Αρχείο κατηγορίας Οπτικοακουστικός Εγγραμματισμός

Πρόταση Εισαγωγής ενός μαθήματος “Αγωγή στα ΜΜΕ” στο σχολείο. Μοντέλα διδασκαλίας, διεθνής κινητικότητα και πηγές.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Περίληψη: Στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον όπου τα ΜΜΕ διαδραματίζουν αναμφισβήτητα κυρίαρχο πλέον ρόλο, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για μια κριτική και «φιλτραρισμένη» πρόσληψη και αντιμετώπιση της λειτουργίας τους ως ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών μηχανισμών και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα στο ευρύ οπτικοακουστικό πεδίο και την εμπλοκή ολοένα και περισσότερων stakeholders και policy makers (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, UNESCO, NORDICOM) στο εν λόγω πεδίο το οποίο συναντάται ως ¨παιδεία στα μέσα» (media literacy) η Ελλάδα καλείται με τη σειρά της να επιδείξει μια ανάλογη δραστηριότητα τόσο στο πεδίο της τυπικής όσο και μη-τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς επιταγές. 

 Abstract: In the emerging digital convergence era where media take up rapidly dominant role in everyday life of all citizens, it is more than crucial to take up measures on media literacy in order to enrich young people with a critical and objective approach against plethora of incoming media messages and working mechanisms. Following the European and global mobility on media and education policy making and the increasingly dynamic role of multiple stakeholders, such as the European Commission, the Council of Europe, UNESCO and NORDICOM, Greece is called upon to act and react with reporting on projects and actions undertaken on media literacy in typical and non typical environment, in order to align with the international norms. This proposal entails the dilemma of integrating media literacy in school as an autonomous course or cross-curricular along with a new Act voted in the USA recently on digital literacy as well as UNESCO Open Educational Resources. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αντουανέττ α Αγγελίδη, Νίκος Αλέτρας, Ρέα Βαλντέν, Βαγγέλης Καλαμπάκας, Δέσποινα Μουζάκη

Περίληψη: ποστηρίζουμε ότι η οπτικοακουστική εκπαίδευση αποτελεί επείγουσα κοινωνική αναγκαιότητα. Οι στόχοι της πρότασής μας είναι τρεις: ο οπτικοακουστικός εγγραμματισμός, ο τεχνολογικός εγγραμματισμός και η καλλιτεχνική παιδεία. Ο κινηματογράφος, ως το βασικό εργαστήρι έρευνας και καινοτομίας στον οπτικοακουστικό χώρο, προσφέρεται για την εισαγωγή στην οπτικοακουστική παιδεία. Βασικές αρχές: Η εισαγωγή της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης αρθρώνεται με όλο το σχολικό πρόγραμμα. Ο κινηματογράφος είναι γλώσσα και τέχνη, και οι δυο πλευρές του είναι απαραίτητο να μελετηθούν στην σχολική τάξη. Η χρήση της οπτικοακουστικής γλώσσας προϋποθέτει τη γνώση τόσο αποκωδικοποίησης όσο και παραγωγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων. Η οπτικοακουστική εκπαίδευση πρέπει να ενταχθεί «οριζόντια» στο συνολικό σχεδιασμό του ωρολογίου προγράμματος και «κάθετα» από την προσχολική αγωγή έως το λύκειο. Τα μαθησιακά οφέλη διαφέρουν ανά ηλικιακή ομάδα και περιλαμβάνουν: την οπτική αντίληψη, το διαχωρισμό του πραγματικού από το αναπαριστώμενο, τις έννοιες της οπτικής γωνίας και της ταύτισης, την ανάγνωση των κωδίκων, την αναγνώριση των μηχανισμών χειραγώγησης, αλλά και τη δημιουργική έκφραση. Προτείνονται κάποια πρώτα βήματα προς την εφαρμογή, που περιλαμβάνουν την επίσημη αναγνώριση του δικαιώματος στον οπτικοακουστικό εγγραμματισμό, τη δημιουργία δικτύου ενδιαφερομένων μερών, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και του υπάρχοντος ερευνητικού και διδακτικού υλικού, και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

 Abstract: We argue that audiovisual education constitutes an urgent social need. Our proposition has three aims: audiovisual literacy, technological literacy and art education. Cinema is the main laboratory of research and innovation in the audiovisual field; as such is a particularly apt pathway into audiovisual education. The principles guiding our proposition are the following: Introducing audiovisual education in school must be articulated with the entire school curriculum. Cinema is a language and an art; both must be studied in class. To learn the audiovisual language one must be taught both audiovisual “reading” and “writing”. Audiovisual education should be introduced in school both “horizontally” into the other subjects and “vertically”, from pre-school to high school. Learning outcomes vary according to age group and include: visual perception, the distinction between reality and representation, the notions of point of view and identification, audiovisual decoding, recognition of manipulation mechanisms, creative expression. We propose certain steps toward application, which include the official recognition of the right to audiovisual literacy, the creation of a network of interested parts, the employment of the country’s human resources and existing research and teaching material, and the education of the educators.

