Αρχείο κατηγορίας Τα οικονομικά της εκπαίδευσης: εξεύρεση πρόσθετων πόρων, εξοικονόμηση πόρων, προτάσεις

Μεταπτυχιακά -Ανώτατη εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonios Georgopoulos

Περίληψη: Η πολιτική των μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ρεαλιστικό όραμα μεταρρύθμισης των πανεπιστημίων με στρατηγικά χαρακτηριστικά. Το όραμα αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τόσο την οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας όσο και την ανάπτυξη των πανεπιστημίων και των μελών ΔΕΠ. Η χρηματοδότηση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνεται αποκλειστικά μέσω δημόσιων δαπανών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν κόστος παραγωγής και λειτουργικά έξοδα. Το σύστημα της «άμεσης ανταποδοτικότητας» κρίνεται ως το πιο κατάλληλο εργαλείο χρηματοδότησής τους. Δηλαδή το κόστος αναλαμβάνεται από τον άμεσα επωφελούμενο που συνήθως δεν είναι ο τυπικός νεαρός φοιτητής του προπτυχιακού επιπέδου σπουδών. Διαφορετικά στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώνουν οι πολλοί και θα επωφελούνται οι λίγοι. Η μη αμοιβή των καθηγητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι κοινωνικά άδικη, οδηγεί σε εκμετάλλευση της εργασίας, δεν παρέχει κίνητρα βελτίωσης του εργαζόμενου και απαξιώνει τους καθηγητές οικονομικά και κοινωνικά, δεδομένης της μείωσης του μισθού τους κατά 50% από το 2010.

Abstract: The policy of post-graduate programs should be part of a realistic vision of the reform of the universities with realistic economic and social characteristics. This vision should serve both the social-economic development of the country and the development of the universities and their members. The financing of all education levels cannot be made solely through public spending. The post-graduate programs have production and operating costs. The “direct reciprocity system” is considered as the most appropriate financing tool, namely the direct beneficiary pays the cost given that he normally differs from the typical bachelor student as regards age, kind of work, economic status etc. Otherwise, many will pay, and few will benefit. If professors are not paid at post-graduate level, there are several undesirable side effects. More specifically, this is socially unjust, leads to exploitation of labor, devalues professors financially and socially, and it does not provide incentives to improve their performance, given the reduction of their salary by 50% from 2010.

Πρόταση για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (ισπανικά, ιταλικά) με χρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ-ΣΕΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογοι Καθηγητών Ιταλικής και Ισπανικής

Περίληψη: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2001, θεσμοθέτησε το θεσμό της πολλαπλογλωσσίας, τον οποίο έχει προεκλογικά συμπεριλάβει ο Σύριζα στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Στην πρόταση γίνεται περιγραφή του πλαισίου της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, η οποία αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας στο δημόσιο σχολείο καθώς και την ένταξη της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τον μετέπειτα αποκλεισμό τους. Ακολουθεί απολογισμός των συνεπειών που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πολιτική που αφορά την ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Προτείνεται παρακάτω η αντιμετώπιση του ζητήματος με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ-ΣΕΣ (2114-2020) και του «πακέτου Γιούνκερ», η οποία έχει τη δυνατότητα να εντάξει στη δημόσια εκπαίδευση την αποτελεσματική διδασκαλία της ιταλικής και της ισπανικής γλώσσας και την άμεση σύνδεση τους με την απόκτηση του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας. Τέλος, αναφέρονται όλοι τα κοινωνικά αγαθά που μπορούν να επιτευχθούν με την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης. Με εκτίμηση Τα ΔΣ των συλλόγων καθηγητών Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας.

Abstract: Proposal for foreign language teaching (Italian, Spanish) financed by ESPA-SES funds European Union, in the frame of European Council of 2001, introduced the plurilingualism institution which is also included in Syriza’s pre-election educational program. The proposal describes the foreign language education frame, which concerns the language teaching and learning in public school as well as the introduction of Italian and Spanish languages in secondary education and their exclusion in a secondary stage. Consequently follows a review of the consequences arisen in accordance with the policy line concerning the foreign language education in Greece. Therefore, below is proposed a dealing of the problem with the ESPA-SES (2014-2020) and “Juncker’s package” finance, by which is able to be introduced in public education the teaching of both Italian and Spanish languages as well as their immediate connection with the acquisition of the State Certificate of Language competences. Finally, there is an analysis of all social benefits that can be achieved by the realization of the above proposal. Sincerely The Association Boards of Italian and Spanish Teachers

Ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διανομής Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ΣΕΑΒ

Περίληψη: Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συμμετέχει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διανομής Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων. Βασικά σημεία των προτεινόμενων αλλαγών είναι: (α) η υιοθέτηση/ενίσχυση/χρηματοδότηση, εκ μέρους της Πολιτείας, της δημιουργίας ηλεκτρονικών συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης ως εναλλακτικής μεθόδου για τη διάδοση της Γνώσης και (β) ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διανομής έντυπων συγγραμμάτων με έμφαση στη βελτίωση του τρόπου επιλογής των συγγραμμάτων από τους Καθηγητές, της αξιολόγησης του βαθμού αξιοποίησής τους, καθώς και στην υιοθέτηση ενός μηχανισμού για την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησής τους από τους φοιτητές.

