Αρχείο κατηγορίας Προτάσεις

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Διάμεση Κυριακή, Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν καταρτίζεται με εκπαιδευτικά κριτήρια. Σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει μια σειρά περιορισμών, που στην πλειοψηφία τους οφείλονται στη διάρθρωση του ίδιου του ωρολογίου προγράμματος και που δεν εξυπηρετούν κανένα εκπαιδευτικό κριτήριο. 2. Η διάρθρωσή του οδηγεί στον κατακερματισμό της διδακτικής ύλης και γνώσης. Ο μαθητής, σε καθημερινή βάση, διδάσκεται έξι ή επτά διαφορετικά μαθήματα σε έξι ή επτά διδακτικές ώρες. 3. Δεν προσφέρει καμία ευελιξία σε διδάσκοντες και μαθητές. Δημιουργεί ένα ασφυκτικό και άκαμπτο πλαίσιο στην καθημερινή διδακτική διαδικασία. Δεν επιτρέπει τη συνεργασία των καθηγητών. 4. Παρεμποδίζει την υλοποίηση στόχων του ΔΕΠΠΣ. Δεν επιτρέπει στο Πρόγραμμα Σπουδών να είναι ούτε διαθεματικό, ούτε ενιαίο, άρα καταργεί το ίδιο το κεντρικό νόημα του ΔΕΠΠΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Να καθιερωθούν ζώνες μαθημάτων και ενοποίηση ωρών διδασκαλίας, ώστε, καθημερινά, για κάθε τμήμα, να λειτουργούν τρεις ή τέσσερις διδακτικές ζώνες και κάθε ζώνη να αποτελεί ένα ενιαίο διδακτικό αντικείμενο. 2. Να αναπροσαρμοστούν τα μονόωρα μαθήματα, ώστε να μην υπάρχει κανένα μονόωρο μάθημα σε καμία τάξη. 3. Να καθιερωθεί ζώνη εναλλακτικών δράσεων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, διαθεματικές δραστηριότητες, διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία.

 Abstract: ASCERTAINMENTS 1. The schedule is not planned by educational criteria. It is planned to satisfy some constraints which don’t serve to educational standards. 2. The schedule leads to the courses’ fragmentation and the splitting of the knowledge. We teach six or seven different courses in six or seven hours. 3. The schedule hasn’t any flexibility for the students and the teachers. Il creates a very rigid frame to the teaching process. Il doesn’t allow teachers’ collaboration. 4. The schedule doesn’t accord with the curriculum (ΔΕΠΠΣ), because it can’t promote interdisciplinary activities. PROPOSITIONS 1. To institute subject zones: for any course we could have a couple or even three hours in a day. 2. To adapt the one hour courses, so we will not have any of them in any class. 3. To impose an alternative activities zone which will give the possibility to the teachers to collaborate and to plan and put in action innovative activities, interdisciplinary activities, differentiated individual teaching personal.

 

Εκπαίδευση Ικανοτήτων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Κομεσσάριος

Περίληψη: Όπως καθορίζεται από τη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, «όλα τα άτομα χρειάζονται για προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την ενεργή ιδιότητα του πολίτη, για κοινωνική ένταξη και απασχόληση ” οκτώ Βασικές Ικανότητες. Η απόκτηση των 8 Βασικών Ικανοτήτων από το 2009 θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη μελλοντική ανάπτυξη του κάθε ατόμου και πρέπει να επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης σε κάθε κράτος μέλος. Το ελληνικό κράτος συμμορφώθηκε με τη στρατηγική της ΕΕ με την νομοθετική αλλαγή που έλαβε χώρα το 2010, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ένα νόμος που δεν έχει εκτελεστεί. Το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει προσανατολισμένο σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης του «εγώ» να παράγει πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές που οδηγούν σε παγιωμένες αντιλήψεις τρόπου σκέψης και ζωής. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης σε ένα μοντέλο εσωτερικών κινήτρων και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης σε Εκπαίδευση Ικανοτήτων είναι η μία και μοναδική λύση για να μπορεί κάθε Έλληνας να ξεπεράσει οποιαδήποτε κρίση, οικονομική, προσφυγική και άλλες που θα έρθουν. Οι έλληνες μαθητές χρειάζονται ένα νέο τρόπο σκέψης, μια νέα αναπτυξιακή νοοτροπία για να ζήσουν την νέα ζωή τους στη νέα Ευρώπη που δημιουργείται με τη συμμετοχή τους. Μέχρι στιγμής η προσπάθεια μας έχει εξελιχτεί σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που ονομάσαμε [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και για τα επόμενα έτη είμαστε οι μοναδικοί φορείς αυτού. Από το 2009 η ομάδα μας προωθεί την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] υποστηρίζοντας εκπαιδευτικά τους ενδιαφερομένους να γίνουν υπεύθυνοι για την δική τους μάθηση και ενθαρρύνοντας την ατομική εξέλιξη των μαθητών, των γονέων ,των καθηγητών και άλλων επαγγελματιών. Κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αποκτούν και να διδάσκουν τις αρχές της [Εκπαίδευσης Ικανοτήτων] και μέχρι στιγμής στην Αθήνα οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια μας ανέρχονται στον αριθμό των 135 ενώ πολλαπλάσιος είναι ο αριθμός των γονέων και μαθητών. Η συμμετοχή μας στον εθνικό διάλογο πηγάζει από την αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος να εισάγουμε και να εφαρμόσουμε πλήρως την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και να δώσουμε στους νέους Έλληνες την ευκαιρία να ευημερήσουν.

