Αρχείο κατηγορίας ΕΠΑΛ και Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση

Θέσεις και Προτάσεις της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Ειδικότητας Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι ΠΕ 12.10 (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.ΦΥ.Ρ) για το ΕΠΑ.Λ και τη χρηστή διαχείριση προσωπικού της ειδικότητας.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.ΦΥ.Ρ

Περίληψη: H πρόταση της ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.ΦΥ.Ρ για το νέο Επαγελματικό Λύκειο έρχεται μέσα από τη σωστή διαχείριση του προσωπικού του κλάδου.

Abstract: Proposal of Panhellenic Steering Committee of Educators Specialised in RadioPhysics for new Vocational Schools comes through the proper use of its personnel .

Αναθέσεις ενιαίου τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής κι αυτοματισμού

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ξυφάρης Κώστας

Περίληψη: Αίτημα επιστροφής σε παλαιότερες αναθέσεις μιας και οι παρούσες που έγιναν βιαστικά, δεν βοηθούν στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων – Σύμβουλοι έχουν προβεί σε καταγγελία του ΙΕΠ για τις παρούσες αναθέσεις.

 

Περί της ένταξης των όρων ¨τεχνολογικό” και “επαγγελματικό” στο Σχολείο που θέλουμε

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κατσαρά Χαριτωμένη

Περίληψη: Το τεχνολογικό να διαχωριστεί από το επαγγελματικό. Το πρώτο να εισαχθεί στα προγράμματα σπουδών του Σχολείου Θεωρίας και Πράξης ως εργαστήριο και τεχνολογία συγκεκριμένου πεδίου. Το δεύτερο να αποτελέσει ξεκάθαρα την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση.


Abstract: Distinction between the terms “Technical” and “vocational” education and training. The first must be introduced within the curriculum of “Theory and Practice School” as laboratory course and specific field technology course. The second must constitute the post-education and training step.

Προτάσεις για γενικές αλλαγές στην εκπαίδευση και ειδικά στα λύκεια.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γεώργιος Παυλίδης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται προτάσεις για λειτουργικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την λειτουργία του σχολείου και θα δώσουν βάση στην μάθηση και όχι στον αγώνα κάλυψης της ύλης. Επίσης αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών για να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό το Απολυτήριο λυκείου ως προς το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.


Abstract: Some suggestions for general and specific changes in lyceum

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Περίληψη:Δυνατότητα εισαγωγής μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων, εγγραφές μαθητών, αλλαγές στην ΤΕΕ, αλληλογραφία σχολείων, διορισμοί εκπαιδευτικών.

Abstract: Examinations run time, student records, changes to TEE

Για ένα μοντέρνο σχολείο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία του νεοελληνικού πολιτισμού, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αυτονόμηση της σχολικής μονάδας και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεσμών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Όλγα Μάμαλη

Περίληψη: Στο όραμα για τη δημιουργία του σχολείου του μέλλοντος πιστεύω πως θα μπορούσαν να συμβάλουν τα ακόλουθα: H μείωση στο μισό της υπάρχουσας διδακτέας ύλης και η εισαγωγή νέων ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας. Η ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων και η ενεργοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. Η αυτονόμηση της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της τοπικής κοινωνίας και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών της. Η ουσιαστική και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με στόχευση στη διδακτική των επιμέρους μαθημάτων και τις καινοτόμες πρακτικές. Στα γλωσσικά μαθήματα θα πρέπει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών να στοχεύσει άμεσα στην ενίσχυση της νέας ελληνικής. Να αξιοποιηθεί στο σχολείο με κάθε τρόπο το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας που είναι ο πολιτισμός και μάλιστα ο ακμαίος νεοελληνικός πολιτισμός του 20ου και 21ου αιώνα. Η παιδαγωγική να ξαναγίνει τέχνη και να αντλήσει από το χώρο της τέχνης όλα εκείνα τα δραστικά, πρωτοποριακά και πειραματικά στοιχεία, που διαθέτει ο χώρος των τεχνών. Να αξιοποιηθεί η εμπειρία των Μουσικών, των Καλλιτεχνικών ,των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων προς όφελος του σχολείου στο σύνολό του και να υπάρξει αξιολόγηση των θεσμών που είναι επιφορτισμένοι να παράγουν και να εισηγούνται εκπαιδευτικές καινοτομίες.

Abstract:My vision for the “school of the future” exist in the contribution of the above: Half of the existed syllabus and adoption of new attractive teaching methods. Renew of school textbooks and re-activation of school library. Autonomy for the school units in order to be able determine the course curriculum depending on the local community characteristics and their student’s particular skills. Effective and continuous training of the teachers with focus in teaching of individual subjects and innovative teaching practices. As it concern linguistic subjects, Ancient Greek teaching must aim directly to the enforcement of Modern Greek. School must leverage the great advantage of Greek civilization and especially during the acme of 20th and 21st century. Pedagogy has to re-become an art and use all the effective, inventive and experimental elements of art. Experience results from the operation of Musical, Art and Experimental schools must be used for the improvement of the school as whole and institutions in charge of the creation and proposal of educational innovations must be evaluated.