Για ένα μοντέρνο σχολείο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διδασκαλία του νεοελληνικού πολιτισμού, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αυτονόμηση της σχολικής μονάδας και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θεσμών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Όλγα Μάμαλη

Περίληψη: Στο όραμα για τη δημιουργία του σχολείου του μέλλοντος πιστεύω πως θα μπορούσαν να συμβάλουν τα ακόλουθα: H μείωση στο μισό της υπάρχουσας διδακτέας ύλης και η εισαγωγή νέων ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας. Η ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων και η ενεργοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης. Η αυτονόμηση της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της τοπικής κοινωνίας και τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών της. Η ουσιαστική και συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με στόχευση στη διδακτική των επιμέρους μαθημάτων και τις καινοτόμες πρακτικές. Στα γλωσσικά μαθήματα θα πρέπει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών να στοχεύσει άμεσα στην ενίσχυση της νέας ελληνικής. Να αξιοποιηθεί στο σχολείο με κάθε τρόπο το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας που είναι ο πολιτισμός και μάλιστα ο ακμαίος νεοελληνικός πολιτισμός του 20ου και 21ου αιώνα. Η παιδαγωγική να ξαναγίνει τέχνη και να αντλήσει από το χώρο της τέχνης όλα εκείνα τα δραστικά, πρωτοποριακά και πειραματικά στοιχεία, που διαθέτει ο χώρος των τεχνών. Να αξιοποιηθεί η εμπειρία των Μουσικών, των Καλλιτεχνικών ,των Πρότυπων και των Πειραματικών σχολείων προς όφελος του σχολείου στο σύνολό του και να υπάρξει αξιολόγηση των θεσμών που είναι επιφορτισμένοι να παράγουν και να εισηγούνται εκπαιδευτικές καινοτομίες.

Abstract:My vision for the “school of the future” exist in the contribution of the above: Half of the existed syllabus and adoption of new attractive teaching methods. Renew of school textbooks and re-activation of school library. Autonomy for the school units in order to be able determine the course curriculum depending on the local community characteristics and their student’s particular skills. Effective and continuous training of the teachers with focus in teaching of individual subjects and innovative teaching practices. As it concern linguistic subjects, Ancient Greek teaching must aim directly to the enforcement of Modern Greek. School must leverage the great advantage of Greek civilization and especially during the acme of 20th and 21st century. Pedagogy has to re-become an art and use all the effective, inventive and experimental elements of art. Experience results from the operation of Musical, Art and Experimental schools must be used for the improvement of the school as whole and institutions in charge of the creation and proposal of educational innovations must be evaluated.

Καλλιτεχνική Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα ART

Περίληψη: Στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία κατατίθεται η πρόταση που φέρει την ονομασία «Καλλιτεχνική Παιδεία». Αφορμή για τη σύλληψη και την κατάθεση της πρότασης είναι η εικόνα του σημερινού σχολείου ως ενός μονοδιάστατου εξεταστικού κέντρου που επικεντρώνεται στη στείρα γνώση και την απομνημόνευση. Το ελληνικό σχολείο υστερεί στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη όλων εκείνων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που διαμορφώνουν άτομα με ελεύθερη και κριτική σκέψη. Στόχος, επομένως, της πρότασής μας είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορούν να καταστήσουν το μαθητή ολοκληρωμένο και ελεύθερο πολίτη. Αυτό, κατά την άποψή μας, μπορεί να γίνει μέσω των Τεχνών, οι οποίες θα εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι με τη μορφή εξεταζόμενων διδακτικών αντικειμένων, αλλά ως εργαλείο προσέγγισης και εμβάθυνσης της υπάρχουσας διδακτέας ύλης τόσο στην Α/θμια , όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση. Ο κινηματογράφος/το θέατρο, ο χορός, η δημιουργική ανάγνωση και γραφή αποτελούν τους κατευθυντήριες άξονες της πρότασης, καθώς μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα εμπλουτίσουν και θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους διεπιστημονικά, διαθεματικά και βιωματικά. Η ενασχόληση με αυτές τις κατευθύνσεις δια-ταξικά και κατ’ επιλογή σ’ ένα ενιαίο εβδομαδιαίο δίωρο με θεματικές που η εκάστοτε εκπαιδευτική κοινότητα θα ορίζει αποτελούν τον πυρήνα της «Καλλιτεχνικής Παιδείας». Θεωρούμε ότι η ένταξη του Πολιτισμού στην καθημερινότητα των μαθητών μας θα καταστήσει το σχολείο ένα χώρο βιωματικής μάθησης, θα δώσει αξία στις επιλογές του κάθε μαθητή, θα βοηθήσει το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού και, εν γένει, θα βελτιώσει τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Abstract: n the frame of the National Dialogue on Educational matters, we here put a proposal under the name «Art Education». Basis of this proposal is the whole situation in which the greek educational system is nowadays. It is an exam-centered educational system focusing on getting sterile knowledge and practicing steer memorization techniques. It is far behind on cultivating and enhancing skills that characterize human beings with a free and critical thinking. This last goal can be achieved, we believe, through the art education in the notion of separate art lessons on an examed basis but as a means of approaching and deepening teaching methodology in all the subjects of the curriculum in the Primary and Secondary education. Topics such as the cinematography, the theatre, the danse, the creative reading and writing are the main keystones on which this proposal is based, as through these subjects students can enrich and deepen their knowledges in an interdisciplinary, experiential educational method. According to the proposal, students will be occupied creatively in groups from different age levels in a continuing two-hour «lesson» on topics that the whole school community will define in the beginning of the school year. We think that the integration of the largest sense of Civilization in our students’ everyday school life will make our school a place that practices experiential methods of learning, will give a special value to the students’ choices, will renew the teaching methodology of teachers and on the whole, will improve the reality of our educational system.

