Αρχείο κατηγορίας Γενικό Λύκειο και πρόσβαση στα ΑΕΙ

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τηλέμαχος Ζωίδης

Περίληψη: Πλήρης πρόταση για την αναδιάρθρωση του Γενικού Λυκείου και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Να εισάγονται μεσώ κατατακτήριων εξετάσεων στις σχόλες του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 όπως θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές, όπως και για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Abstract: Introduction to the schools of the port body through qualifying examinations. To introduce entrance exams in the schools of the port Greek coastguard candidates in nationwide examinations in the academic year 2018/2019 as should apply the same for military schools, police schools, as well as the Merchant Marine Academy and on the faculty of the Fire Academy.

Εισαγωγή στις σχολές ένστολων…

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής όπως ισχύει στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μέσω του απολυτηρίου Γενικού Λυκείου στις Στρατιωτικές Σχολές,στις Αστυνομικές Σχολές, στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εισαγωγή και με απολυτήριο λυκείου στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιλαχόντων στις σχολές του λιμενικού σώματος και οι ειδικές κατηγορίες τριτέκνων πολυτέκνων να μπαίνουν στο λιμενικό μεσώ πανελλαδικών. 

 Abstract: Enable input as operated in the Merchant Marine Academies through baccalaureate Lyceum in Military Schools in Police Schools, the schools of the Fire Academy and the academic year 2018-2019 introduction and high school diploma in faculties of body-Greek Coast coastguard also allow runners to schools coastguard and special categories triteknon large families to enter the port via nationwide.

Υποψήφιοι Παρελθόντων ετών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: VaGe

Περίληψη: Πρόταση για εισαγωγή των υποψηφίων παρελθόντων ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Abstract: Proposal for the listing of candidates for previous years in higher education.

Το Νέο Λύκειο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γκαλανάκης Γιώργος, Κοκολάκη Μαριάνθη, Λάμπρου Παναγιώτης, Μουντράκης Γιώργος, Πετράτος Αντώνης: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη: Η χρεοκοπία του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, με κορυφαία τη Λυκειακή, συνιστά κοινό τόπο τα τελευταία χρόνια. Είναι ώριμες οι συνθήκες για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα συνδυάζει την προσαρμογή στις νεότερες συνθήκες, με την εξυπηρέτηση, πρωτίστως, των μαθητικών αναγκών.

Abstract: The collapse of the Greek educational system, especially that of the secondary level is common place. The conditions are mature for an educational system that will be combining the adaptation to modern circumstances with the assistance of first and foremost the students’ needs.

Η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η Κύπρος είναι μια άλλη Ελλάδα σε Μνημόνιο, οπότε έχει σημασία ποιες επιλογές έγιναν εκεί στα ίδια ερωτήματα για Γυμνάσιο, Λύκεiο, κατευθύνσεις, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Όταν το Υπουργείο Παιδείας δεν παίζει με το μέλλον των μαθητών της χώρ ας του και αποφασίζει με εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια.

Abstract: Reform of Cyprus education system. New courses, curriculum and admission to higher education.

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν την Πληροφορική ως αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας στο Γενικό Λύκειο καθώς και τη βελτίωση του υπάρχοντος εξεταστικού συστήματος, με σκοπό να αποτελέσουν μία βάση για συζήτηση σε ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Γενικό Λύκειο.

Abstract: Proposals that concern Computer science as autonomous subject of teaching in the General Lyceum as well as improvement of existing examination system, in order to constitute a base for discussion in a new Program of Study in the General Lyceum.

νέο λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: αλεξάκης μανόλης

Περίληψη: Προτάσεις για νέο πλαίσιο λειτουργίας του Λυκείου. Ελαστικότερο αναλυτικό πρόγραμμα με νέες διδακτικές προσεγγίσεις, συνδυαστικές θεματικές διδασκαλίες και ανοικτό πρόγραμμα από το μεσημέρι και έπειτα για γλώσσες, πρότζεκτ, γυμναστική. Ακόμη ενδοσχολικές θεματικές διδασκαλίες σε αντικείμενα που εγνωσμένα κατέχουν ορισμένοι συνάδλεφοι. Το ίδιο να ισχύσει και σε διασχολικό επίπεδο. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει ελκυστική, συμμετοχική, εμπειρική διαδραστική και βέβαια με χρήση νέων τεχνολογιών.

Abstract: New methods of didactic. Open school and open program me. Teaching using new technologies.