Εθνικός κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Θεόδωρος Σταυριανόπουλος

Περίληψη: Εκπαιδευτικοί που τα τελευταία χρόνια έχουν επισκεφθεί ευρωπαϊκά σχολεία μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Comenius έχουν διαπιστώσει διαφορετικά σχολεία να λειτουργούν εκεί. Η παιδεία είναι δωρεάν αλλά ο κάθε εργαζόμενος διαθέτει σημαντικό μέρος από το μισθό του για εξωσχολική συμπληρωματική γνώση των παιδιών του. Θεωρούμε ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να την παρέχει δωρεάν σ’ όλους όσους το θελήσουν. Το σχολείο πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά παράλληλα να στηρίζεται στα ιδεώδη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του αλληλοσεβασμού, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Εκείνο που έχει αξία είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο που να αναδεικνύει τις δεξιότητες του μαθητή, ένα σχολείο που να μην εξαντλεί οικονομικά την οικογένεια να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον που δεν θα εξαντλεί τον μαθητή και που θα είναι ευχάριστο γι’ αυτόν. Στη χώρα μας, επιχειρείται κάθε φορά να αλλάξει η εκπαίδευση αλλάζοντας συνήθως το σύστημα πρόσβασης των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να αντιληφθεί ότι «για να αλλάξεις την εκπαίδευση, πρέπει να αλλάξεις τον εκπαιδευτικό». Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή η παιδεία στην πράξη θα αντιμετωπισθεί ως προτεραιότητα και οι όποιες αλλαγές συμβούν θα αποτελέσουν αληθινές- ειλικρινείς μεταρρυθμίσεις και όχι ευχολόγια. Την πρόταση αποτελούν 25 θεματικές ενότητες .

Abstract:Lots of Greek teachers have visited other European schools with Comenius or Erasmus+ projects and have realized that schools work differently there. Our education is free but every parent has to pay a considerable amount of money to support out-of-school tutoring for their children. We see education as a public commodity. The state is obliged to provide it for free to all citizens. School should be able to follow the advances of science and technology and at the same time to support human rights and the ideals of respect, peace and democracy. It is really worth the effort to create a school promoting skills, a school that does not exhaust parents financially, and to create a school environment that is both pleasant and happy. What is normally done in our country is the attempt to modify education by just changing the way students access university. The leadership of the Ministry should acknowledge the fact that “in order to change education you have to change the educator first”. I hope that one day education will be viewed as a priority and that all changes will be real and sincere reforms and not wishful thinking.

Προτάσεις για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Πληροφορική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

Περίληψη: Παρουσίαση προτάσεων που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στη Μέση εκπαίδευση, στη διδασκαλία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Abstract: It is presented five proposals concerning vocational training, teaching Informatics and computational thinking in secondary education, teaching the course of vocational guidance and counseling, as well as the Pedagogical training that is undertaken by teachers.

Αναβάθμιση του ρόλου της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Στέλιος Μπουλταδάκης /Δντής 1ου ΕΠΑΛ Συκεών και Κάτια Μπαλτζάκη /Δντρια 6ου Εσπ.ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

Περίληψη: Η συζήτηση για τη διαμόρφωση μιας πρότασης σχετικά με τη λειτουργία του Λυκείου, θα μπορούσε να ξεκινήσει από το παρακάτω πλαίσιο σκέψεων: 1. Η δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση στηρίζεται σε δύο πυλώνες: το Γενικό Λύκειο και το Τεχνολογικό Λύκειο. 2. Το Γενικό Λύκειο συνδέεται προνομιακά με τα Πανεπιστήμια ενώ το Τεχνολογικό Λύκειο συνδέεται προνομιακά με τα ΤΕΙ. Η φοίτηση και στους δύο τύπους Λυκείου είναι τριετής και οι απολυτήριοι τίτλοι Σπουδών (Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνολογικού Λυκείου) συμβαδίζουν με τα αναδιαμορφωμένα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Το Απολυτήριο Τεχνολογικού Λυκείου θα ισοδυναμεί με Πτυχίο Επιπέδου 4 χωρίς να χρειάζεται να εκδίδεται επιπλέον σχετικός τίτλος σπουδών. Η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση συνεχίζεται στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές ( τέσσερα εξάμηνα φοίτησης). Οι Απόφοιτοι των Τεχνολογικών Λυκείων θα εγγράφονται απευθείας στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Οι Α.Ε.Σ. μετά από εξετάσεις πιστοποίησης θα χορηγούν Πτυχία Επιπέδου 5.

Abstract: The discussion on the formulation of a proposal for the upper secondary education, could rely on the following considerations: 1. Upper secondary education should be based on two pillars: High School and Technical High School. 2. High School is preferentially connected with Universities and Technical High School is preferentially connected with TEI. Attendance to both types of high school lasts three years and graduation certificates are in line with the remodeled levels of National Quality Framework. Graduation certificate from Technical High School is equivalent to a 4 level Certificate without an additional certificate be needed. Technical-professional training continues in Higher Vocational Schools (four semesters). Graduates of the Technical High School, will be entered directly into the third semester. Higher Vocational Schools, will grant Level 5 Certifications after validated exams

Εσπερινά ΕΠΑΛ – Στρατιωτικές Σχολές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαδάκης Στάμος

Περίληψη: Προτείνουμε τη δυνατότητα μαθητων Εσπερινών ΕΠΑΛ να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, εφόσον πληρούν τα ηλιακιακά όρια που θέτει η κάθεμία.

Abstract: Προτείνουμε τη δυνατότητα μαθητων Εσπερινών ΕΠΑΛ να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές, εφόσον πληρούν τα ηλιακιακά όρια που θέτει η κάθεμία.