Ψηφιακός και μιντιακός γραμματισμός: εισαγωγή του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου στην εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Επιστημονική Εταιρεία European School Radio, διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο

Περίληψη: Ο Γραμματισμός στα Μέσα προάγει τον κριτικό στοχασμό και καθιστά τους ανθρώπους δημιουργικούς παραγωγούς μηνυμάτων με τη χρήση γλώσσας, ήχου και εικόνας. Επίσης μια εκπαίδευση στα Μέσα προσφέρει στην ανάπτυξη δημοκρατικής συνείδησης και αισθητικής. Προτείνεται η εισαγωγή της αγωγής στα ΜΜΕ με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων ήχου, με υποστηρικτικά κείμενα και εικόνα, μέσω του “European School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο”. Το μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο συνδυάζει τον ψηφιακό και μιντιακό γραμματισμό διατηρώντας υψηλή εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία. Η λειτουργία του ως δίκτυο σχολείων που παράγει ραδιοφωνικά αγαθά, εισάγει επίσης στη σχολική εκπαίδευση την ψηφιακή παιδεία αβίαστα και ελκυστικά εστιάζοντας σε συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Το web radio καθώς ξεπερνά τα τεχνολογικά όρια και φραγμούς του κλασσικού μέσου επιτρέπει τη συνεργασία και την αμφίδρομη επικοινωνία μέσω των προσφερόμενων δικτυώσεων. Με αυτή τη μορφή μπορεί να αποτελέσει το ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αποκτούν σήμερα τον ρόλο των media educators, αφού η πληροφορία φτάνει σε όλους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους, αλλά η επεξεργασία της εξακολουθεί να χρειάζεται τη μεσολάβηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκπαιδεύονται, λοιπόν, και οι ίδιοι συμμετέχοντας σε μια κοινότητα μάθησης και πρακτικής. Μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως Σχολική Δραστηριότητα στην Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό), ως Βιωματική Δράση (Γυμνάσιο-Λύκειο) και σε σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Abstract: Media Literacy empowers students to be critical thinkers and creative message producers in a wide variety of forms. Also media education helps with the development of democratic consciousness and aesthetics. We propose Media Literacy through the “european school radio, the first student web radio”. Web radio combines digital and media literacy. Its function as a network of schools focuses on collaboration and communication skills. Using this format, web radio can be the radio of the EduTV. Moreover, teachers will be trained as media educators by participating in this learning and practice community . Web radio can be inserted in the educational process in the form of School Activities (Primary) and Project (Middle and High School) through a cross-curricular approach

Στρατηγικοί Άξονες για την Εισαγωγή του Κινηματογράφου στο Σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Αντουανέττα Αγγελίδη, Νίκος Αλέτρας, Ρέα Βαλντέν, Βαγγέλης Καλαμπάκας, Δέσποινα Μουζάκη

