Αρχείο κατηγορίας Ενιαίος χώρος ΑΕΙ- Έρευνας, αναμόρφωση του χάρτη των ΑΕΙ, Μεταπτυχιακά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Μουσ. τεχνολογίας και Ακουστικής.

Περίληψη: Στην πρόταση καταγράφονται τα αντικειμενικά δεδομένα του κλάδου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της χώρας και τεκμηριώνεται η ανάγκη της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Παρουσιάζεται ένα βασικό μοντέλο επίτευξης της ενοποίησης αυτής

Abstract: In this short proposal the objective status of the country’s Higher Technological Education sector is presented. It is also documented the necessity of a United Higher Education and Research Area in Greece. Finally, A basic model for achieving this unification is proposed.

Αξιοκρατία στην αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής για τη μοριοδότηση στελεχών της εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ελένη Πρίτσα, Δ/ντρια 12ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Περίληψη: Αξιοκρατία στην αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής για τη μοριοδότηση στελεχών της εκπαίδευσης. Ανάγκη θεσμοθέτησης εξέτασης πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, στην περίπτωση μοριοδότησης υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης.

Abstract: Αξιοκρατία, αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπής.

ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ,ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: ΕΡΑΤΩ ΠΟΥΛΟΥΚΗ

Περίληψη: ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Abstract: learning foreign languages,general mathematics

Προτάσεις για τη δομή της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής ΕΚΠΑ

Περίληψη: Όπως όλοι συμφωνούμε, το Ελληνικό Εκπαιδευτικό πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά με ρυθμίσεις επί μέρους θεμάτων που αφορούν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων αποτελεί μιαν άτμητη ενότητα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία μέσω ενός συνολικού σχεδιασμού. Αυτό είναι επιβεβλημένο, εφ’ όσον δεν αρκεί να βρούμε απλά μια λύση στα επί μέρους προβλήματα, αλλά να εξετάσουμε τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί η λύση αυτή να προκαλέσει σε άλλα δομικά στοιχεία του εκπαιδευτικού οικοδομήματος. Επειδή, όμως, πιστεύουμε ότι το καλύτερο εκπαιδευτικό αύριο δεν δομείται μόνο μέσω ιδεολογικών αναλύσεων, θα θέλαμε να κάνουμε «κατ’ αρχή» ένα σύνολο προτάσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, στην δομή και τις λειτουργίες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Παιδείας και Εκπαίδευσης

Abstract: As we all agree, the Greek educational problem, in its entity, cannot be solved unless we treat the individual problems of the different levels of education as a whole. All levels of education constitute a single entity that must be confronted by adopting a single overall design. This is imperative, as it is not enough to simply find a solution to individual problems, but to look at the chain reactions that this solution may cause to other structural components of the educational system. However, since we believe that the educational system of tomorrow cannot be built only on theoretical and ideological basis, we would like to submit a set of proposals that should be implemented immediately. These proposals are of both theoretical and practical character and they concern the structure and functionality of Primary, Secondary and Higher Education.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχάλης Λεμπιδάκης

Περίληψη: Για να ανορθωθεί η οικονομία μας πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο, ιδίως σε τομείς που η χώρα μπορεί να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Απαιτείται μια Παιδεία με εντελώς νέο προσανατολισμό, ώστε να δημιουργήσει πέρα από μορφωμένους ανθρώπους και ικανούς επαγγελματίες, με τα εφόδια να παλέψουν και να νικήσουν στις διεθνείς αγορές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτείνω να δοθεί σοβαρή προτεραιότητα στην πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τις ξένες γλώσσες, και να εισαχθούν νέα μαθήματα όπως η Κοσμογνωσία, οι Παραγωγικές Διαδικασίες, η Ρητορική & Επικοινωνία και η Τεχνική των Διαπραγματεύσεων. Απαιτείται 3ετής ανώτερη εκπαίδευση σε στενή σύνδεση με τις παραγωγικές δραστηριότητες, για να δημιουργήσει ικανά μεσαία στελέχη και τεχνικούς σε όλους τους τομείς. Στα Πανεπιστήμια το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καταρτίζεται σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ώστε να είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Να δίδει έμφαση στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα και τη συνεργασία. Η σύνδεση πανεπιστημίων με παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να είναι βασικός στόχος και κριτήριο αξιολόγησης καθηγητών και φοιτητών, μέσα από πλαίσιο που θα επιτρέπει και την κάλυψη μέρους του κόστους των πανεπιστημίων. Η μεγαλύτερη έμφαση σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πρέπει να δίδεται στην ανάπτυξη ανθρώπων με συνέπεια, κοινωνική συνείδηση, υπευθυνότητα, ικανότητα στη συνεργασία, ανταγωνιστικά εφόδια και αποτελεσματικότητα.

