Αρχείο κατηγορίας Γενικό Λύκειο και πρόσβαση στα ΑΕΙ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΕΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να αλλάξει το καθεστώς εισαγωγής φοιτητών στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τις λοιπές σχολές που απαιτούνται υγειονομικές εξετάσεις. Δηλαδή πρώτα να εισάγονται οι πρωτοετείς σπουδαστές στις σχολές αυτές και μετά να περνούν τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές αθλητικές και λοιπές εξετάσεις και όσοι από αυτούς δεν καταφέρνουν να περνούν επιτυχώς τις παραπάνω εξετάσεις να απορρίπτονται από τις συγκεκριμένες σχολές.

Abstract: To change the student admission procedure in Military Schools, Police Schools, the Schools Academies Merchant Marine, physical education and sports departments and faculties of the Fire Academy and other schools, health tests required. Ie first to introduce the first-year students in these schools and then pass the health, sports and other psycho-technical examinations and those of them manage to successfully pass these exams to be rejected by these schools.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Εισαγωγή και στις σχολές του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων από το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Abstract:Introduction and faculties of the body-Greek coastguard Coast through nationwide examination of the Ministry of Science Education from the next academic year 2016-2017.

ΑΠΟΔΕΣΜΕΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΣ/καθηγητής φυσικής

Περίληψη: Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Λύκειο χωρίς πανελλαδικές Μετά το τέλος λυκείου και στις αρχές του επόμενου σχολικού έτους, μπορεί το υπουργείο παιδείας να προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα μικρών χρονικά κύκλων 4 εβδομάδων, σε μικρό αριθμό μαθημάτων. Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στο τέλος κάθε κύκλου απογευματινές ώρες στα σχολεία, για πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα αυτά. Το παραπάνω project θα μπορούσε να επαναληφθεί για τρεις ή τέσσερις μήνες, με διαφορετική κάθε φορά ύλη και με τους αντίστοιχους κύκλους εξετάσεων, με στόχο έναν αντικειμενικό βαθμός πρόσβασης. Η ύλη και η παρουσίαση των θεμάτων κάθε επόμενου κύκλου μαθημάτων –εξετάσεων, θα επιλέγεται και θα παρουσιάζεται κατά την διάρκεια του προηγούμενου μηνιαίου κύκλου , από το υπουργείο παιδείας και θα είναι διαφορετική φυσικά κάθε χρόνο. Η ύλη αυτή θα αποτελεί ένα μικρό μέρος της θεματολογίας μιας μεγάλης τράπεζας θεμάτων που θα αναφέρεται στην σχολική ύλη και των τριών τάξεων του λυκείου . Πάνω σε αυτή την συγκεκριμένη ύλη και σε μηνιαία βάση, συγγραφικές ομάδες θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα διαδικτυακά μαθήματα. Τα θέματα θα είναι αντικειμενικού τύπου, για αυτόματη και γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων, ώστε να μην χαθεί το 1ο εξάμηνο Τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν παράλληλα να προσφέρουν, με μικρά δίδακτρα, ευέλικτα προγράμματα σπουδών. 

Abstract: Admission to higher education – Lyceum (senior high school) without Pan-Hellenic university entrance exams. After the end of lyceum and at the beginning of next school year, the ministry of education can offer short duration online courses of 4 weeks, in small number of subjects. At the end of each course candidates will sit for the Pan-Hellenic university entrance exams at schools, afternoon hours. The above project could be repeated for three or four months each time with different curriculum and with the respective courses of examinations, aiming at an objective degree of access. The curriculum and the presentation of subjects of each next course – examination, will be selected and presented during the previous monthly test course by the Ministry of Education and will be different every year. The course curriculum will constitute a small part of issues of a big exams repository that will be related to the curricula of all three lyceum grades. On this curricula and on a monthly basis the author teams will submit their proposals for the online courses. The test subjects of will be of objective type, so that results will be exported automatically, so that the 1st semester will not be missed. Institutions of higher education they could at the same time offer flexible programs of study on small tuition fees.