 Abstract: As set by EU strategy, Key Competences are those that “all individuals need for personal fulfillment and development, active citizenship, social inclusion and employment”. Key Competences Acquisition (KCA) since 2009 is regarded as a cornerstone for every person’s future development and should be acquired during school attendance in any member state. The Greek state abided by the strategy with a legislative change that took place in 2010. In 2016 it remains a law that has not been enforced. So far the educational system with the ego oriented approach has produced beliefs, values and attitudes that have formed a strong fixed mindset and guided us to an ego oriented way of thinking and living. We believe that competence oriented education is the one and only solution for Greece to overcome any crisis; economic, refugee and others to come. Greek students, need a new way of thinking, a new growth mindset to live their new life in the new Europe which is created with their participation in it. So far our idea has developed into a complete competence oriented educational system: [able] way, and for the years to come we are the sole providers of Key Competences Acquisition in Greece. Since 2009 the [able]way team (En[able]rs) have been promoting the Key Competences Acquisition, supporting educational stakeholders to become responsible for their own learning and stimulating the individual development of students, parents, teachers and other professionals. During these group sessions, the participants learn to acquire and teach competence oriented education with competence oriented approaches. Up to now, in Athens Greece, teachers who have attended the workshops and are potential En[able]rs amount to 135. Our participation in the National Dialogue stems from our feeling of responsibility and duty to introduce and fully implement KCA and give Greek young people a chance to prosper.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κωνσταντόπουλος Νικόλαος

Περίληψη: Προτάσεις για πιθανές αδικίες του τελευταίου νόμου μεταγραφής φοιτητών.

Ας δώσουμε μια ευκαιρία στη μοντέρνα Φυσική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Εμμανουήλ Κουσλόγλου

Περίληψη: Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση για την ένταξη της Σύγχρονης Φυσικής στα Α.Π.Σ. της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης.

 Abstract: This article is a proposal about the integration of the Modern Physics in the curricula of the Greek Education.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: WRO Hellas

Περίληψη: Η ρομποτική αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη η οποία συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κλπ. Παράλληλα οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές της εμφανίζονται σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η αεροπλοΐα, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εξοικειωμένοι σε σημαντικό βαθμό με τις νέες τεχνολογίες, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική και δηλώνουν ενθουσιασμένοι όταν έρχονται σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής. Σε αυτή την εισήγηση, ξεκινάμε από την πρωτοβάθμια, αναλύοντας ανά τάξεις, την εφαρμογή της εκπαιδευτικής ρομποτικής και καταλήγουμε στη δευτεροβάθμια με τη χρήση των ανάλογων kits.

 Abstract: Robotics is a relatively new science that combines elements of software development, artificial intelligence, advanced engineering, study of human behavior, etc. In addition, the first integrated applications of robotics appear in areas such as industry, medicine, aviation, affecting our daily lives. Students of all levels, largely familiar with new technologies, show particular interest in robotics and state their excitement when they come in contact with robotic applications. In this paper, we start from the primary level, by analyzing classes, implementation of educational robotics and end up in the secondary level with the use of such kits.

