Αρχείο κατηγορίας Ενιαίος χώρος ΑΕΙ- Έρευνας, αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ”

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΓΑΝΗ

Περίληψη: Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ και το ΠΔ95/2013, η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας μετονομάστηκε σε “Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών” και τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα με τη μορφή των εισαγωγικών κατευθύνσεων με τον τίτλο “Τμήμα Γραφιστικής”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής λειτουργούν αυτόνομα από το 1974 και 1978 αντίστοιχα στο ΤΕΙ Αθήνας, είναι τα μοναδικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα και έχουν: Διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα Ελάχιστα ομοειδή μαθήματα Πλήρως διαφορετικό περιεχόμενο και προγράμματα σπουδών (ακόμη και μαθήματα που έχουν παραπλήσια ονομασία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο). Διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα όπως προκύπτουν από τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ Α’ 160 – ΠΔ 357/1989 και 294/88) Διαφορετικό επαγγελματικό πεδίο και αντικείμενο απασχόλησης. Διαφορετικό ερευνητικό πεδίο και χώρο έρευνας Τα Τμήματα Γραφιστικής (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο του Design. Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Arts / Design”. Τα Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών (παγκοσμίως) προσδιορίζονται από το ευρύτερο πεδίο των ειδικοτήτων μηχανικού και τεχνολογίας (Εngineering and Τechnology). Οι πτυχιούχοι λαμβάνουν Πτυχίο με τον τίτλο «Bachelor of Engineering”. Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, προτείνω: Tην άμεση ανάκληση του ΠΔ 95 ΦΕΚ 133 5/6/2013 Την αλλαγή του τίτλου της Σχολής σε Σχολή Γραφικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που ανταποκρίνεται ακριβώς στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων της Σχολής Την αποκατάσταση της αυτόνομης λειτουργίας των Τμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Γραφιστικής


Abstract: With ATHINA plan of the Ministry of Education (2013), and P.D. 95/2013, the Faculty of Graphic Arts and Art Studies of TEI of Athens, renamed “as Faculty of Artistic Studies”. Further, the autonomus Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design, were merged into one Department in the form of study courses, under the title “Graphic Design Department” The Departments of Graphic Arts Technology and and Graphic Design at Athens TEI, operate autonomously since 1974 and 1978 respectively and they are unique in Higher Education in Greece. In particular they differentiate as follows: • Scientific and discipline/subjects • Stydy programmes and modules / courses • Completely different content and curricula (even courses that have similar names have different content). • Different professional rights (Government Gazette A 160 – DPR 357/1989 and 294/88) • Different professional fields and fields of employment. • Different research areas and scientific disciplines • The Departments of Graphic Design (worldwide) are determined in the wider field of Design. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Arts / Design”. • The Departments of Graphic Arts Technology / Media Technology and Engineering (worldwide) are determined in the wider field of engineering and technology disciplines. Graduates receive a Bachelor Degree titled «Bachelor of Engineering, Bachellor of Science”. For all these reasons, we propose: • The immediate repeal of P.D. 95 (133) 06.05.2013 • The change of the title of the Faculty as “Faculty of Graphic and Applied Arts” that meets precisely and with full accuracy the disciplines of the currently operating Departments of this Faculty. • The restoration of the autonomy of the Departments of Graphic Arts Technology and Graphic Design and their operation as different Departments
 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:PANHELLENIC PHYSIOTHERAPISTS ASSOCIATION

Περίληψη: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Περίληψη: Το δικαίωμα στην εκπαίδευση και η δια Βίου Μάθηση αποτελεί προτεραιότητα σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη. Το Ελληνικό Κράτος, αν και «επί της αρχής» φαίνεται να υιοθετεί αυτό το στόχο, στην πράξη, παρά το ότι έδινε τη δυνατότητα με το αποσυρθέν πολυνομοσχέδιο της παιδείας στους προπτυχιακούς φοιτητές, αν και διαγράφηκαν, να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, διατηρεί πολλά εμπόδια στο δρόμο των μεταπτυχιακών φοιτητών που επίσης επιθυμούν, αν και διαγράφηκαν, να επανεγγραφούν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν πλέον παρελθόν, αφού το πολύπαθο πολυνομοσχέδιο της παιδείας που προσπάθησε να διορθώσει κάποιες παθογένειες, αποσύρθηκε τελικά, λαμβάνοντας προκαταβολικά στο σύνολο του από ακαδημαϊκούς φορείς και όχι μόνο το γενικό χαρακτηρισμό ως ένα νομοσχέδιο που αποτελεί << τη ρετσινιά της αριστείας>>. Στο διάλογο αυτό, που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, δίνεται μια νέα δυνατότητα μέσα από τη διαδικασία της πολυσυμμετοχικότητας να διορθωθούν παθογένειες που αφορούν διάφορα ζητήματα και τη φοιτητική ιδιότητα αποφεύγοντας πειραματισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοκρατικές απαιτήσεις του συντάγματός μας και δίνοντας μια ξεκάθαρη ελεύθερη επιλογή αυτοδιάθεσης και αυτοκαθορισμού στο σπουδαστή ως προς τη σπουδαστική του ιδιότητα όπως επιβάλλουν οι ακαδημαϊκές ελευθερίες και σκέψεις απαλλαγμένες από κάθε είδους συστημικούς και άνευ αποτελέσματος περιορισμούς.

