Αρχείο κατηγορίας Προτάσεις

Μεταρρύθμιση της διαδικασίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Ελευθερία Παππά

Περίληψη: Με την παρούσα αίτησή μου ζητώ τη ριζική αναδιαμόρφωση της άδικης διαδικασίας αναγνώρισης τίτλου σπουδών αλλοδαπής μέσω Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που επικρατεί στη χώρα, έτσι ώστε να καταβληθεί προσπάθεια, με τη συμβολή και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, περιορισμού της λογικής ακρότητας που διέπει τη διαδικασία, της έλλειψης εκσυγχρονισμού των ισχυόντων διοικητικών εργασιών, όπως επίσης και του αφόρητου του επιβαλλόμενου οικονομικού κόστους για τον αιτούντα. Αυτό έχει ως κατάληξη την αποθάρρυνση υποβολής αιτήσεων, με αποτέλεσμα τη φυγή επιστημόνων από τη χώρα, την επικράτηση της μετριοκρατείας, δηλαδή την αναξιοποίηση πολύτιμου εργατικού δυναμικού – δηλαδή ταλέντων – που μπορούν να συμβαλούν καταλυτικά στην βελτίωση του κράτους ολικώς.

Abstract: With the present proposal, I ask for a radical overhaul of the unjust procedure of recognition of Higher Education degrees obtained by Greek citizens at institutions abroad, via DO.A.T.A.P. The intended aim is to limit the logical extremes and the lack of updating of the current administrative procedures, as well as the unbearable financial burden to the applicant. This results in the deterrence of application, with the outcome that many scientistis decide not to repatriate, which contributes to a state of mediocrity, which is to say a lack of valorisation of valuable human resources – i.e. talents- that can critically contribute to the wholistic ameliorisation of the conditions in the country.

Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κων/νος Ιωαννίδης

Περίληψη: Με την πρόταση αυτή παρουσιάζονται σε μορφή πρόχειρου σχεδίου νόμου διάφορες αλλαγές που αναφέρονται σε θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως είναι η αύξηση των ημερών διδασκαλίας, η δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου τύπου λυκείου, από την άποψη του περιεχομένου των σπουδών, με τομείς: θεωρητικό, θετικό, μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό, δομικό, ναυτικό, εκκλησιαστικό, στρατιωτικό κ.ά. και με ενιαίους κανόνες λειτουργίας, η διαμόρφωση ενός πιο απλού και αντικειμενικού συστήματος εξετάσεων των μαθητών, η απλοποίηση του συστήματος προαγωγών σε πιο δίκαια βάση, η απλοποίηση στις αλλαγές για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΠΑ, η απλοποίηση των διαδικασιών για το διορισμό στο δημόσιο των αποφοίτων του ενιαίου λυκείου σε αντικειμενική βάση, η αυτοεπιμόρφωση και η ρεαλιστικά περισσότερο αντικειμενική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η σύνδεση βαθμού και παραγωγικότητας, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, οι σχολικές μονάδες πρόσθετης διδακτικής στήριξης, οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.

Abstract: By this proposal I show, in the form of a draft bill, several changes regarding matters of secondary education such as the increase of the number of the days of teaching, the creation of a genuinely comprehensive school, in terms of the content of studies, with areas: theoretical, positive, mechanical, electrical, electronic, structural, navy, ecclesiastical, military etc. with uniform rules of operation, the formation of a more simple and objective system of student examinations, the simplification of the promotions system of the students in a more objective basis, the simplifying the changes for national exams and the admission to universities, the simplification of the procedures for the appointment of graduates of the high school in a more objective basis, the self-training of teachers, the more realistic objective assessment of teachers, the connection of degree and productivity, the appointments of teachers, the supplementary teaching school units, the private schools etc.

Ώρες διδασκαλίας – Διορισμοί εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Μαρία Αϊβαλή

Περίληψη: Αναφορικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τονίζεται ότι η διδακτική ώρα σχεδόν σε όλες τις χώρες υπολογίζεται στα 55-60 λεπτά, σε σύγκριση με τα 35-45 που αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Προτείνεται η τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου σε 5 αντί 7 περιόδους διάρκειας 50-55 λεπτών αντί του μέσου όρου 40 λεπτών. Επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί θ μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δράσεις ολοήμερων σχολείων ή ενισχυτικής διδασκαλίας. Όσον αφορά τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, και σε παραλληλισμό με την απόφαση του ΣτΕ, ένας τρόπος να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι η μοριοδότηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών, δεύτερων πτυχίων (συναφή με το αντικείμενο) και διάφορων άλλων ακαδημαϊκών τίτλων (γλωσσομάθειας, ΤΠΕ, επιμορφώσεις ΠΕΚ), καθώς και επιτυχίες σε γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Abstract: Regarding the teaching hours per week, it has to be considered that in Greece, the teaching periods last from 35-45 minutes, not giving the students the opportunity to interact with each other and the teacher. At the same time, private institutions (frontistiria) deliver lessons which last at least 50 minutes, rendering the public schools unable to cope and compete it. Instead of having 7 periods of an average 40 minutes, it is suggested to modify the timetable with 5 periods of 55 minutes in order to address the needs of every single student in the class. Moreover, the teachers could be used in full day schools or supplementary teaching programs. As far as the means of hiring teachers is concerned, it is undeniable that the more academic qualifications the teachers possess, the better educators they become. Moreover, all the procedures have to abide by the recent decision of the Hellenic Council of State (ΣτΕ), which presupposes the success in written exams.