Αρχείο κατηγορίας Β/θμια

Βελτίωση της λειτουργίας του Γυμνασίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Λάρισας

Περίληψη: Οι προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου με κατανομή του διδακτικού χρόνου σε τετράμηνα, ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναβάθμιση των εργαστηρίων Πληροφορικής, νέα σχολικά βιβλία, μείωση των μαθητών ανά τμήμα, υποστήριξη με σχολικούς ψυχολόγους και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

 Abstract: Recommendations relating to improving the operation of high school with time allocation to quarters, integration of ICT in the educational process, upgrading of IT labs, new textbooks, reduction of students per class and support by school psychologists.

 

Προτάσεις συλλόγου καθηγητών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΕΤΡΙΤΣΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα , τα σχολικά εγχειρίδια, τις ώρες διδασκαλίας καθώς και τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 Abstract: Suggestions for education.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ

 

Περίληψη: Προτείνεται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα σχολεία να είναι στελεχωμένα με καθηγητές, να ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία ή η Πρόσθετη διδακτική Στήριξη και να υπάρχουν τα απαραίτητα βιβλία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να επιμορφώνονται και να τους δίνονται κίνητρα απόδοσης. Να υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες όπως ψυχολόγος, γιατρός, ομάδα αποκατάστασης ζημιών και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των μαθημάτων. Επίσης, να υπάρχει προσωπικό για να διδάξει τα μαθήματα που αναγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, τα σχολεία ή να υποστηρίζονται γραμματειακά ή να υπάρχει επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε διοικητικά θέματα.

Abstract: At the beginning of the school year it is vital that schools have been adequately staffed and reinforcing teaching along with additional teaching support can start. Books should be there, too. Teachers need to be given extra tuition as well as efficiency motives. Also, it would be good for schools to have complementary staff such as psychologist, doctor, damage repairing squads and full material and technical support to cover lesson needs. It is also important that schools have teachers for the subjects included in the National Curriculum. Finally, it is suggested that schools have secretarial support or else that teachers receive extra tuition on management issues.

Χαρακτήρας και μέτρα στήριξης του Δημόσιου Περιφερειακού Σχολείου (ΔΠΣ)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Περίληψη: Παρουσιάζονται διαπιστώσεις και πορίσματα για το ρόλο, τα επιτεύγματα και τις ανάγκες του Δημόσιου Περιφερειακού Σχολείου όπως αυτά προέκυψαν σε σχετική ημερίδα που έγινε στην Πάτρα και αφορούσε στα εκτός των αστικών και ημιαστικών κέντρων δημόσια γυμνάσια και λύκεια της Αχαΐας. Τα ΔΠΣ εκτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Στο διδακτικό και μαθησιακό τομέα το ΔΠΣ έχει να αντιμετωπίσει την έντονη ανομοιογένεια των τάξεων. Στην πρόκληση αυτή ανταποκρίνεται με διαδικασίες διαφοροποιημένης μάθησης. Το σημαντικό έργο του ΔΠΣ αποτυπώνεται στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διακρίσεις των αποφοίτων του. Για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του το ΔΠΣ έχει ανάγκη ιδιαίτερης ηθικής, υλικής και διοικητικής στήριξης με τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να ανταγωνίζονται ισότιμα τους ομολόγους τους στα δημόσια σχολεία των κέντρων.

Abstract: This paper presents the findings and conclusions on the role, achievements and needs of Regional State Schools which transpired from a workshop held in Patras that centered on outer urban and suburban public high schools of the Achaia prefecture. Regional State Schools perform an important social and cultural role in local communities. In the teaching and learning sector, Regional State Schools encounter strong class heterogeneity. They meet this challenge through differentiated learning processes. The important work of Regional State Schools is reflected in its graduates’ academic and professional achievements. For a better and more efficient operation of Regional State Schools, a specific moral, material and administrative support is required by adopting countermeasures that will enable teachers and students to compete with their counterparts in state schools in city centers on equal terms.