Abstract: The right to education and life-long learning is a priority in all developed countries. The Greek State, although “in principle” seems to adopt this goal, in practice, although it enabled the withdrawn law of education to undergraduate students, although deleted, be rewritten and complete their studies, retains many obstacles in the way of postgraduate students who also wish, although deleted, be rewritten and complete their studies . All these are of the past, since the long-suffering law reform of education that tried to correct some pathologies ultimately withdrawn last year, taking the whole of academic institutions and not only the general classification as a bill that is << the stigma of excellence>>. In this dialogue, the national and social, organized by the Ministry of Education, Research and Religious, a new opportunity is given and there is hope through the multi-part procedure to correct pathologies involving different issues and student status avoiding experimentation, taking into account democratic demands of our constitution, and giving a clear self free choice and self-determination to the student regarding the student capacity as required by the academic freedoms and thoughts free of any systemic and with ineffective restrictions.

Η πρόταση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για Αναμόρφωση του Χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, Νέα Δομή Σπουδών και επίλυση θεμάτων των Α.Ε.Ι Τεχνολογικού Τομέα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Περίληψη: Ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των Τ.Ε.Ι βρίθει προβλημάτων και η ΕΕΤΕΜ τα παρουσιάζει συνοπτικά, καθώς και προτάσεις για την επίλυσή τους. Καταρχήν, είναι επιβεβλημένος ένας νέος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Προτείνεται ενιαία δομή και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με μείωση του αριθμού των Ιδρυμάτων, δύο διακριτούς Τομείς (Τεχνολογικών Επιστημών & Θεωρητικών / Ανθρωπιστικών Επιστημών) σε κάθε Ίδρυμα, κατάργηση των υπερεξειδικευμένων Τμημάτων και προώθηση δύο ειδών μεταπτυχιακών σπουδών, με εστίαση στην επαγγελματική εξειδίκευση και τη διδακτορική διατριβή & έρευνα, αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι απολύτως αναγκαία η άμεση κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα αίρουν αμφιβολίες και χρόνιες διαμάχες. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να σταματήσει η άνιση χρηματοδότηση μεταξύ Ιδρυμάτων, να επιτραπεί η αυτόνομη διοργάνωση διδακτορικών σε όσα Τ.Ε.Ι. πληρούν τις προϋποθέσεις, να αποκατασταθούν τα προβλήματα που δημιούργησαν οι προχειρότητες του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», η πρόσβαση/ εισαγωγή και στους δύο Τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης να γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ώστε να εξορθολογιστεί συνολικά η Ανώτατη Εκπαίδευση. Τέλος, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η επιμελητηριακή οργάνωση των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, όπως ισχύει για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων, στο πλαίσιο προάσπισης του υγιούς και θεμιτού επαγγελματικού και επιστημονικού ανταγωνισμού.

Abstract: Higher Education is full of problems. PSSETE presents these problems, as well as solution proposals. Firstly, a new spatial planning is imperative. We propose a unified structure and operation of Higher Education, with a reduced number of Institutes, two distinct sectors (Technological Sciences & Theoretical/ Humanitarian Studies) in each Institute, abolishment of the overspecialized Departments and promotion of two kinds of postgraduate studies, focusing on professional specialization and doctoral thesis and research, accordingly. Secondly, the immediate ensuring of the professional rights of the Engineers-Graduates of T.E.I. is absolutely necessary, containing clear legislative provisions that will cancel chronic doubt and conflict. Furthermore, uneven funding between Institutes should be prevented, the T.E.I.s fulfilling necessary requirements should be allowed to autonomously organize doctoral studies, the problems caused by the sloppiness of “ATHINA” plan should be solved, and a single way of admission to both sectors of Higher Education should be established, so that its complete rationalization is achieved. Finally, all Graduates of T.E.I. should be able to get organized in corresponding Chambers, as is the case for their University counterparts, for the protection of healthy and fair professional and scientific competition.

