Αρχείο κατηγορίας Προτάσεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τηλέμαχος Ζωίδης

Περίληψη: Πλήρης πρόταση για την αναδιάρθρωση του Γενικού Λυκείου και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Ώρες Φυσική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Περίληψη: Αύξηση ωρών Φυσικής Αγωγής. Με βάση διεθνείς μελέτες και δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της φυσικής Αγωγής στο σχολείο είναι ο βιωματικός , οι ώρες της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις της Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης είναι αναγκαία η είσοδος της Φυσικής Αγωγής και στην προσχολική Αγωγή

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλειος Χατζηβασιλείου

Περίληψη: Περιορισμοί στην επιλογή των ακαδημαϊκών , νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας για την εκπαίδευση και κυρίως για την Τριτοβάθμιά εκπαίδευση.

Abstract: Limitations in the choice of academic members, mentality of Greek family for education, especially higher education.

Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Να εισάγονται μεσώ κατατακτήριων εξετάσεων στις σχόλες του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 όπως θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές, όπως και για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Abstract: Introduction to the schools of the port body through qualifying examinations. To introduce entrance exams in the schools of the port Greek coastguard candidates in nationwide examinations in the academic year 2018/2019 as should apply the same for military schools, police schools, as well as the Merchant Marine Academy and on the faculty of the Fire Academy.

Εισαγωγή στις σχολές ένστολων…

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής όπως ισχύει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μέσω του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου στις Στρατιωτικές Σχολές,στις Αστυνομικές Σχολές, στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εισαγωγή και με απολυτήριο λυκείου στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιλαχόντων στις σχολές του λιμενικού σώματος και οι ειδικές κατηγορίες τριτέκνων πολυτέκνων να μπαίνουν στο λιμενικό μεσώ πανελλαδικών. 

 Abstract: Enable input as operated in the Merchant Marine Academies through baccalaureate Lyceum in Military Schools in Police Schools, the schools of the Fire Academy and the academic year 2018-2019 introduction and high school diploma in faculties of body-Greek Coast coastguard also allow runners to schools coastguard and special categories triteknon large families to enter the port via nationwide.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα συνωστίζεται στα Πρότυπα και στα Πειραματικά σχολεία και κυρίως στα Γυμνάσια και Λύκεια που βρίσκονται στην Αθήνα. 2. Η πολιτεία, ανέκαθεν αναγνώριζε τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα διότι τους αμείβει παραπάνω, αλλά ποτέ δεν τους αξιοποιεί αναθέτοντάς τους συγκεκριμένους ρόλους στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός σχεδίου. 3. Τα «Πειραματικά» σχολεία δεν λειτούργησαν ποτέ ως πειραματικά. Ποτέ μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν δοκιμάστηκε σ’ αυτά τα σχολεία. Όποιες διδακτικές προτάσεις δοκιμάστηκαν ήταν εντελώς αποσπασματικές, καθόλου οργανωμένες και καμία δεν κατέληξε σε έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά συμπεράσματα. 4. Τα «Πειραματικά» σχολεία με τη σημερινή τους μορφή δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πειραματικά διότι το μαθητικό δυναμικό τους δεν είναι αντιπροσωπευτικό. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Να θεσπιστούν κατάλληλα κίνητρα ώστε οι καθηγητές με αυξημένα τυπικά προσόντα να διαχυθούν στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και να αξιοποιηθούν στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους. 2. Τα σημερινά Πειραματικά σχολεία να αποχαρακτηριστούν. Διδακτικές προτάσεις να δοκιμάζονται πιλοτικά σε σχολεία της επικράτειας και «Πειραματικά» να χαρακτηρίζονται μόνο τα τμήματα των σχολείων στα οποία εφαρμόζεται πιλοτικά μια διδακτική πρόταση και για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή της. 

 Abstract: ASCERTAINMENTS: 1. The majority of highly qualified teachers crowd to the Model and Experiment schools mainly in Athens. 2. The government ever since recognize the highly qualified teachers, so they have a better salary, but never takes advantage of their potential, assigning them to different roles in terms of realizing an actual project. 3. The experiment schools do not operate as experiment schools. Never before has a major educational reform been attempted in these schools. Teaching propositions that have been tried were completely fragmentary, without organization, so it couldn’t end up to credible results. 4. The experiment school, as they are actually, they can’t operate as experiment school because they don’t have a representative sample of students. PROPOSITIONS: 1. To enact motivations that highly qualified teachers could be diffused to Gymnasium and High School and to help with the teaching upgrading through different roles. 2. The experiment school, as they are actually, must be abolished. Teaching propositions must be tried in different school of the country, and “Experiment School” must be called only the classes of school on which an experimental teaching approach is applied. 

Σκέψεις για το σχέδιο πορισμάτων της επιτροπής διαλόγου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τάσος Κουράκης

