Αρχείο κατηγορίας Κρίση, μεταναστευτικά ρεύματα και οι συνέπειες τους στο σχολείο- Η ανάπτυξη μιας δημοκρατικής κουλτούρας

Προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτιστικών προγραμμάτων (σχολ. Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιακουμάτου Τερέζα, Υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων, Διεύθυνση ΔΕ Δ΄Αθήνας

Περίληψη: Επιχειρείται η κριτική ανασκόπηση και η εξέταση των καινοτόμων χαρακτηριστικών του θεσμού των πολιτιστικών προγραμμάτων. Διερευνώνται οι καινοτόμες παράμετροι των πολιτιστικών προγραμμάτων, τα προβλήματα που αναδύονται μέσα από την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και συνδέονται με τη φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, και γίνονται προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των εν λόγω δράσεων. Τα πολιτιστικά προγράμματα διαμορφώνουν στο σχολείο νησίδες διαφορετικού μαθησιακού ήθους, που όμως η όποια ανανεωτική τους λειτουργία δεν ξεπερνά τα όρια της ομάδας του προγράμματος. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου επιτρέπει στα άτομα από παθητικοί καταναλωτές πληροφοριών να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι τα πολιτιστικά προγράμματα προάγουν μια σειρά από καινοτομίες που αν προωθηθούν ορθά και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Abstract: The objective of this proposal is a critical review and examination of the innovative features of cultural activities in schools. The innovative aspects of cultural programs are explored, along with the problems that emerge through the implementation of innovation and are associated with the philosophy of Greek education system. Some recommendations are included for the improvement of cultural activities. Cultural extra curriculum activities form at school little islands of different learning ethos, but their refreshing operation does not exceed the limits of the project team. The development of educational content enables people to evolve from passive consumers of information to content creators. Cultural programs promote a series of innovations that if they are implemented properly, can result in significant changes to the whole Greek educational system.

 

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΟΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑ

Περίληψη: Τα πειραματικά σχολεία πρέπει να αποκτήσουν γεωγραφική και κοινωνική διασπορά και εξειδίκευση (ορεινές, νησιωτικές, πεδινές, βιομηχανικές, αγροτικές περιοχές), εξωστρέφεια, ώστε η εμπειρία τους να διαχέεται και να δοκιμάζεται σε όλα τα σχολεία, καθώς και θεματική εξειδίκευση: Ζητάμε τη δημιουργία οικολογικών / αειφόρων πειραματικών σχολείων και παιδικών σταθμών.

Abstract: The Experimental schools must acquire a geographical and social character (mountains, islands, plains, industrial, agricultural), as soon as thematic specialization: we support the creation of ‘green’ experimental schools and kindergartens for the sustainable society and environmental conscience.

Οι οικολογικές αρχές και αξίες στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΟΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑ

Περίληψη: Εμείς οι Οικολόγοι Πράσινοι τασσόμαστε υπέρ ενός δημοκρατικού-αντιαυταρχικού σχολείου που καλλιεργεί την επιείκεια στη διαφορά και τις οικουμενικές αξίες, ενός σχολείου που προάγει την πολυπολιτισμικότητα, αλλά ταυτόχρονα προσαρμόζεται και προβάλει τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και θέτει στο επίκεντρο της εκπαίδευσης την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Abstract: We Ecologists Greens are in favor of a democratic-antiauthoritarian school, gardening grace the cultural diversity and universal values, a school that promotes multiculturalism, but also adjusted and highlight the local characteristics of each region, social, cultural, economic and puts the focus of education sustainability and environmental protection.

Ενίσχυση του ρόλου των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΣ/Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Περίληψη: Η πρόταση αναφέρεται στην ενίσχυση του ρόλου των Σ.Σ.Ν. σε μια περίοδο που η δημόσια εκπαίδευσή μας αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας.

Abstract: The proposal refers to the strengthening of the role of Consultative Youth Stations at a time when us public education is experiencing problems that are directly related to the economic and social crisis in the country.