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία – Μουσική Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ζωή Διονυσίου & Μαίη Κοκκίδου/ Περιοδικό Μουσικοπαιδαγωγικά (Επιστημονικό Περιοδικό της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση) και Τομέας Μουσικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Μουσικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Περίληψη: Οι προτάσεις για τη Μουσική Εκπαίδευση αφορούν στους παρακάτω τομείς: α) Εκπαιδευτικοί μουσικής στα σχολεία – Θεσμικά ζητήματα β) Κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνική υποδομή για το μάθημα της μουσικής γ) Το μάθημα της Μουσικής στο Πρόγραμμα του Σχολείου γ1) Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα της μουσικής γ2) Αριθμός των μαθητριών /μαθητών ανά τάξη δ) Καλλιτεχνικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου / Σχολείο και τοπική κοινότητα ε) Ερευνητικά προγράμματα για τις τέχνες στην εκπαίδευση με έμφαση στη μουσική στ) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μουσικής ζ) Ωδειακή εκπαίδευση / Αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών των Ωδείων η) Μουσικά σχολεία / Ίδρυση Μουσικών Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης θ) Μουσικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Abstract: The proposal regarding music education refers to the following thematic axes: a) School music teachers, b) Building infrastructure and material for the music class, c) The Music Course in the School Program, c.1. Educational material for the music class c.2. Number of students per class d) Artistic activities in school and the local community, e) Research programs for the arts in education with emphasis in music, f) Life-long learning for music teachers, g) Conservatory music education/ Reforming the Conservatories’ Curriculum, h) Music Schools/ Foundation of Music Schools in Primary Education, i) Music Universities in Tertiary Education

Ανάγκη ύπαρξης Πανεπιστημιακού φορέα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη χώρα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νικόλ Βρυσούλη

Περίληψη: Στο ελληνικό εκπαιδευτικό μας σύστημα λείπει Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης το οποίο να ηγηθεί της προσπάθειας ανάπτυξης του τεχνολογικού τομέα στη χώρα μέσα από την εκπαίδευση των παιδιών μας και να τους μεταδώσει την τεχνολογική εκείνη κουλτούρα η οποία θα επιτρέψει στη χώρα να αναπτυχθεί μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον στο οποίο η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο ανάπτυξης.

Abstract: Our educational system needs a Pedagogical University of Technological Education which will lead the effort for the development of the technological sector of the country through the education of our children and to convey that technological culture that will enable the country to thrive in a highly competitive international environment in which technology plays a key role in development.

ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΟΥΡΗ

Περίληψη: Κατάργηση του νομοσχεδίου για τη διαγραφή των”αιωνίων φοιτητών” στα ν+2 έτη

Abstract: Είναι άδικο το νομοσχέδιο για φοιτητές,οι οποίοι για καποιυς σοβαρούς λόγους,δεν κατάφεραν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να επιτρέπεται σε όλες τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακόμα και στις σχολές τω ενόπλων δυνάμεων να επιτρέπουν στους φοιτητές τους να έχουν το δικαίωμα μεταγραφής ακόμα και σε επόμενα εξάμηνα εκτός του πρώτου όπως συμβαίνει ως τώρα και να επιτραπεί σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ να διεκδικούν μια θέση εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περνώντας και τις προβλεπόμενες από το νόμο υγειονομικές εξετάσεις.

Abstract: Allow all schools of higher education even in schools attached to the armed forces to enable students to have the right transcription even in later semesters except the first such case to date and to allow graduates of universities and technical colleges to assert a position import through qualifying examinations in Military Schools in Police Academies, faculties of Merchant Marine Academies and Schools in the Fire Academy and passing the statutory health assessments.

Πρόταση προσωρινής μεταφοράς θέσης φοίτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Περίληψη: Πρόταση για τη δυνατότητα προσωρινής μεταφοράς θέσης φοίτησης, αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι ενεργοί φοιτητές σε Τμήματα με έδρα διαφορετική από τον τόπο εργασίας τους

Abstract: Applying a mobility policy for temporary teachers, who are also students at an undergraduate degree program.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Προμήθεια με Φοιτητικό πάσο στους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών,των Σχολών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, των σχολών της πυροσβεστικής ακαδημίας των τμημάτων ΤΕΦΑΑ και των λοιπών σχολών που ανήκουν στην τριτοβάθμια και στην μεταλυκειακή εκπαίδευση και δεν διαθέτουν φοιτητικό πάσο οι φοιτητές τους.

Abstract: Procuring Student passes to students of military schools, the Police Schools, the Schools Academies merchant navy, schools fire academy of physical education departments and other schools belonging to higher and post-secondary education and do not have a student pass their students