 

Πρόταση Εσπ. ΓΕΛ Αιγίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  Εσπερινό ΓΕΛ Αιγίου

Περίληψη: EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εν συντομία Για τους ΜΑΘΗΤΕΣ Προτείνουμε 1. Για τα Εσπερινά Σχολεία ιδιαίτερα να υπάρχει πρωτοβουλία και αυτενέργεια του διδάσκοντος για την ύλη που διδάσκεται σε σχέση με το επίπεδο και τη φύση των μαθητών που έχουν κάθε χρονιά 2. Να υπάρξει μάθημα βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές 3. Να ενθαρρύνεται η διδασκαλία σε ομάδες και σε περιβάλλοντα εκτός σχολικής αίθουσας 4. Να υπάρχει μάθημα Επαγγελματικού προσανατολισμού και για τα Εσπερινά Λύκεια καθώς και σχολικός ψυχολόγος 5. Δημιουργικές δραστηριότητες (μουσική, θέατρο, ζωγραφική) και για τα λύκεια Για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Προτείνουμε 1. Προσλήψεις εκπαιδευτικών 2. οι εκπαιδευτικοί να ανήκουν σε ένα σχολείο και να μη μετακινούνται σε πολλά σχολεία ούτε μακριά από το τόπο διαμονής τους, 3. Επαναφορά του ωραρίου τους στα προηγούμενα πλαίσια 4. Να μπορούν να συνταξιοδοτούνται πριν χάσουν την αξιοπρέπεια τους μέσα στη τάξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Προτείνουμε 1. Να συνεχιστεί να ισχύει η ψήφος των διδασκόντων για την ανάδειξη διευθυντή σχολικής μονάδας 2. Οι νέοι διευθυντές να παρακολουθούν μια στοιχειώδη επιμόρφωση ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα τους καθήκοντα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Προτείνουμε 1. τα σχολεία να είναι μικρά ολιγομελή για καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης 2. Να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη 3. Να σταματήσουν οι καταλήψεις 4. Σταθερότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα ανεξάρτητα με την εκάστοτε κυβέρνηση 5. να καταργηθεί η παραπαιδεία και να αντικατασταθεί με ενισχυτική διδασκαλία.


Abstract
: EVENING GENERAL SENIOR HIGH SCHOOL OF AEGHIO SUGGESTIONS FOR THE OPEN DISCUSSION FOR EDUCATION (IN BRIEF) ABOUT THE STUDENTS It is suggested that 1. especially for the evening schools the teacher should be free to choose the material to be taught in connection with the potential and the traits of the learners 2. both teachers and students should be trained on how to communicate effectively and solve emerging problems (crisis) 3. teaching sessions in groups and places outside school should be encouraged 4. the subject of Vocational Training should be included in the curriculum of the Evening Senior High Schools; additionally, a school psychologist is necessary 5. creative activities (music, drama, painting) should be added to the curriculum ABOUT THE TEACHERS It is suggested that 1. teachers should be hired 2. teachers get tenured in one school; teaching in many schools or away from one’s place of living should be abolished 3. teaching hours should be restored to the former total 4. retirement of teachers should be allowed before reaching burnout and becoming ineffective due to old age, health problems, fatigue etc. HEADTEACHERS It is suggested that 1. the current procedures for electing a headteacher should continue 2. first time headteachers should be receive in-service training so that they respond to their duties effectively SCHOOL OPERATION It is suggested that 1. schools should have a small number of students,who will benefit from better quality of education 2. secretaries should be appointed at schools so that they carry out all the beaurocratic procedures of school operation. Teachers should be freed from counter-productive duties which tire them out at the expense of their prime concern which is teaching 3. Student sit-ins should stop 4. A coherent and stable educational system, regardless of the political conditions 5. Extra-curricular tutoring at home should be replaced by tutoring at school by school teachers.

Πρόταση από Ηλεκτρολόγους εκπαιδευτικούς του Ε.Κ. Κιάτου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚ ΚΙΑΤΟΥ

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ι.Ε.Π. και λαμβάνοντας υπόψη τις έως τώρα προτάσεις που έχουν κατατεθεί δηλώνουμε τα παρακάτω : Τα κείμενα προτάσεων για συζήτηση : 1. « Προσωρινό πρόγραμμα των Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ » 2. «Σκέψεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)» 3. «ΤΟΜΕΙΣ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ » και 4. «Προτεινόμενο πρόγραμμα Α΄ Τάξης Λυκείων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» στην βάση τους και στον προσανατολισμό τους μας βρίσκουν αντίθετους διότι δεν θα λύσουν τα υπάρχοντα προβλήματα αλλά και δεν θα βοηθήσουν την βελτίωση της Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης αλλά τουναντίον θα δημιουργήσουν κατά την άποψή μας περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρούν να λύσουν.