Γ΄Λυκείου: Μια μη κανονική τάξη

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σούρμπης Αντώνιος καθηγητής Φυσικός

Περίληψη: Τρεις διαπιστώσεις και οι αντίστοιχες προτάσεις για τη Γ΄Λυκείου. Αδιαφορία στα μη πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, πλήθος απουσιών και ενδοσχολικές εξετάσεις παρωδία. Τρία προβλήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθούν.

 

Πρόταση σχετικά με το εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σχολικοί Σύμβουλοι Οικονομολόγων

Περίληψη:Η ενίσχυση της Οικονομικής Εκπαίδευσης μπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη/περιορισμό (ή/και ακόμη και στην πρόληψη) της οικονομικής ύφεσης και συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, αν και η οικονομική εκπαίδευση θα έπρεπε να ενισχυθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρατηρείται μια σταθερή υποβάθμισή της. Η παρούσα πρόταση αποτελεί μια προσπάθεια βελτίωσης του υπάρχοντος συστήματος εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, αρχής γενόμενης από το επόμενο σχολικό έτος. Μια σειρά αλλαγών στο ισχύον ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου και στο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων για την Ανώτατη Εκπαίδευση προσφέρει στους υποψήφιους κάθε Ομάδας Προσανατολισμού περισσότερες επιλογές και καταφέρνει να ενισχύσει το ρόλος της οικονομικής εκπαίδευσης σαν ουσιώδη μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Abstract: Supporting Economic Education can leads to the containment (and/or even prevention) of economic downturn and contributes to economic and social development. In recent years, although economic education should be reinforced in secondary schools, a steady downgrading of it has been observed. This proposal comprises an attempt to improve the existing higher education entrance exams system and it can be implemented promptly, starting from next school year. A series of changes to the currently effective curriculum for the General Lyceum and higher education entrance exams system offers more choices to the candidates of each-one of the three study orientation groups and manages to strengthen the role of economic education as a substantial lever for economic recovery and social prosperity.

Προτάσεις για γενικές αλλαγές στην εκπαίδευση και ειδικά στα λύκεια.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γεώργιος Παυλίδης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται προτάσεις για λειτουργικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την λειτουργία του σχολείου και θα δώσουν βάση στην μάθηση και όχι στον αγώνα κάλυψης της ύλης. Επίσης αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών για να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό το Απολυτήριο λυκείου ως προς το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.


Abstract: Some suggestions for general and specific changes in lyceum

 

ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μπιτζιβής Γεώργιος

Περίληψη: Απολυτήριο λυκείου Εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ Αναλυτικό πρόγραμμα.

Abstract: High school diploma Admission to Universities / TEI Detailed program

Aλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αγοραστού Ηλέκτρα

Περίληψη:  Το κείμενό μου περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως το Γυμνάσιο. Προτείνω την κατάργηση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, την αλλαγή του 7ωρου ωρολόγιου προγράμματος, την καθιέρωση τετραμήνων στη θέση των τριμήνων, την καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης. Για το Λύκειο προτείνω την απόσύνδεσή του από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρώ αναγκαίες τις ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σπουδές των υποψήφιων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Abstract: My text includes suggestions as regards changes in the Secondary Education, mainly in Junior High School. I recommend the abolition of the subject of the Ancient Greek language, the modification to the seven – hour timetable, the establishment of the semester instead of the trimester, the introduction of descriptive evaluation. For the Lyceum I suggest its disconnection from the entrance into the University. I consider the essential interventions to the studies of the prospective teachers rather necessary.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΑΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΟΥΚΕΡΗΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περίληψη: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΞΕΚΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΎΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΡΟΛΟ. ΑΦΕΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥΣ ΑΦΕΤΕΡΟΥ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΔΥΝΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Abstract: Technology is struggling to find its way into the Greek classrooms starting from projectors to computer labs. Along with the improvement of students’ way of learning, it is also viral for students to prepare for careers in a society where computer play a prime role. Teaching students the usage of computers gives them the possibility of many careers. Moreover, the computer science, focusing on teaching algorithms and programming language like Java, C++, Python etc., offers general problem solving skills, algorithmic thinking, flexibility and creativity.

Προτάσεις για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καλοδήμος Δημ., Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Περίληψη: Προτάσεις για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Προτάσεις για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση