Αρχείο κατηγορίας Ενιαίος χώρος ΑΕΙ- Έρευνας, αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλειος Χατζηβασιλείου

Περίληψη: Περιορισμοί στην επιλογή των ακαδημαϊκών , νοοτροπία της ελληνικής οικογένειας για την εκπαίδευση και κυρίως για την Τριτοβάθμιά εκπαίδευση.

Abstract: Limitations in the choice of academic members, mentality of Greek family for education, especially higher education.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κωνσταντόπουλος Νικόλαος

Περίληψη: Προτάσεις για πιθανές αδικίες του τελευταίου νόμου μεταγραφής φοιτητών.

Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ερευνητής

Περίληψη: Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ.

 Abstract: Two concerns about the employment of teaching and research staff in universities.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΕΙ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ

Περίληψη: Προτάσεις για την μεταρρύθμιση σε ΑΕΙ, σε διατάξεις για το προσωπικό διδασκόντων, στα Τμήματα/ Σχολές κοινωνικών επιστημών.

Abstract: Proposal for Universities’ structural reforms, rules concerning universities’ teaching staff, Departments / Faculties of social sciences.

Μεταπτυχιακά -Ανώτατη εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonios Georgopoulos

Περίληψη: Η πολιτική των μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ρεαλιστικό όραμα μεταρρύθμισης των πανεπιστημίων με στρατηγικά χαρακτηριστικά. Το όραμα αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τόσο την οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας όσο και την ανάπτυξη των πανεπιστημίων και των μελών ΔΕΠ. Η χρηματοδότηση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνεται αποκλειστικά μέσω δημόσιων δαπανών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν κόστος παραγωγής και λειτουργικά έξοδα. Το σύστημα της «άμεσης ανταποδοτικότητας» κρίνεται ως το πιο κατάλληλο εργαλείο χρηματοδότησής τους. Δηλαδή το κόστος αναλαμβάνεται από τον άμεσα επωφελούμενο που συνήθως δεν είναι ο τυπικός νεαρός φοιτητής του προπτυχιακού επιπέδου σπουδών. Διαφορετικά στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώνουν οι πολλοί και θα επωφελούνται οι λίγοι. Η μη αμοιβή των καθηγητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι κοινωνικά άδικη, οδηγεί σε εκμετάλλευση της εργασίας, δεν παρέχει κίνητρα βελτίωσης του εργαζόμενου και απαξιώνει τους καθηγητές οικονομικά και κοινωνικά, δεδομένης της μείωσης του μισθού τους κατά 50% από το 2010.

Abstract: The policy of post-graduate programs should be part of a realistic vision of the reform of the universities with realistic economic and social characteristics. This vision should serve both the social-economic development of the country and the development of the universities and their members. The financing of all education levels cannot be made solely through public spending. The post-graduate programs have production and operating costs. The “direct reciprocity system” is considered as the most appropriate financing tool, namely the direct beneficiary pays the cost given that he normally differs from the typical bachelor student as regards age, kind of work, economic status etc. Otherwise, many will pay, and few will benefit. If professors are not paid at post-graduate level, there are several undesirable side effects. More specifically, this is socially unjust, leads to exploitation of labor, devalues professors financially and socially, and it does not provide incentives to improve their performance, given the reduction of their salary by 50% from 2010.

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί οριστικό τέλος στην εσώκλειστη φοίτηση με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών σε όλους τους φοιτητές όλων των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών,των Σχολών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και των φοιτητών των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Να μπορούν όλοι αυτοί οι φοιτητές μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος των σχολών τους να διαμένουν και να σιτίζονται εκτός των σχολών αυτών.

Abstract:Give a definitive end to the enclosed attendance by decision of the competent Ministers to all students of all military schools, the Police Schools, the Schools Academies Merchant Marine, the Schools of the Fire Academy and of the Schools students Coast Guard-Greek coastguard . Enable all these students after their schools daily program reside and be fed outside those schools.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΠΔΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περίληψη: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η εξέλιξη της Νοσηλευτικής επιστήμης και οι βασικές τομεακές Κοινοτικές Οδηγίες επιβάλλουν την ανάπτυξη της Ενιαίας Πανεπιστημιακής Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης και στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, θα επέλθει η ζητούμενη εκπαιδευτική και κοινωνική αναβάθμιση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή, θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διχοτόμησης της εκπαίδευσης των νοσηλευτών στην Ελλάδα και θα βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, μειώνοντας μεσοπρόθεσμα το κόστος νοσηλείας των πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ιδρυθούν Τμήματα Νοσηλευτικής στα Πανεπιστήμια: Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Δημοκρίτειο Θράκης , Θεσσαλίας. Η έναρξη λειτουργίας των Τμημάτων αυτών ορίζεται το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.Ταυτόχρονα, τα τμήματα Νοσηλευτικής των Τ. Ε. Ι . δεν θα δεχθούν εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Επιπλέον, είναι ανάγκη η εκπαίδευση των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών να καταστεί ενιαία και ομοιόμορφη σε επίπεδο ΔΙΕΚ. Οι ειδικότητες που σήμερα υπάρχουν πρέπει να καταργηθούν και ο τίτλος τους να είναι “ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών”, όπως συμβαίνει διεθνώς. Οι ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών, σύμφωνα με το International Standard Classification of Occupations (ISCO) of the International Labour Organization (ILO), ονομάζονται Nursing associate professionals (ISCO-08-code 3221) και Health care Assistants (ISCO-08-code 5321).

