Αρχείο κατηγορίας Ψηφιακή εκπαίδευση

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: WRO Hellas

Περίληψη: Η ρομποτική αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη η οποία συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κλπ. Παράλληλα οι πρώτες ολοκληρωμένες εφαρμογές της εμφανίζονται σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ιατρική, η αεροπλοΐα, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εξοικειωμένοι σε σημαντικό βαθμό με τις νέες τεχνολογίες, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ρομποτική και δηλώνουν ενθουσιασμένοι όταν έρχονται σε επαφή με εφαρμογές ρομποτικής. Σε αυτή την εισήγηση, ξεκινάμε από την πρωτοβάθμια, αναλύοντας ανά τάξεις, την εφαρμογή της εκπαιδευτικής ρομποτικής και καταλήγουμε στη δευτεροβάθμια με τη χρήση των ανάλογων kits.

 Abstract: Robotics is a relatively new science that combines elements of software development, artificial intelligence, advanced engineering, study of human behavior, etc. In addition, the first integrated applications of robotics appear in areas such as industry, medicine, aviation, affecting our daily lives. Students of all levels, largely familiar with new technologies, show particular interest in robotics and state their excitement when they come in contact with robotic applications. In this paper, we start from the primary level, by analyzing classes, implementation of educational robotics and end up in the secondary level with the use of such kits.

Ο Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ

Περίληψη: Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να υπενθυμίσει το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ΤΠΕ για το Δημοτικό Σχολείο, που εφαρμόστηκε με επιτυχία (σύμφωνα με την αξιολόγηση που έχει ολοκληρωθεί) πιλοτικά σε 80 Δημοτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα, και που έχει μείνει στα συρτάρια του Υπουργείου Παιδείας εδώ και 4 έτη. Το Πρόγραμμα Σπουδών θα έπρεπε ήδη να υλοποιείται σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία που αποκαλούνται ΕΑΕΠ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει το λάθος -για άλλη μια φορά- και επιστρέψουμε στο παρελθόν, υποθηκεύοντας των μέλλον των παιδιών μας. Στο παρακάτω κείμενο, απαντάται τόσο αν είναι αναγκαίο ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο, όσο και ποιο είναι το προφίλ του εκπαιδευτικού που πρέπει να το υποστηρίξει.

Abstract: This article aims to restore ICT literacy Curriculum for Primary Education, which was successfully implemented (according to the assessment has been completed) in 80 primary schools (pilot) in Greece, inactive 4 years now. The curriculum should already be implemented in all primary schools.

Tη θεσμοθέτηση ανά νομό: Κέντρου Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΚΥΠΕΚ)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ

Περίληψη: Θεσμοθέτηση Κέντρου Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

 Abstract: Establishing an Educational Innovation Support Center.

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Περίληψη: Παρότι η συνέχιση της παρουσίας και λειτουργίας του ολιγοθέσιου σχολείου φαίνεται αναπόφευκτη στο μέλλον στη χώρα μας, λόγω της γεωμορφολογικής φυσιογνωμίας της, το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της δημοτικής, αλλά και της μέσης εκπαίδευσης, τα ωρολόγια προγράμματα, η διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων, με την έλλειψη ευελιξίας που τα χαρακτηρίζει, καθιστούν τη σημερινή λειτουργία του ολιγοθέσιου σχολείου αναποτελεσματική και δαπανηρή. Η πρότασή μας για εκ βάθρων ανασχεδιασμό της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων αποσκοπεί στη θεαματική βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του ολιγοθέσιου σχολείου και στην ορθολογική αξιοποίηση υλικού και ανθρώπινου δυναμικού για κάλυψη περισσότερων αναγκών. Άποψή μας είναι ότι ο θεσμός του ολιγοθέσιου σχολείου πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά με τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να ανταποκριθεί στην απαίτηση της παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε όλα τα ελληνόπουλα.

Abstract: Although the continuation of presence and operation of the multigrade school seems inevitable in the future of our country, because of the geomorphological character, the current curriculum of elementary and secondary education, the timetables, the management of material and human resources with the lack of flexibility that characterizes them, make today’s multigrade school function ineffective and costly. Our proposal for a fundamental redesign of the operation of multigrade schools aims to dramatic improvement of the educational outcomes of multigrade school and the rational use of material and human resources to cover more needs. Our view is that the institution of multigrade school should be substantially strengthened with the appropriate legislative initiatives in order to meet the requirement of providing equal educational opportunities to all Greek children.