Η Παιδαγωγική του Σελεστέν Φρενέ. Μια Παιδαγωγική πρόταση για ένα ελεύθερο, ανοικτό και συνεργατικό σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σοφία Λάχλου. Για την Παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο». Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας. www.skasiarxeio.wordpress.com

Περίληψη: Η πρόταση αφορά την ένταξη της παιδαγωγικής Φρενέ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, σε μια συνολική πρόταση για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για την επιτυχία όλων των παιδιών, από την προσχολική αγωγή έως το Πανεπιστήμιο. Με την παιδαγωγική Φρενέ έχουμε τις αρχές και τα παιδαγωγικά εργαλεία για ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό και συνεργατικό με έμφαση στις δεξιότητες έκφρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας στο σχολείο. Με τη συνεταιριστική κοινότητα τάξης και τα Συμβούλια, με το Τυπογραφείο και τα σχολικά έντυπα (σχολική εφημερίδα, μικρά βιβλία των παιδιών), την καλλιτεχνική έκφραση και τον κινηματογράφο, το σχολείο είναι ελεύθερο και ανοικτό στην κοινότητα, παράγει πολιτισμό, με τους μαθητές να συν-διαμορφώνουν το περιβάλλον τους, με τις δράσεις και τη συμμετοχή τους στα κοινά. Οι μαθητές, βιώνουν τη δημοκρατία στο σχολείο τους και γίνονται οι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες του σήμερα και του αύριο. Η πρόταση είναι αυτό που ονειρευόμαστε για το σχολείο, τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο -Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας» και εκατοντάδες πια εκπαιδευτικοί με τους οποίους συμπορευόμαστε.

Abstract: The proposition concerns the introduction of the Freinet Pedagogy in the Greek public school in a proposition for the reform in education, for the success of all children, which starts from the nursery school and ends up at the University. The Freinet pedagogy offers the principles and the pedagogical tools for a free, open and cooperative school with emphasis on expression skills, communication and cooperation at school. With the cooperative class and the councils, the school newspaper, the small books that the children create themselves, the artistic expression and the cinema, school is free and open to the world, produces culture for the community, students construct together their environment, with their actions and active citizenship. Students experience democracy at school and become the active and responsible citizens of today and tomorrow. The proposal is what we dream about school, the members of the pedagogical group “Skasiarxeio. For an open school of the community” and hundreds of teachers with whom we share the same ideas.

Προτάσεις για εξάλειψη της βίας και των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στο σχολικό περιβάλλον

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

Περίληψη: Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, έχοντας ως σκοπό την ανάδειξη και καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου, καθώς επίσης και την υποστήριξη των θυμάτων αυτών των διακρίσεων, επιθυμεί τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δεκτικότητας στην εκπαίδευση, όπου όλα τα άτομα είναι ελεύθερα να εκφράσουν την σεξουαλικότητά τους και την ταυτότητα φύλου τους, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις και βία. Οι διεκδικήσεις μας αποσκοπούν αφενός στην προστασία των LGBTQI+ ατόμων απέναντι σε φαινόμενα βίας και κάθε είδους διακρίσεις και αφ’ ετέρου στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας η οποία δε θα ευνοεί την ύπαρξη ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε, μεταξύ άλλων, τη χρήση ορθής και αμερόληπτης γλώσσας στα σχολικά βιβλία, ώστε να μην αναπαράγονται στερεότυπα, τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα που αφορούν στο σεξουαλικό προσανατολισμό και τη ταυτότητα φύλου, την εισαγωγή μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στο πρόγραμμα σπουδών, την καταγραφή περιστατικών και την υποστήριξη ενδοσχολικής βίας με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου κ.ά..

Abstract: Colour Youth – Athens LGBTQ Youth Community, having as a main goal to bring on the surface and eliminate the incidents of discrimination and violence based on the sexual orientation or gender identity and to support the victims of these incidents, desires the creation of a school environment which accepts diversity and in which all the students have the freedom to express their sexual orientation and gender identity without being subject to violence and discrimination. Our suggestion aims, on the one hand, at protecting LGBTQI+ people from incidents of discrimination and violence and, on the other hand, at fostering a culture which will condemn homophobia, biphobia and transphobia. More specifically, we desire, among others, the use of proper and impartial language in the textbooks, in order for them to not reproduce stereotypes, constant training of the teachers on the issues of sexual orientation and gender identity, the introducing of a sex education course in the curriculum and the official reporting of incidents of school violence based on the sexual orientation and gender identity and the support of the victims.