Θέσεις Συλλόγου Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε.) για την εκπαίδευση Τεχνικών και Τεχνιτών Συντήρησης σε ΕΠΑΛ και ΙΕΚ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη: Ο Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε. εκπροσωπεί πανελλαδικά τους Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ιδιότητας και σχέσης εργασίας που έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ 386/1989, άρθρο 1 – ΦΕΚ 169/16-6-1989). Έργο των Συντηρητών είναι η προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των κινητών και ακίνητων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για διεπιστημονικό κλάδο που απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές και καλλιτεχνικές δεξιότητες, αντίληψη των ιστορικών και πολιτιστικών αξιών και θεωρητικό, τεχνικό και επιστημονικό υπόβαθρο που μπορεί να καταρτισθεί μόνο σε προγράμματα Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης. Η πάγια θέση του Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Τ.Ε. απέναντι στην ύπαρξη ειδικότητας βοηθού συντηρητή στη Β΄ βάθμια (ΕΠΑΛ) και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ) είναι αρνητική καθώς παράγονται απόφοιτοι με μειωμένη εκπαιδευτική κατάρτιση και μειωμένα επαγγελματικά και μισθολογικά δικαιώματα χωρίς τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης. 

 Abstract: The Association of Conservator of Antiquities and Works of Art of Higher Education is not supportive of the existence of conservation-assistants of 2nd degree education since conservation is an interdisciplinary profession requiring high dexterity, perception of cultural values and theoretical-technical-scientific background that can only be acquired through a higher degree of education. 

Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ερευνητής

Περίληψη: Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ.

 Abstract: Two concerns about the employment of teaching and research staff in universities.

Ψήφισμα διαμαρτυρίας ηλεκτρολόγων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Stamatiadis Stamatis

Περίληψη: Διενέργεια πραγματικού και ουσιαστικού, απροσχημάτιστου και καθαρού, αμερόληπτου, αντικειμενικού διαλόγου, χωρίς προαπαιτούμενα και ειλημμένες αποφάσεις (ενδεχομένως υπό το καθ’ ύλη αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας – Ε.ΣΥ.Π.) με τη συμμετοχή και έκφραση όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και των οργανώσεων εκπροσώπησης των εκπαιδευτικών με τη συναίνεση των οποίων θα καταστεί εφικτή η αναγκαία μεταρρύθμιση.

 Abstract: Making real and meaningful, overt and pure, impartial, objective dialog.

Χαρακτήρας και μέτρα στήριξης του Δημόσιου Περιφερειακού Σχολείου (ΔΠΣ)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Περίληψη: Παρουσιάζονται διαπιστώσεις και πορίσματα για το ρόλο, τα επιτεύγματα και τις ανάγκες του Δημόσιου Περιφερειακού Σχολείου όπως αυτά προέκυψαν σε σχετική ημερίδα που έγινε στην Πάτρα και αφορούσε στα εκτός των αστικών και ημιαστικών κέντρων δημόσια γυμνάσια και λύκεια της Αχαΐας. Τα ΔΠΣ εκτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Στο διδακτικό και μαθησιακό τομέα το ΔΠΣ έχει να αντιμετωπίσει την έντονη ανομοιογένεια των τάξεων. Στην πρόκληση αυτή ανταποκρίνεται με διαδικασίες διαφοροποιημένης μάθησης. Το σημαντικό έργο του ΔΠΣ αποτυπώνεται στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διακρίσεις των αποφοίτων του. Για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του το ΔΠΣ έχει ανάγκη ιδιαίτερης ηθικής, υλικής και διοικητικής στήριξης με τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να ανταγωνίζονται ισότιμα τους ομολόγους τους στα δημόσια σχολεία των κέντρων.

Abstract: This paper presents the findings and conclusions on the role, achievements and needs of Regional State Schools which transpired from a workshop held in Patras that centered on outer urban and suburban public high schools of the Achaia prefecture. Regional State Schools perform an important social and cultural role in local communities. In the teaching and learning sector, Regional State Schools encounter strong class heterogeneity. They meet this challenge through differentiated learning processes. The important work of Regional State Schools is reflected in its graduates’ academic and professional achievements. For a better and more efficient operation of Regional State Schools, a specific moral, material and administrative support is required by adopting countermeasures that will enable teachers and students to compete with their counterparts in state schools in city centers on equal terms.

 

Ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών στο δημόσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΙΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΟΣ, ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΚΟΦΑΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΨΑΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΑΓΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΚΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Περίληψη: Ομάδα πτυχιούχων προτείνει ένα αξιοκρατικό και δίκαιο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών το οποίο μεριμνά και τα άτομα χωρίς προϋπηρεσία.

Abstract: A team of graduate people propose a new and more fair system to appoint teachers and help those with no seniority.