Περίληψη: Στις διαπιστώσεις και προτάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, η ΠΡΟΤΑΣΗ 05 η οποία αναφέρεται με αναλυτικό τρόπο στην αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της Αγωγής Υγείας. Ως εκ τούτου εκτιμώ ότι καλό θα είναι να υπάρχει μια κοινή ορολογία μεταξύ των δύο κειμένων. Και καθώς η Αγωγή Υγείας είναι ένας κοινά αποδεκτός όρος παγκοσμίως, στο κεφάλαιο 13 ή όπου αλλού υπάρχουν θεματικές για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών να εναρμονίζονται με την πρόταση της Επ. Μορφωτικών. Όλη η αντίληψη περί Αγωγής Υγείας θα πρέπει να αντιστοιχείται σε μια οργανωτική δομή που να στηρίζει και να αναπτύσσει την όλη θεματική. Μια από τις προτάσεις για την δομή αυτή είναι να ενταχθεί ο τομέας της Αγωγής Υγείας στο Εθνικό Συμβούλιο για τη Σχολική Ψυχολογία (ΕΣΣΨ), που στην περίπτωση αυτή για να καλύψει και τη σωματική και πνευματική υγεία, καθώς και άλλα θέματα (λ.χ δημοκρατικής παιδείας), καλό θα ήταν να ονομαζόταν κάπως αλλιώς. Σχετικά με το «Συμβόλαιο Τιμής» θεωρώ ότι το να βάζουμε μαθητές να υπογράφουν κείμενο με το λόγο της τιμής τους κ..λ.π δεν βοηθάει, απεναντίας δημιουργεί άλλους συνειρμούς. Γιαυτό προτείνω το εξής: θα μπορούσαμε στο πνεύμα του όλου σχεδίου, να περιγράφουμε γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις μαθήτριες -μαθητές, τις δασκάλες -δασκάλους και τους γονείς και κηδεμόνες.

“Ενα επειδή σε κάθε γιατί…”, οι κοινωνικές επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Παρθένα Μιμιλίδου, σχολική σύμβουλος ΠΕ10

Περίληψη: Η πρόταση αφορά τη διδακτική των κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την προετοιμασία του μαθητή για το ρόλο του ενεργού πολίτη. Στην ενίσχυση εκείνων των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει τα κοινωνικά προβλήματα, να σταθεί κριτικά και με όρους ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι σε αυτά, να διεκδικήσει δικαιώματα και να αγωνιστεί για μια κοινωνία δίκαιη, ελεύθερη, με αξιακό πρόσημο, με δημοκρατικό προσανατολισμό, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Οι κοινωνικές επιστήμες θα βοηθήσουν τον μαθητή και αυριανό πολίτη να απαντάει με ένα “επειδή” σε κάθε “γιατί…”

 Abstract: Τhis text tries to highlight the role of social studies and citizen ship education in secondary level. Especially nowdays of deep economic crisis, of large refugee flows, of racism appearance and xenophobic, extreme right-wing hate speech, bullying as well, pupils should be strengthened in view of active citizenship, volunteering, individual and social responsibility. This requires an educational system that promotes citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through it’s curriculum. Social studies will help young people make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.They will promote also the civic competence—the knowledge, intellectual processes, and democratic dispositions required to be active and engaged participants in public life.

 

Προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτιστικών προγραμμάτων (σχολ. Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιακουμάτου Τερέζα, Υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων, Διεύθυνση ΔΕ Δ΄Αθήνας

Περίληψη: Επιχειρείται η κριτική ανασκόπηση και η εξέταση των καινοτόμων χαρακτηριστικών του θεσμού των πολιτιστικών προγραμμάτων. Διερευνώνται οι καινοτόμες παράμετροι των πολιτιστικών προγραμμάτων, τα προβλήματα που αναδύονται μέσα από την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και συνδέονται με τη φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, και γίνονται προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των εν λόγω δράσεων. Τα πολιτιστικά προγράμματα διαμορφώνουν στο σχολείο νησίδες διαφορετικού μαθησιακού ήθους, που όμως η όποια ανανεωτική τους λειτουργία δεν ξεπερνά τα όρια της ομάδας του προγράμματος. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου επιτρέπει στα άτομα από παθητικοί καταναλωτές πληροφοριών να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι τα πολιτιστικά προγράμματα προάγουν μια σειρά από καινοτομίες που αν προωθηθούν ορθά και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Abstract: The objective of this proposal is a critical review and examination of the innovative features of cultural activities in schools. The innovative aspects of cultural programs are explored, along with the problems that emerge through the implementation of innovation and are associated with the philosophy of Greek education system. Some recommendations are included for the improvement of cultural activities. Cultural extra curriculum activities form at school little islands of different learning ethos, but their refreshing operation does not exceed the limits of the project team. The development of educational content enables people to evolve from passive consumers of information to content creators. Cultural programs promote a series of innovations that if they are implemented properly, can result in significant changes to the whole Greek educational system.

 

Πρόταση Εισαγωγής ενός μαθήματος “Αγωγή στα ΜΜΕ” στο σχολείο. Μοντέλα διδασκαλίας, διεθνής κινητικότητα και πηγές.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Περίληψη: Στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον όπου τα ΜΜΕ διαδραματίζουν αναμφισβήτητα κυρίαρχο πλέον ρόλο, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για μια κριτική και «φιλτραρισμένη» πρόσληψη και αντιμετώπιση της λειτουργίας τους ως ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών μηχανισμών και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα στο ευρύ οπτικοακουστικό πεδίο και την εμπλοκή ολοένα και περισσότερων stakeholders και policy makers (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, UNESCO, NORDICOM) στο εν λόγω πεδίο το οποίο συναντάται ως ¨παιδεία στα μέσα» (media literacy) η Ελλάδα καλείται με τη σειρά της να επιδείξει μια ανάλογη δραστηριότητα τόσο στο πεδίο της τυπικής όσο και μη-τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς επιταγές. 

 Abstract: In the emerging digital convergence era where media take up rapidly dominant role in everyday life of all citizens, it is more than crucial to take up measures on media literacy in order to enrich young people with a critical and objective approach against plethora of incoming media messages and working mechanisms. Following the European and global mobility on media and education policy making and the increasingly dynamic role of multiple stakeholders, such as the European Commission, the Council of Europe, UNESCO and NORDICOM, Greece is called upon to act and react with reporting on projects and actions undertaken on media literacy in typical and non typical environment, in order to align with the international norms. This proposal entails the dilemma of integrating media literacy in school as an autonomous course or cross-curricular along with a new Act voted in the USA recently on digital literacy as well as UNESCO Open Educational Resources.