade school should be substantially strengthened with the appropriate legislative initiatives in order to meet the requirement of providing equal educational opportunities to all Greek children.

Αφήστε μια απάντηση