Αρχείο κατηγορίας Αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

Περίληψη: Ενώ για την Α’ και Β΄ Δημοτικού παρέχεται πολύ ικανοποιητικό διδακτικό υλικό , εντοπίζονται αρκετά προβλήματα στην οργάνωση της ύλης και στον σχεδιασμό των κατάλληλων ασκήσεων στις υπόλοιπες τάξεις. Η βασική πρόταση είναι να υπάρχει ορθή κατανομή της ύλης στις Γ’ –Δ’-Ε’-ΣΤ’ τάξεις ώστε να εξασκηθούν οι μαθητές στις βασικές δεξιότητες που προβλέπονται για το Α1’ επίπεδο γλωσσομάθειας και αυτό είναι εφικτό μόνο αν υπάρξει μία συγγραφική ομάδα που θα έχει την ευθύνη όλων αυτών των τάξεων. Το ίδιο προτείνεται και για το γυμνάσιο με στόχο οι μαθητές να δίνουν εξετάσεις για το Β2’ επίπεδο Κρατικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας στη Γ’ τάξη.

Abstract: Although the educational material designed for the A’ and B’ grade of elementary school is very satisfactory, there are problems in the organization of the teaching goals and the selection of appropriate activities for the next three grades. The main proposition is to re-organise the curriculum of the books in a more rational way so as to teach all skills demanded at A1’ level of CELF (Common European Language Framework). This is possible only if one author or one team of authors design the teaching material for all these classes. The same is suggested for high school ,too. The aim in this case is for students to take B2’ exams for the State Language Certificate at the end of the 3rd grade and register for the exams through their schools.

 

Προτάσεις για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας

 

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Το σχολείο της αριστεράς δεν πρέπει απλά να είναι σχολείο “ΊΣΩΝ ” ευκαιριών όπου όλοι,ψηλοί και κοντοί,θα έχουν ένα ίδιου ύψους κάθισμα να κάτσουν. Πρέπει να είναι ένα σχολείο “ΔΙΚΑΙΩΝ “ευκαιριών όπου καθένας ανάλογα με το ύψος του θα παίρνει ψηλότερο ή χαμηλότερο σκαμνάκι ώστε ΌΛΟΙ τελικά να βλέπουν από το ίδιο οπτικό σημείο τη γνώση.


Abstract: The school of the left shouldn’t simply be a school of “equal chances” where all, both short and taller , would share a same size stool to sit on. It has to be a school of “fair chances” where each one according to their height would be given a taller or shorter stool so that EVERY SINGLE STUDENT can view knowledge from the same perspective.

 

 

Προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Eλένη Τσαρουχά

Περίληψη: Προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Γυμνάσια και στα Λύκεια από την εκπαιδευτικό Msc Τσαρουχά Ελένη ΠΕ07 (Επιμορφώτρια Β Μείζονος Προγράμματος) του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας 2. Οι σχολικοί σύμβουλοι να εργάζονται σε σχολείο με μειωμένο ωράριο. 3. Να διοριστεί ένας σύμβουλος Γερμανικής σε κάθε νομό! 4. Να εφαρμοστεί το ολοήμερο Γυμνάσιο όπου οι μαθητές θα τρώνε και θα μελετούν τα μαθήματά τους για την επόμενη μέρα. 5. Τα μαθήματα κορμού στη Β και στη Γ Λυκείου είναι περιττά. Να υπάρχουν μόνο τα μαθήματα κατεύθυνσης. 6. Να προστεθεί μια κατεύθυνση ξένων γλωσσών. 7. Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Γυμναστικής στα Λύκεια. 8. Εξοπλισμός κάθε σχολικής τάξης με εποπτικά μέσα. 9. Αναγνώριση της θητείας των εκπαιδευτικών σε σχολικές βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ ως διδακτικής θητείας 10. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τον αντίστοιχο σχολικό σύμβουλο. 11. Επαναφορά του επιδόματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 12. Καθιέρωση «ενδοσχολικής» επιμόρφωσης με κίνητρα. 13. Διορισμός ψυχολόγου σε κάθε σχολείο. 14. Να ηχογραφηθούν οι ακουστικές ασκήσεις των διδακτικών εγχειριδίων της Γερμανικής γλώσσας στα Γυμνάσια.