Κριτική στο γνωσιοκεντρικό και εξετασιοκεντρικό μοντέλο σχολείου

Δείτε την πρόταση

Σύντάκτης: Δήμος Χλωπτσιούδης

Περίληψη: Η βαθμοθηρία και η λογική της διδακτέας ύλης οδηγούν στην προκρούστεια κλίνη τις μαθητικές κλίσεις, τα ατομικά ενδιαφέροντα και δυνατότητες. Στην κομφορμιστική του αντίληψη το σχολείο σήμερα δεν ικανοποιεί ούτε τις παιδικές δεξιότητες και ούτε τις προσωπικές ανάγκες. Αντίθετα, επιβάλλει στα παιδιά να απομακρυνθούν από όσα τα ενδιαφέρουν ή να οδηγηθούν εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, ουσιαστικά η απολυτότητα του συστήματος και της παρεχόμενης γνώσης οδηγούν τους μαθητές εκτός του δημόσιου σχολείου προκειμένου να καταφέρουν εκεί να ενεργοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους. Κάθε μεταρρύθμιση ή αλλαγή στο σχολείο όταν δεν εστιάζει στις ατομικές ανάγκες των μαθητών και δεν να αντιμετωπίζει τη σχολική αποτυχία, είναι εξ αρχής καταδικασμένη. Ουσιαστικά, δεν αποτυγχάνει ο μαθητής, αλλά το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Οι νέες βέβαια ιδεολογικές αντιλήψεις προσεγγίζουν την παιδεία ως μεταφορέα γνώσης με σαφή στόχο τη μεταρρύθμιση των σχέσεων εργασίας στις μέλλους γενιές και στην ίδια την αντιληπτική δεξιότητα των πολιτών.

Abstract: The mark hunting and the logic of the curriculum leads to the Procrustean bed the student’s inclinations, their personal interests and capabilities. School nowadays in its conformist perception satisfies neither children’s skills nor personal needs. Instead, it requires children to move away from their interests or drop out the education system. Thus students are led to public schools or need private lessons. Any reform or change in school when it do not focus on the individual needs of students and it do not face school failure, it is doomed to failure. Basically, the students do not fail, but the existing educational system fails. New ideological conceptions approach education as knowledge transmitter aiming to reform labor relations and perceptual skills of citizens.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχές και συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ηλίας Υφαντής, Φιλόλογος, Επιμορφωτής ΤΠΕ

Περίληψη: Η δομή της πρότασή μου για τον Εθνικό διάλογο περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την στοχοθεσία που θα έπρεπε να έχει το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικού ιστού και της Οικονομίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Παιδεία να συνδεθεί με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, που στοχεύουν στην Οικονομική λιτότητα και στην προώθηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Το δεύτερο μέρος αφορά τις προτάσεις μου στα επιμέρους δώδεκα θέματα που προκρίθηκαν για συζήτηση στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία από την Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων και αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πεδίο της συνδικαλιστικής μας δράσης.. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Διάλογο αλλά κατά την πρότασή μας θα έπρεπε να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει συνολική προσέγγιση του θέματος.

Abstract: The structure of my proposal about the national dialogue consists of three parts. The first part concerns the targeting that the Greek Educational system should have, based on the specific characteristics of the Greek social web and economy. Νevertheless, our position in the European Society should not be ignored, but under no circumstance must the Greek education be connected with specific European policies, which aim at economic thrift and promotion of political and economical interests. The second part refers to my recommendations for the separate twelve subjects which were prejudged for discussion in the National Dialogue for Education by the Committee of Educational Matters and revolve around the secondary education, field of our trade union action. The third part contains issues which are not included in the National Dialogue, but according to our proposal should be discussed in order to have an overall approach to our proposal

Σεβασμός στο Προσωπικό της Εκπαίδευσης, Διδασκαλία πειθαρχίας στους Μαθητές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γεώργιος Σερίφης/Ιδιώτης

Περίληψη: Σεβασμός στους Καθηγητές, στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και στις αρχές της Δημοκρατίας. Δημιουργία πολιτών με κρίση και συνείδηση του πολίτη.

Ουσιαστικό μάθημα αντι-ρατσισμού και αντι-bullying στα σχολεία .

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: ΝΑΝΣΥ ΚΟΚΚΑΛΗ

Περίληψη: Εισαγωγή & μάθηση στα παιδιά καλής συμπεριφοράς απο τις πρώτες τάξεις του δημοτικού , σεβασμός σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και φυλές.