Ώρες Φυσική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Περίληψη: Αύξηση ωρών Φυσικής Αγωγής. Με βάση διεθνείς μελέτες και δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της φυσικής Αγωγής στο σχολείο είναι ο βιωματικός , οι ώρες της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις της Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης είναι αναγκαία η είσοδος της Φυσικής Αγωγής και στην προσχολική Αγωγή

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Αφήστε μια απάντηση