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ΓΕΛ Αγιάσου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ

Περίληψη: Προτάσεις απ’ το σύλλογο διδασκόντων, το σύλλογο γονέων & Κηδεμόνων & απ’ τις μαθητκές κοινότητες του ΓΕΛ Αγιάσου Λέσβου.

Abstract: Suggestions by the teacher’s board, the parents’ association and the students’ councils of Agiasos Lesvos Senior high school.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Περίληψη: Ο συλλογος διδασκόντων του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας έχει καταλήξει σε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την επαγγελμπατικη εκπαίδευση . Σε ό, τι αφορά τη δομή της επαγγελματικής εκπαιδευσης , προτείνεται ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έκτος των Ανωτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων . Θα πρέπει να έχουν ισες ευκαιρίες για όλες τις μορφες εκπαιδευσης σε καθε εκαπιδευτική βαθμίδα σύμφωνα με το σύνταγμα .

Abstract: The teachers’ Board of EPAL Kalabaka have come up with some suggestions regarding technological education. As far as the structure of vocational High School is concerned, it is suggested that EPAL graduates have the opportunity to access Higher Educational Institutions. They should have epal opportunities to higher educations according to the constitution.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περίληψη: Οι προτάσεις της σχολικής κοινότητας του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου οριοθετούνται σε 5 άξονες του συνόλου της σχολικής πραγματικότητας. Πρώτον σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα εντοπίζονται αδυναμίες και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την εξομάλυνση του σε παιδαγωγικό επίπεδο και αναφορικά με επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, δεύτερον, σε σχέση με τη λειτουργία του σχολείου προσδιορίζονται συγκεκριμένες δράσεις για ενδυνάμωση και εποικοδομητικό συντονισμό ειδικοτήτων καθώς και την ανάπτυξη ευνοϊκού συνεργατικού κλίματος μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, τρίτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης μαθητών παρουσιάζονται σύγχρονες οπτικές με τη χρήση της τεχνολογίας που υιοθετούν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ανάγουν το σχολείο σε κύτταρο γνώσης και ευρύτερηςπαιδείας, τέταρτον, σε σχέση με θέματα αξιολόγησης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καταδεικνύεται η βαθύτερη ανάγκη για δημιουργία φορέων παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων συναφών με τις εξελίξεις σε θέματα διδακτικής και ψυχοπαιδαγωγικής επιστήμης και παράλληλα προτείνεται σε διαδικασίες αξιολόγησης η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής ζωής (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί), και πέμπτον, σε σχέση με τα διοικητικά θέματα επισημαίνονται καίριες και επιτακτικές δράσεις για ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής με αύξηση της χρηματοδότησης από το ΑΕΠ προκειμένου να υπάρξει πλήρης στελέχωση των σχολείων, υποστήριξη των μαθητών και των γονέων από κέντρα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογικής Υποστήριξης. Ολοκληρώνοντας ευελπιστούμε σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σέβεται το μαθητή, και τον εκπαιδευτικό και δεν συνιστά ένα προϊόν-καθρέπτη- κομματικών επιλογών.

Abstract: The suggestions of the school community of the 5th GEL of Heraklion have been based on five basic principles of the educational reality. Firstly, as far as the school curriculum is concerned, its inadequacies have been identified and specific measures have been put forward in order for the curriculum to become more fruitful and uniform as far as pedagogy and school subjects are concerned. Secondly, as far as the school operation is concerned, specific actions are being specified that will help the school community cooperate more creatively and effectively. Thirdly, as far as student assessment is concerned, new pedagogical approaches are being applied which, with the integration of technology in the classroom, could turn school into a more insightful learning environment. Fourth, as far as teacher assessment and continuing education are concerned, new educational projects should emerge which will be relevant to the new development in the fields of psychology and pedagogy. The whole of the school community should be actively and creatively involved. Fifth, as far as administrative issues are concerned, suggestions have been put forward for the enrichment of the school facilities and materials for this to be achieved it is imperative that the government funding increase. Students and parents should also be able to address institutes of special education and psychology. Finally, we hope that we will be able to create an educational system that respects both the teachers and the students and is not a product of political influences.

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.