Περίληψη: Δυο είναι οι στόχοι της εισαγωγής του κινηματογράφου στο σχολείο: ο οπτικοακουστικός εγγραμματισμός και η καλλιτεχνική παιδεία. Αποτελούν απαραίτητα προσόντα για τον ενσυνείδητο πολίτη και τον καλλιεργημένο άνθρωπο, ειδικά στις νέες συνθήκες κυριαρχίας της οπτικοακουστικής επικοινωνίας. Βασικές αρχές: (1) Η εισαγωγή του κινηματογράφου στο σχολείο δεν περιορίζεται σε ένα ακόμα εξειδικευμένο μάθημα, αλλά αρθρώνεται με όλο το σχολικό πρόγραμμα. (2) Ο κινηματογράφος είναι γλώσσα και τέχνη, και οι δυο πλευρές του είναι απαραίτητο να μελετηθούν στην σχολική τάξη. (3) Η χρήση της οπτικοακουστικής γλώσσας προϋποθέτει τη γνώση τόσο αποκωδικοποίησης, όσο και παραγωγής οπτικοακουστικών μηνυμάτων. (4) Το περιεχόμενο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μορφή. (5)&(6) Ο κινηματογράφος πρέπει να ενταθεί «οριζόντια» στο συνολικό σχεδιασμό του ωρολογίου προγράμματος και «κάθετα» από την προσχολική αγωγή έως το λύκειο. Τα μαθησιακά οφέλη διαφέρουν ανά ηλικιακή ομάδα και περιλαμβάνουν: την οπτική αντίληψη, το διαχωρισμό του πραγματικού από το αναπαριστώμενο, τις έννοιες της οπτικής γωνίας και της ταύτισης, την ανάγνωση των κωδίκων, την αναγνώριση των μηχανισμών χειραγώγησης, αλλά και τη δημιουργική έκφραση. Πρώτο βήμα για την εισαγωγή του κινηματογράφου στο σχολείο είναι η επιμόρφωση των διδασκόντων

Abstract: Two are the aims of introducing cinema into school: audiovisual literacy and art education. They constitute necessary qualifications for conscious citizenship and general culture, particularly in the contemporary social context of increasingly dominant audiovisual communication. Principles: (1) Introducing cinema into school cannot be limited to specialized modules; it must be articulated with the entire school curriculum. (2) Cinema is both a language and an art; both must be studied in class. (3) To learn the audiovisual language one must be taught both audiovisual “reading” and “writing”. (4) Content is insolubly connected with form. (5)&(6) Cinema must be introduced into school both “horizontally” into the other subjects and “vertically”, from pre-school to high school. Learning outcomes vary according to age group and include: visual perception, the distinction between reality and representation, the notions of point of view and identification, audiovisual decoding, recognition of manipulation mechanisms, creative expression. The first step for the introduction of cinema into school is educating and training the teachers.

Εγγραμματισμός στα Μέσα (Media Literacy): Εισαγωγή του πεδίου ‘Μέσα Επικοινωνίας’ στο Σχολείο του 21ου Αιώνα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Σοφία Παπαδημητρίου Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 Προϊστ. Τμ. Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περίληψη: Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από Μέσα, αναδύονται νέοι εγγραμματισμοί όπως ο οπτικοακουστικός, ο ειδησεογραφικός ο διαδικτυακός αλφαβητισμός, η τηλεοπτική αγωγή. Η σύνδεσή τους με τη σχολική τάξη στοχεύει στην κριτική κατανόηση, την ανάπτυξη της αισθητικής και συναισθηματικής αγωγής των μαθητών και την υποστήριξη της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής επικοινωνίας στο εύρος των δυνατοτήτων των νέων και παραδοσιακών Μέσων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της Ευρ.Επιτροπής, ο εγγραμματισμός στα Μέσα αποτελεί «την ικανότητα της πρόσβασης, της κατανόησης και της κριτικής αξιολόγησης διαφορετικών πτυχών των Μέσων και των περιεχομένων τους, καθώς και της δημιουργίας Μέσων σε διάφορα πλαίσια». Ο στόχος της ένταξης του πεδίου ‘Μέσα Επικοινωνίας’ στη σχολική εκπαίδευση είναι να ενισχύσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες ενός υπερ-επικοινωνιακού κόσμου. O εγγραμματισμός στα Μέσα θα προσφέρει ερευνητικές, τεχνικές και κριτικές δεξιότητες, καθώς και γνώσεις και εννοιολογικά πλαίσια που απαιτούνται στις καθημερινές ζωές των ανθρώπων ως καταναλωτών, δημοκρατικών πολιτών, μελών οικογενειών και κοινοτήτων.

Abstract: Living in a world full of Media, it is crucial and useful for students to cultivate the ability of discovering, analyzing, sharing, discussing, criticizing (learning to learn), and also of creating new knowledge themselves, rather than building on memorization and accumulation of knowledge. Media Literacy consists an interdisciplinary field, which focuses on connecting school with the contemporary hyper-mediatised world. Education in publishing, documentation, and argumentation using new Media has a significant pedagogical value when everyone communicate and publish in a million ways and through a wealth of Media.