Abstract: The Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) actively participates in the National Consultation for the Education by presenting a new framework for the Academic textbook supply system. The proposed framework key points are: (a) to provide the necessary funds for the creation of Open Access electronic textbooks as an alternative option to commercial printed textbooks, (b) to rationalize and modernize the current Academic textbook supply system by improving the scientific and educational material selection and evaluation by Professors as well as to introduce a mechanism for encouraging students to re-use / exchange textbooks.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Σ.Ε.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περίληψη: Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (Κ.Σ.Ε.Ε.) ως Επιμορφωτικά Κέντρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ουσιαστική αξιοποίηση και βελτίωση του έργου των Σχολικών Συμβούλων και των Δομών Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχές και συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πραγματικότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ηλίας Υφαντής, Φιλόλογος, Επιμορφωτής ΤΠΕ

Περίληψη: Η δομή της πρότασή μου για τον Εθνικό διάλογο περιλαμβάνει τρία μέρη. Το πρώτο αφορά την στοχοθεσία που θα έπρεπε να έχει το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού κοινωνικού ιστού και της Οικονομίας. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η θέση μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η Παιδεία να συνδεθεί με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, που στοχεύουν στην Οικονομική λιτότητα και στην προώθηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Το δεύτερο μέρος αφορά τις προτάσεις μου στα επιμέρους δώδεκα θέματα που προκρίθηκαν για συζήτηση στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία από την Επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων και αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πεδίο της συνδικαλιστικής μας δράσης.. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει θέματα που δεν περιλαμβάνονται στον Εθνικό Διάλογο αλλά κατά την πρότασή μας θα έπρεπε να συζητηθούν προκειμένου να υπάρξει συνολική προσέγγιση του θέματος.

Abstract: The structure of my proposal about the national dialogue consists of three parts. The first part concerns the targeting that the Greek Educational system should have, based on the specific characteristics of the Greek social web and economy. Νevertheless, our position in the European Society should not be ignored, but under no circumstance must the Greek education be connected with specific European policies, which aim at economic thrift and promotion of political and economical interests. The second part refers to my recommendations for the separate twelve subjects which were prejudged for discussion in the National Dialogue for Education by the Committee of Educational Matters and revolve around the secondary education, field of our trade union action. The third part contains issues which are not included in the National Dialogue, but according to our proposal should be discussed in order to have an overall approach to our proposal

Προτάσεις για τη δομή της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής ΕΚΠΑ

Περίληψη: Όπως όλοι συμφωνούμε, το Ελληνικό Εκπαιδευτικό πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά με ρυθμίσεις επί μέρους θεμάτων που αφορούν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων αποτελεί μιαν άτμητη ενότητα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία μέσω ενός συνολικού σχεδιασμού. Αυτό είναι επιβεβλημένο, εφ’ όσον δεν αρκεί να βρούμε απλά μια λύση στα επί μέρους προβλήματα, αλλά να εξετάσουμε τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί η λύση αυτή να προκαλέσει σε άλλα δομικά στοιχεία του εκπαιδευτικού οικοδομήματος. Επειδή, όμως, πιστεύουμε ότι το καλύτερο εκπαιδευτικό αύριο δεν δομείται μόνο μέσω ιδεολογικών αναλύσεων, θα θέλαμε να κάνουμε «κατ’ αρχή» ένα σύνολο προτάσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, στην δομή και τις λειτουργίες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Παιδείας και Εκπαίδευσης

Abstract: As we all agree, the Greek educational problem, in its entity, cannot be solved unless we treat the individual problems of the different levels of education as a whole. All levels of education constitute a single entity that must be confronted by adopting a single overall design. This is imperative, as it is not enough to simply find a solution to individual problems, but to look at the chain reactions that this solution may cause to other structural components of the educational system. However, since we believe that the educational system of tomorrow cannot be built only on theoretical and ideological basis, we would like to submit a set of proposals that should be implemented immediately. These proposals are of both theoretical and practical character and they concern the structure and functionality of Primary, Secondary and Higher Education.