Αρχείο κατηγορίας Αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης

Aλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αγοραστού Ηλέκτρα

Περίληψη:  Το κείμενό μου περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως το Γυμνάσιο. Προτείνω την κατάργηση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, την αλλαγή του 7ωρου ωρολόγιου προγράμματος, την καθιέρωση τετραμήνων στη θέση των τριμήνων, την καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης. Για το Λύκειο προτείνω την απόσύνδεσή του από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρώ αναγκαίες τις ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σπουδές των υποψήφιων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Abstract: My text includes suggestions as regards changes in the Secondary Education, mainly in Junior High School. I recommend the abolition of the subject of the Ancient Greek language, the modification to the seven – hour timetable, the establishment of the semester instead of the trimester, the introduction of descriptive evaluation. For the Lyceum I suggest its disconnection from the entrance into the University. I consider the essential interventions to the studies of the prospective teachers rather necessary.

Ανθρωποκεντρική/Μαθητο-κεντρική εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μολυβιάτη Ουρανία

Περίληψη: Η μαθητο-κεντρική εκπαίδευση αποσκοπεί στην καλλιέργεια ατομικών δυνατοτήτων και κοινωνικών αξιών. Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της σχολικής εκπαίδευσης

Abstract: A student centered education aims at developing personal potentials and social values. Creation of a postgraduation school of training of professionals who want to teach in public schools.

Σκέψεις για το θεσμό του σχολικού συμβούλου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασιλική Σακκά

Περίληψη: Αναμφισβήτητα το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει αρμοδιότητες και καθήκοντα των σχολικών συμβούλων χρειάζεται αναδιάρθρωση. Η δραστηριότητα των σ.σ. θα πρέπει να ορίζεται από τη στενή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και τις πανεπιστημιακές σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς ειδικότητας, την επιμορφωτική δραστηριότητα σε θέματα ειδικής διδακτικής και γενικής παιδαγωγικής στη βάση της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε συστηματική εκπαιδευτική έρευνα, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία.

Abstract: The institutional frame defining the responsibilities of school consultants need to be restructured. The activity of s.c. should be oriented to close cooperation with school units and university departments producing subject teachers, to training courses re. to subject didactics and general pedagogy on the basis of adult education as well as to systematic educational research

Δημιουργία Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ι.ΕΠ.ΕΚ.)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ανδρέας Καρατζάς

Περίληψη: Μια ριζοσπαστική αλλαγή της δομής και οργάνωσης των δύο θεσμών (ΠΕΚ και Σχολικών Συμβούλων) πιστεύουμε ότι θα δημιουργούσε το πλαίσιο μιας ουσιαστικής και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών.

Abstract: A radical change in the structure and organization of the two institutions (Regional Training Centers and School Counsellors) believe that would create a framework for a substantial and continuous teacher training aimed at professional development and improvement of the provided educational work for the benefit of students.

Προτάσεις του Συλλόγου επιμορφωτών ΤΠΕ@Ε για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε)

Περίληψη: Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε), αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών του και μεταφέροντας τα μηνύματα που καθημερινά λαμβάνει από εκπαιδευτικούς και άλλους συντελεστές, καταθέτει προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τα παρακάτω: 1. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό 3. Καθορισμός μοριοδότησης 4. Έκδοση Αδειών Άσκησης Ιδιωτικού Έργου και εντολών μετακίνησης 5. Έκδοση βεβαιώσεων 6. Εκκαθάριση Μητρώου Επιμορφωτών Α΄ και Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. 7. Συμμετοχή εκπροσώπου των Επιμορφωτών στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (Κ.Ε.Σ.Ε.)

Abstract: The Association of Teachers for the exploitation of technologies of information and communications in the education, using the experience of its members and passing the messages which receives daily by teachers and other participants of the program, is submitting proposals for improvement in B-level ICT training

Μία από τα ίδια?

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κλειδόπουλος Προκόπης ΠΕ04

Περίληψη: Η όποια αλλαγή έχει νόημα μόνο αν ξεκινά από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.. Αλλαγές που θα μπορούσαν να αλλάξουν το κλίμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια είναι: Κατάργηση των εν-δοσχολικών γραπτών εξετάσεων. Διαγνωστικές αξιολογήσεις με ευθύνη του ΕΟΕ σε 3η και 6η Δη-μοτικού, με υποχρεωτική ενισχυτική διδασκαλία των υστερούντων. Απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου μετά από πανελλαδικές εξετάσεις πιστοποίησης με θέματα από τράπεζα Θεμάτων. Μείωση των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών, όπως και συγχώνευση παρόμοιων μαθημάτων. Χωρισμός του ωραρίου σε ζώνη μαθημάτων και ζώνη δραστηριοτήτων. Πλήρη αποδέσμευση του Λυκείου από την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Abstract: Any change only makes sense if it starts from the elementary and secondary school. Changes that could change the climate in the primary and secondary are: Elimination of-school written exams. Diagnostic evaluations responsibility of the ΕΟΕ in the 3rd and 6th Primary, with mandatory reme-dial teaching lagging. Baccalaureate High School after a nationwide certification exam topics by bank Affairs. Reduction specialties teachers, as merge similar courses. Separation of time courses zone and zone activities. Full release of the Lyceum of admission to universities.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Σ.Ε.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περίληψη: Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (Κ.Σ.Ε.Ε.) ως Επιμορφωτικά Κέντρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ουσιαστική αξιοποίηση και βελτίωση του έργου των Σχολικών Συμβούλων και των Δομών Εκπαίδευσης

