Αρχείο κατηγορίας Λοιπά

Οι θέσεις μας για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φιλελεύθερη Συμμαχία

Περίληψη: Προτείνουμε την καθιέρωση κουπονιών εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και σπουδαστές και τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.Η κρατική χρηματοδότηση σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα θα είναι ανάλογη του αριθμού των μαθητών/σπουδαστών που το επιλέγουν, και έτσι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα συναγωνίζονται για το ποιο θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους μαθητές/σπουδαστές του, ανεβάζοντας το συνολικό επίπεδο της παρεχόμενης παιδείας.

Abstract: We suggest the introduction of school vouchers for all pupils and students and the freedom of choice between private and public educational institutions.The State funding to each institution will be proportional to the number of pupils / students who choose it, so that the educational institutions will compete for providing better services to pupils / students, raising the overall level of education provided.

Κουπόνια Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημήτριος Σταύρου

Περίληψη: Σύμφωνα με το μοντέλο των κουπονιών εκπαίδευσης διανέμονται κρατικά κουπόνια εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές με δικαίωμα να τα καταθέτουν σε όποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα επιθυμούν.

Abstract: Αccording to the school-vouchers system, the government distributes vouchers to all of the students so that they would be able to choose and pay directly the educational institution of their preferance.

Πρόταση διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ραμαντάς Αριστείδης

Περίληψη: Ενας διάλογος για την παιδεία ,για ένα νομοθέτημα που θα αντέξει στο χρόνο πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον ενα χρόνο και να ξεκινήσει απο τη βάση του προβλήματος, το σχολείο . Με ανθρώπους που έχουν λιώσει τόνους κιμωλία στον πίνακα ,με τους μαθητές και τους γονείς. Η πρότασή μου για το καλό της παιδείας ,που εχω υπηρετήσει 35 χρόνια, είναι να σταματήσει ο διάλογος όπως γίνεται και να ξεκινήσει απο την αρχη.

Abstract: A dialogue on education, an instrument that will last in time should last at least a year and to start from the base of the problem, school. With people who have melted tons chalk on the blackboard, with students and parents. My suggestion for the good education that I have served 35 years, is to stop the dialogue as possible and to start from the beginning.

Προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού σε ΓΑΚ και Βιβλιοθήκες

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Άννα Ολένογλου

Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες εκσυγχρονισμού των βιβλιοθηκών της χώρας, οι οποίες όμως δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι περισσότερες βιβλιοθήκες αλλά και τα ΓΑΚ με δυσκολία καταφέρνουν να λειτουργήσουν. Όμως, η ουσιαστική συζήτηση για τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία της χώρας θα ξεκινήσει όταν αυτά στελεχωθούν από μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα είναι σε θέση να καθορίσει τις πραγματικές ανάγκες. Η στελέχωση τους μέσω αποσπασμένων εκπαιδευτικών ή μέσω εθελοντών είναι ημίμετρα που βοηθούν στην υπολειτουργία των τόσο σημαντικών για την κοινωνία και την παιδεία φορέων. Είναι άμεσης ανάγκης η στελέχωση όλων των βιβλιοθηκών και των ΓΑΚ με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε αυτές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Abstract: In the past few year have become certain efforts of libraries modernisation, that however did not have the desirable results. Most libraries cannot function. However, the essential discussion about libraries will begin when these are staffed by permanent specialised personnel which will determines the real needs. Their crewing via extracted teachers or via volunteers is half-measures. It is direct need the crewing of all libraries with permanent specialised personnel in order to correspond in the real needs of society.

«Η δυστυχία να είσαι μαθητής» εν έτη 2016

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νίκος Μπαντής

Περίληψη: Οι μαθητές πρέπει να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο σχολείο χαρούμενοι. Κάποιοι πρέπει να φροντίσουν γι αυτό.

Abstract: –

Η πλατφόρμα διαλόγου είναι εξαιρετικά δύσχρηστη

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καλοδήμος Δημ.

Περίληψη: Ο Διάλογος έπρεπε να είναι σε θεματικούς άξονες και με απλό τόπο κατάθεσης των προτάσεων. Μια πρόταση θεματικών αξόνων.