Abstract: Reviving our economy requires our country to become competitive at international level in sectors where we can obtain sustainable advantages. We need an educational system with a completely new orientation, in order to create, not only well educated people but also capable professionals with the tools to fight and win in the international arena. For the secondary education I recommend to give priority to Informatics, new technologies and foreign languages and to introduce new subjects, such as “Knowing our world”, “Production Processes”, “Debate & Communication” and “Negotiation Skills”. We also require a 3-year higher education (“college”) in close connection to industry that will generate capable technicians and middle management in all sectors. At Universities, the curriculum and content of it should be defined in cooperation with industry so as to be adapted to the real needs of our economy. It should place emphasis on innovation, creativity, inventiveness and cooperation. Connection of Universities with our productive sectors should be a primary target and evaluation criterion for professors and students, under a framework that will permit part of the University’s cost to be covered by such industry related projects. Great importance at all levels of education should be given to the development of young people with social consciousness, sense of responsibility, ability to co-operate, competitive skills and efficiency in what they undertake.

Περί της εύρυθμης λειτουργίας και των προοπτικών ανάπτυξης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη: Στρατηγικός σχεδιασμός για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος νέων επιστημόνων – καλλιτεχνών ως προοπτική ανάπτυξης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Abstract: Strategic planning to attract the interest of young scientists – artists as growth prospects of the Department of Music Science and Art, University of Macedonia

Απλές προτάσεις κοινής λογικής

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Περίληψη: Η παιδεία και οι όποιες μεταρρυθμίσεις που όντως είναι απαραίτητες πρέπει να μελετηθούν και να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα συμφωνημένο βάθος χρόνου βαθμιαία και με ετήσια αποτίμηση των αποτελεσμάτων.

Εισαγωγή φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Περίληψη: Πρόταση του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αντικείμενο την θεσμοθέτηση Συστήματος Ειδικών Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο πρώτο έτος σπουδών.

Abstract: Proposal of the Department of Music Science and Art of the School of Social Sciences, Humanities and Arts of the University of Macedonia, concerning the establishment of Special Entry Examination System for admission in the first year of studies.

Μεταρρύθμιση της διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ελευθερία Παππά

Περίληψη: Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ τη ριζική αναδιαμόρφωση της άδικης διαδικασίας αναγνώρισης τίτλου σπουδών αλλοδαπής μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που επικρατεί στη χώρα, έτσι ώστε να καταβληθεί προσπάθεια, με τη συμβολή και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιορισμού της λογικής ακρότητας που διέπει τη διαδικασία, της έλλειψης εκσυγχρονισμού των ισχυόντων διοικητικών εργασιών, όπως επίσης και του αφόρητου του επιβαλλόμενου οικονομικού κόστους για τον αιτούντα. Αυτό έχει ως κατάληξη την αποθάρρυνση υποβολής αιτήσεων, με αποτέλεσμα τη φυγή επιστημόνων από τη χώρα, την επικράτηση της μετριοκρατείας, δηλαδή την αναξιοποίηση πολύτιμου εργατικού δυναμικού – δηλαδή ταλέντων – που μπορούν να συμβαλούν καταλυτικά στην βελτίωση του κράτους ολικώς.

Abstract: With the present proposal, I ask for a radical overhaul of the unjust procedure of recognition of Higher Education degrees obtained by Greek citizens at institutions abroad, via DO.A.T.A.P. The intended aim is to limit the logical extremes and the lack of updating of the current administrative procedures, as well as the unbearable financial burden to the applicant. This results in the deterrence of application, with the outcome that many scientistis decide not to repatriate, which contributes to a state of mediocrity, which is to say a lack of valorisation of valuable human resources – i.e. talents- that can critically contribute to the wholistic ameliorisation of the conditions in the country.