Abstract: 1. Increase the teaching periods (hours) of the second foreign language. 2. School advisors should teach at schools, part time. 3. Appoint a German Language advisor in every county. 4. Implement “all-day Junior High school”, where students can eat and do their homework for the next day. 5. The core courses in the second and third grades of Lykeio are unnecessary. There should only be specialization courses. 6. Add a foreign language direction. 7. Increase the teaching periods of Physical Education in Lykeio. 8. Equipment of every classroom with teaching aids. 9. Recognition of the service of teachers in School Libraries as teaching service. 10. Evaluation of teaching by the respective school advisors. 11. Restore Postgraduate Studies Benefit for all practicing teachers. 12. Establish “in-school” motivated training. 13. Appoint a psychologist in every school. 14. Record all listening activities of the German language books for the Junior High school.

Πρόταση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (ισπανικά, ιταλικά) με χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ-ΣΕΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογοι Καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής

Περίληψη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2001, θεσμοθέτησε το θεσμό της πολλαπλογλωσσίας, τον οποίο έχει προεκλογικά συμπεριλάβει ο Σύριζα στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Στην πρόταση γίνεται περιγραφή του πλαισίου της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο καθώς και την ένταξη της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον μετέπειτα αποκλεισμό τους. Ακολουθεί απολογισμός των συνεπειών που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πολιτική που αφορά την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Προτείνεται παρακάτω η αντιμετώπιση του ζητήματος με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ-ΣΕΣ (2114-2020) και του «πακέτου Γιούνκερ», η οποία έχει τη δυνατότητα να εντάξει στη δημόσια εκπαίδευση την αποτελεσματική διδασκαλία της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας και την άμεση σύνδεση τους με την απόκτηση του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Τέλος, αναφέρονται όλοι τα κοινωνικά αγαθά που μπορούν να επιτευχθούν με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης. Με εκτίμηση Τα ΔΣ των συλλόγων καθηγητών Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας.

Abstract: Proposal for foreign language teaching (Italian, Spanish) financed by ESPA-SES funds European Union, in the frame of European Council of 2001, introduced the plurilingualism institution which is also included in Syriza’s pre-election educational program. The proposal describes the foreign language education frame, which concerns the language teaching and learning in public school as well as the introduction of Italian and Spanish languages in secondary education and their exclusion in a secondary stage. Consequently follows a review of the consequences arisen in accordance with the policy line concerning the foreign language education in Greece. Therefore, below is proposed a dealing of the problem with the ESPA-SES (2014-2020) and “Juncker’s package” finance, by which is able to be introduced in public education the teaching of both Italian and Spanish languages as well as their immediate connection with the acquisition of the State Certificate of Language competences. Finally, there is an analysis of all social benefits that can be achieved by the realization of the above proposal. Sincerely The Association Boards of Italian and Spanish Teachers

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonakakis

Περίληψη: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΑΙΑ ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Abstract: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αναβάθμιση του Μαθήματος της Ξένης Γλώσσας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ρουκάς Ανδρέας

Περίληψη: Σκοπός του μαθήματος της ξένης γλώσσας θα πρέπει να είναι η παροχή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ γνώσης.

Abstract: Goal of the discipline of the foreign language should be the provision of CERTIFIED knowledge

Μερικές σκέψεις για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δήμητρα Καμτσίδου

Περίληψη: Στο δημόσιο σχολείο τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με δυο ξένες γλώσσες. Όμως ούτε αποκτούν ικανές γλωσσικές δεξιότητες, ούτε χαίρονται τη διαδικασία της εκμάθησης, καθώς δεν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τη γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας. Η γλωσσομάθεια έχει περιοριστεί στην πιστοποίηση, η οποία δίνεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού αφού πρώτα τα παιδιά προετοιμαστούν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή με ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ το ΚΠγ ποτέ δεν θεωρήθηκε ισχυρός τίτλος πιστοποίησης, ούτε και συνδέθηκε με τη Δημόσια εκπαίδευση

Abstract: Some thoughts on foreign language learning and the Greek educational system. Students in Greece fail to learn a foreign language in state schools, although they are taught English for ten years, and either French or German for eight years. Moreover, certification is provided mainly by foreign institutions after the children have spent a lot of time and money on private tuition.