Abstract: PROPOSAL ON NURSING EDUCATION The evolution of Nursing Science along with the basic sectoral EU Directives enforces the development of the United Nursing Education in Greece at a University level. In this way, the desired educational and social development of the Nursing profession will be achieved, the problem of the divided nursing education in Greece will be solved, while the quality of the provided nursing care will be improved by reducing the mid-term the nursing costs. On this direction, Faculties of Nursing will be developed at the following Universities: Aristotle University of Thessaloniki, University of Patras, University of Ioannina, University of Crete, Democritus University of Thrace, and University of Thessaly. The launch of these departments is defined in the academic year 2016-2017. At the same time, the Nursing schools of the Technological Institutes will not accept new students for the academic year 2016-2017. Furthermore, the education of the Assistant Nurses must become united and uniform at a DIEK level (Public Institutes of secondary education). The specialties that exist today must be repealed and their official title must become DE Assistant Nurses as applied internationally. DE Assistant Nurses, according to the International Standard Classification of Occupations (ISCO) of the International Labour Organization (ILO), are named as Nursing Associate Professionals (ISCO-08-code 3221) and Health care Assistants (ISCO-08-code 5321).

Προτάσεις για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Περίληψη: Προτάσεις και αιτήματα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. προς το Υπουργείο Παιδείας για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης.

Abstract: Proposals of the School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki for a) its future planning and b), general issues concerning music education in Greece.

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Περίληψη: Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το ΠΔ95/2013, η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών” και τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”. Στο χρονικό διάστημα 2013-2016 όλοι οι φορείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας των γραφικών και εφαρμοσμένων τεχνών, κατεθεσαν την ολοκληρωτική αντίθεσή τους στο ΠΔ95/2013 με τεκμηριωμενες αναλύσεις. Ειδικότερα ο τίτλος της Σχολής ως “Καλλλιτεχνικών Σπουδών” είναι παραπλανητικός αδόκιμος, αντιεπιστημονικός και δεν έχει σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα και τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν τα 5 τμήματα της σχολής αυτής (με λειτουργία από το 1974). Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής λειτουργούν αυτόνομα από το 1974 και 1978 αντίστοιχα στο ΤΕΙ Αθήνας, είναι τα μοναδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έχουν: • Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα • Ελάχιστα ομοειδή μαθήματα • Πλήρως διαφορετικό περιεχόμενο και προγράμματα σπουδών (ακόμη και μαθήματα που έχουν παραπλήσια ονομασία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο). • Διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως προκύπτουν από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ Α’ 160 – ΠΔ 357/1989 και 294/88) • Διαφορετικό επαγγελματικό πεδίο και αντικείμενο απασχόλησης. • Διαφορετικό ερευνητικό πεδίο και χώρο έρευνας • Τα Τμήματα Γραφιστικής (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο του Design. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Arts / Design”. • Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο των ειδικοτήτων μηχανικού και τεχνολογίας (Εngineering and Τechnology). Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Engineering”. Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνουμε: • Tην άμεση ανάκληση του ΠΔ 95 ΦΕΚ 133 5/6/2013 • Την αλλαγή του τίτλου της Σχολής σε Σχολή Γραφικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που ανταποκρίνεται ακριβώς στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτωνεχνολογίας Γραφικών ΤΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (άτων της Σχολής • Την αποκατάσταση της αυτόνομης λειτουργίας των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής Δρ. Αναστάσιος Ε. Πολίτης (B.Eng, Μ.Edu., M.Sc., Lic.Tech, Dr.Tech) Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών & Μέσων Οπτικής Επικοινωνίας ΤΕΙ Αθήνας Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ ΓΤΠ 60, Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Τηλ.: 6947898462, E-mail: politismedia@gmail.com