Συμβολή στον εθνικό διάλογο για την Παιδεία – Μέρος Ι

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΕΤΕΚ

Περίληψη: Δύο σχόλια επί της θεματικής Σχετικά με την τεχνολογική διάσταση που πρέπει να διατρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, Σχετικά με την καλλιτεχνική διάσταση που θα πρέπει να διατρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα, Σχετικά με την ανώτερη δευτεροβάθμια και ειδικότερα την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, Σχετικά με την κατάρτιση, τη Δια βίου μάθηση και την μεταδευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Abstract: Two comments on the agenda of the technological dimension to be running through the educational system, On the artistic dimension that should be running through the educational system, On the upper secondary and especially technical and professional Education, About training, lifelong learning and post-secondary technical and vocational education

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Περίληψη: Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια πρόταση για τα αναλυτικά προγράμματα του ΕΠΑ.Λ. τα οποία θα βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στον μαθητο-κεντρισμό. Στην αρχή, παρουσιάζονται οι τάσεις στην ευρωπαϊκή ένωση και μετά διαμορφώνεται μια πρόταση προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι μαθητές που επιλέγουν την τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση έχουν μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα και επομένως, χρειάζονται διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και περισσότερη υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο. Απαιτείται ποιοτική και ουσιαστική γνώση που θα προκύπτει μέσω των σύγχρονων μαθητο-κεντρικών διδακτικών προσεγγίσεων βασισμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα και των διδακτικών βιβλίων που θα τις υποστηρίζουν. Η εργαστηριακή- πειραματική εμπειρία μέσω δραστηριοτήτων ή διδακτικών σεναρίων, που θα βασίζονται σε επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και μεθόδους μάθησης μέσω δράσης, θα υποστηρίζει- ενδυναμώνει τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης ατομικά και/ή συνεργατικά. Τα μαθήματα πρέπει να είναι ενιαία (θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος ως ενιαίο σύνολο). Το μεγαλύτερο μέρος της θεωρητικής γνώσης θα ανακύπτει από την πειραματική μελέτη, τις επαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και τη μάθηση μέσω δράσης. Για τα γενικά/ανθρωπιστικά μαθήματα προτείνονται θεματο-κεντρικά ή προβληματο-κεντρικά προγράμματα σπουδών.

Abstract: In this article, a proposal for the curricula of the vocational lyceum of Greece that will be based upon learning outcomes and student-centered learning is presented. In the beginning, the trends of the countries of European Union are presented and then a general proposal for the curricula of the vocational high schools of Greece is presented. Research shows that a large number of students who mainly select the vocational paths have learning disabilities or school difficulties. Consequently, they need special teaching and learning approaches and more personalized support. Thus, the focus of curriculum should be on student-centred learning through inductive reasoning, because research shows it is more appropriate for students with learning disabilities or school difficulties. The qualitative knowledge should be obtained through modern teaching and learning methods and appropriate learner-centred textbooks. The experience that the learners will obtain through activities based upon inductive reasoning and action learning might empower construction of knowledge. This proposal does not differentiate between theory and practice but it leads towards a continuing practice where the theory would be discovered through experimentation and action learning. For the general knowledge subjects are suggested problem-based and issue-based curricula.

Εκπαίδευση για την αειφορία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Dimitrios Kalaitzidis

Περίληψη: Στο πλαίσιο μιας νέας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα αναλυτικά προγράμματα και στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και να αναπροσανατολιστούν προς την αειφορία. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δημιουργηθούν οι υλικές και θεσμικές συνθήκες για να επιτύχει η μεταρρύθμιση αυτή. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προχωρήσει η αποκατάσταση και αναβάθμιση του θεσμού του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλη τη χώρα, να στραφεί όλο το σχολείο, παιδαγωικά, κοινωνικά/οργανωσιακά και περιβαλλοντικά προς την αειφορία (αειφόρο σχολείο). Πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το είδος της δομής που πρέπει να αποτελέσει το νέο ΚΠΕ, τους όρους λειτουργίας του, το είδος των προσφερόμενων προγραμμάτων, τα προσόντα όσων το στελεχώνουν, την ανανέωση του προσωπικού και την επιμόρφωσή του κ.α. Τέλος, θα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του το πελατειακό σύστημα και να επικρατήσει η αξιοκρατία, να καταργηθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο οι φωτογραφικές διατάξεις των νομοθετημάτων που αφορούν τα ΚΠΕ, να εισαχθεί η κοινωνική λογοδοσία κτλ.

Abstract: In a new educational reform, the curricula at both levels of education should be reviewed and be reoriented towards sustainability. The material and institutional conditions must also be created for this reform to succeed. At the same time, the role of the Environmental Education Advisors should be improved the their place must be restored and upgraded at all levels and throughout the country. The whole school has to turn to sustainability (sustainable school) in all aspects (paidagogy, social / organizational and environmental aspects). We must open the debate on the kind of structure that the new Environmental Education Center must be, its conditions of operation, the types of programs it offers, the qualifications of the staff and their training. Finally, the roots of the patronage system and meritocracy that prevail, must cut off.