Για την πρόσβαση σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  Στέφανος Γιαννούλης, Καθηγητής Μαθηματικών στο ΓΕΛ Σάμου

Περίληψη: Να διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια, στις οποίες ο μαθητής θα ξέρει εκ των προτέρων τη βάση της σχολής που θέλει. Δηλαδή να βάζει η κάθε σχολή έναν βαθμολογικό πήχη κάθε χρόνο, ώστε ο μαθητής να αγωνίζεται για αυτόν τον πήχη και όχι να αγωνίζεται εναντίον του συμμαθητή του. Ο μαθητής θα βάζει ένα στόχο και ανάλογα με τις δυνάμεις του θα τον πετυχαίνει ή όχι. Ανάλογα με την βαθμολογία του στις εξετάσεις θα μπορεί να επιλέξει μία σχολή στην οποία θα κάνει αίτηση, αν του επιτρέπουν οι βαθμοί του να εισαχθεί σε αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο επιλογής θα κάνει μία αίτηση εισαγωγής σε μία σχολή που πραγματικά επιθυμεί, αν του το επιτρέπουν οι επιδόσεις του και όχι ένα μηχανογραφικό με πολλές επιλογές που δεν τον εκφράζουν όλες, αλλά τις καταθέτει για να μην χαρακτηριστεί αποτυχημένος. Αυτό βέβαια θα σημαίνει ότι κάποια σχολή μπορεί τη μια χρονιά να έχει 80 πρωτοετείς και την άλλη 100 ή 60, ανάλογα με την επίδοση των παιδιών. Γι αυτό θα πρέπει οι εξετάσεις να διατηρούν ένα σταθερό επίπεδο δυσκολίας, με θέματα του ίδιου πάνω κάτω επιπέδου κάθε χρονιά. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στο Λύκειο να απεξαρτηθεί από τον «φροντιστηριακό» του χαρακτήρα και να παίξει τον παιδαγωγικό του ρόλο.

 Abstract: Be organized by the Ministry of Education exams for universities to which the student will know in advance the basis for the faculty wants. That puts each school a grading bar each time that the student strives for this bar and not to fight against the classmate. The student puts a target depending on the forces of the will succeeds or not. Depending on the rating of the exam will be able to choose a school which would have applied if he let his grades to be introduced to her. Thereby option will make one application for admission to a school that really wants, if the permit performance rather than a computer with many options that do not express all but the deposit not to qualify dud. This of course would mean that a school may one year has 80 freshmen and another 100 or 60, depending on the performance of children. That should tests to maintain a constant level of difficulty, with the same issues over lower level every year. This will give the opportunity in high school should be stripped from the “tutorial” character and play its educational role.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΕ για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και για τις Μετεγγραφές των φοιτητών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος(ΑΣΠΕ)

Περίληψη: Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί Πανελλαδικά τον πολυτεκνικό κόσμο της χώρας, ο αριθμός του οποίου ανέρχεται σε 208.000 πολύτεκνες οικογένειες, συμμετέχει στη διαδικασία του Εθνικού διαλόγου για την Παιδεία και καταθέτει τις προτάσεις της για τον διορισμό των εκπαιδευτικών καθώς και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις μετεγγραφές των φοιτητών για να διορθωθούν αδικίες που παρατηρήθηκαν στη διαδικασία μετεγγραφής πολύτεκνων φοιτητών τα τελευταία χρόνια. Υστερ/φο: Η ΑΣΠΕ θλίβεται, γιατί πριν τελειώσει ο Εθνικός διάλογος της Παιδείας και βγουν τα συμπεράσματα από αυτόν, ο υπουργός καταθέτει στην ΟΛΜΕ προτάσεις με σχέδιο νόμου για τους αναπληρωτές! Προς τι λοιπόν ο διάλογος; Μέσα από αυτές φαίνεται δυστυχώς ότι ο εμπαιγμός κατά των πολυτέκνων συνεχίζεται… παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, αφού όπως φαίνεται χάνεται η πρόταξη των πολύτεκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών… Τι να πούμε;

 Abstract: The Supreme Confederation of Multi-Child Parents of Greece (ASPE) representing 208.000 multi-child families in the country participates in the process of the National Dialogue on Education and submits its proposals for the appointment of school teachers. Moreover, ASPE proposes the necessary changes to be made as far as students’ re-registration to another Higher Education Institution / University are concerned in order to repair the unfair situations against students from multi-child families, which have been observed over the recent years.