Abstract: With ATHINA plan of the Ministry of Education (2013), and P.D. 95/2013, the Faculty of Graphic Arts and Art Studies of TEI of Athens, renamed “as Faculty of Artistic Studies”. Further, the autonomus Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design, were merged into one Department in the form of study courses, under the title “Graphic Design Department” In the period 2013-2016, all players of academic, scientific and professional community of graphicarts and applied arts, submitted their complete opposition to PD95 / 2013 based on thorough and cocrete analysis and documentation. In particular, the title of the Faculty as “Artistic Studies” is misleading, unqualified, unscientific and is not related to the study subjects and disciplines of the 5 Departments of this Faculty of Athens TEI (in operation since 1974). The Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design at Athens TEI, operate autonomously since 1974 and 1978 respectively and they are unique in Higher Education in Greece. In particular they differentiate as follows: • Scientific and discipline/subjects • Stydy programmes and modules / courses • Completely different content and curricula (even courses that have similar names have different content). • Different professional rights (Government Gazette A 160 – DPR 357/1989 and 294/88) • Different professional fields and fields of employment. • Different research areas and scientific disciplines • The Departments of Graphic Design (worldwide) are determined in the wider field of Design. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Arts / Design”. • The Departments of Graphic Arts Technology / Media Technology and Engineering (worldwide) are determined in the wider field of engineering and technology disciplines. Graduates receive a Bachelor Degee titled «Bachelor of Engineering, Bachellor of Science”. For all these reasons, we propose: • The immediate repeal of P.D. 95 (133) 06.05.2013 • The change of the title of the Faculty as “Faculty of Graphic and Applied Arts” that meets precisely and with full accuracy the disciplines of the currently operating Departments of this Faculty. • The restoration of the autonomy of the Departments of Graphic Arts Technology and Graphic Design and their operation as different Departments Dr. Anastasios E. Politis, Research Scientist Associate Professor Graphic Arts and Media Technology Athens TEI and Hellenic Open University Chairman of HELGRAMED – the Hellenic Union of Graphic Arts and Media Technology Engineers Director of the Research Institute for Graphic Arts-Media Technology & Visual Communication, TEI of Athens Tel.: +306947898462, E-mail: politismedia@gmail.com

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΤΣΟΥ

Περίληψη: Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το ΠΔ95/2013, η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών” και τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής λειτουργούν αυτόνομα από το 1974 και 1978 αντίστοιχα στο ΤΕΙ Αθήνας, είναι τα μοναδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έχουν: Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα Ελάχιστα ομοειδή μαθήματα Πλήρως διαφορετικό περιεχόμενο και προγράμματα σπουδών (ακόμη και μαθήματα που έχουν παραπλήσια ονομασία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο). Διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως προκύπτουν από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ Α’ 160 – ΠΔ 357/1989 και 294/88) Διαφορετικό επαγγελματικό πεδίο και αντικείμενο απασχόλησης. Διαφορετικό ερευνητικό πεδίο και χώρο έρευνας Τα Τμήματα Γραφιστικής (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο του Design. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Arts / Design”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο των ειδικοτήτων μηχανικού και τεχνολογίας (Εngineering and Τechnology). Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Engineering”. Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνω: Tην άμεση ανάκληση του ΠΔ 95 ΦΕΚ 133 5/6/2013 Την αλλαγή του τίτλου της Σχολής σε Σχολή Γραφικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που ανταποκρίνεται ακριβώς στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων της Σχολής Την αποκατάσταση της αυτόνομης λειτουργίας των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής


Abstract: With ATHINA plan of the Ministry of Education (2013), and P.D. 95/2013, the Faculty of Graphic Arts and Art Studies of TEI of Athens, renamed “as Faculty of Artistic Studies”. Further, the autonomus Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design, were merged into one Department in the form of study courses, under the title “Graphic Design Department” The Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design at Athens TEI, operate autonomously since 1974 and 1978 respectively and they are unique in Higher Education in Greece. In particular they differentiate as follows: • Scientific and discipline/subjects • Study programmes and modules / courses • Completely different content and curricula (even courses that have similar names have different content). • Different professional rights (Government Gazette A 160 – DPR 357/1989 and 294/88) • Different professional fields and fields of employment. • Different research areas and scientific disciplines • The Departments of Graphic Design (worldwide) are determined in the wider field of Design. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Arts / Design”. • The Departments of Graphic Arts Technology / Media Technology and Engineering (worldwide) are determined in the wider field of engineering and technology disciplines. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Engineering, Bachellor of Science”. For all these reasons, we propose: • The immediate repeal of P.D. 95 (133) 06.05.2013 • The change of the title of the Faculty as “Faculty of Graphic and Applied Arts” that meets precisely and with full accuracy the disciplines of the currently operating Departments of this Faculty. • The restoration of the autonomy of the Departments of Graphic Arts Technology and Graphic Design and their operation as different Departments