Εθνικός κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Θεόδωρος Σταυριανόπουλος

Περίληψη: Εκπαιδευτικοί που τα τελευταία χρόνια έχουν επισκεφθεί ευρωπαϊκά σχολεία μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Comenius έχουν διαπιστώσει διαφορετικά σχολεία να λειτουργούν εκεί. Η παιδεία είναι δωρεάν αλλά ο κάθε εργαζόμενος διαθέτει σημαντικό μέρος από το μισθό του για εξωσχολική συμπληρωματική γνώση των παιδιών του. Θεωρούμε ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να την παρέχει δωρεάν σ’ όλους όσους το θελήσουν. Το σχολείο πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά παράλληλα να στηρίζεται στα ιδεώδη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του αλληλοσεβασμού, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Εκείνο που έχει αξία είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο που να αναδεικνύει τις δεξιότητες του μαθητή, ένα σχολείο που να μην εξαντλεί οικονομικά την οικογένεια να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον που δεν θα εξαντλεί τον μαθητή και που θα είναι ευχάριστο γι’ αυτόν. Στη χώρα μας, επιχειρείται κάθε φορά να αλλάξει η εκπαίδευση αλλάζοντας συνήθως το σύστημα πρόσβασης των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να αντιληφθεί ότι «για να αλλάξεις την εκπαίδευση, πρέπει να αλλάξεις τον εκπαιδευτικό». Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή η παιδεία στην πράξη θα αντιμετωπισθεί ως προτεραιότητα και οι όποιες αλλαγές συμβούν θα αποτελέσουν αληθινές- ειλικρινείς μεταρρυθμίσεις και όχι ευχολόγια. Την πρόταση αποτελούν 25 θεματικές ενότητες .

Abstract:Lots of Greek teachers have visited other European schools with Comenius or Erasmus+ projects and have realized that schools work differently there. Our education is free but every parent has to pay a considerable amount of money to support out-of-school tutoring for their children. We see education as a public commodity. The state is obliged to provide it for free to all citizens. School should be able to follow the advances of science and technology and at the same time to support human rights and the ideals of respect, peace and democracy. It is really worth the effort to create a school promoting skills, a school that does not exhaust parents financially, and to create a school environment that is both pleasant and happy. What is normally done in our country is the attempt to modify education by just changing the way students access university. The leadership of the Ministry should acknowledge the fact that “in order to change education you have to change the educator first”. I hope that one day education will be viewed as a priority and that all changes will be real and sincere reforms and not wishful thinking.

Θέση της Πληροφορικής στην Βθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γιώργος Φουστανάκης

Περίληψη: Το ελληνικό σχολείο στην ψηφιακή εποχή απαιτεί την αντιμετώπιση της Πληροφορικής ως αυτόνομης Επιστήμης.

Abstract: Digital Schools

Μαθηματικά Γυμνασίου και γενικές προτάσεις για τα προγράμματα σπουδών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Μπακούρος

Περίληψη: Προτάσεις για τα μαθηματικά, τα προγράμματα σπουδών, τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, από ένα απλό μαθηματικό με άπειρες ώρες διδασκαλίας σε φροντιστήρια και δημόσιο σχολείο. Συνοπτικές για να μπορεί να τις διαβάσει εύκολα κάποιος χωρίς να πεθάνει από βαρεμάρα!

Abstract: Μαθηματικά Γυμνασίου, Πρόγραμμα σπουδών, δεύτερος καθηγητής.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonakakis

Περίληψη: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΑΙΑ ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Abstract: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Προτάσεις για ένα Δημοκρατικό Παραγωγικό Σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Banos Vassilis

Περίληψη: Σας κοινοποιώ μιά πρόχειρη σύνοψη θέσεων για την Παιδεία, που την τελευταία δεκαετία υποστηρίχτηκαν δημόσια από μένα και από αρκετούς άλλους μαχόμενους εκπαιδευτικούς. Συνοπτικά οι προτάσεις : — Ένταξη της Σχολικής Ψηφιακής Εκπαίδευσης στις ανάγκες της Παραγωγής — Αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και της Παιδαγωγικής Συνεδρίασης — Πενταετές Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών — Κατάργηση της βαθμολογίας και αντικατάσταση με Περιγραφική Αξιολόγηση — Κυριαρχία της Σχολικής Κοινότητας πάνω στη Σχολική Μονάδα — Κατάργηση όλων των Πιστοποιήσεων — Πλήρης αντικατάσταση του κλειστού λογισμικού με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα — Πλήρης τεχνικός έλεγχος συμβατότητας των κτιρίων και επεμβάσεις

Abstract: This is a simple compendium of proposals about educational reforms needed in modern Greece. — Integrating Digital Education into the Production Needs — Upgrading the influence of the Staff of School / enhancing the Pedagogic Conference — 5-Year-Frame of a Curriculum — Replacing the Numerical Grade System with a Descriptive Evaluation — Dominance of the School Community over the School Unit — Abolition of all kinds of Certifications — Complete replacement of Closed Proprietary Software with Free/Open Source — Compatibility examination and technical control for all school buildings and constructive interventions

Πληροφορική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Αθανασιος Σταυριανός – Απόστολος Συρόπουλος

Περίληψη: Η σημερινή κατάσταση της πληροφορικής παιδείας στην Ελλάδα απέχει κατά πολύ από το ιδανικό. Οι μαθητές διδάσκονται πολλά αντικείμενα κατ’ επανάληψη (π.χ. Η επεξεργασία κειμένου είναι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 3 φορές ένας μαθητής στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ενώ πρακτικές οι οποίες αποτελούν κοινό τόπο σήμερα (χρήση κινητών συσκευών) απουσιάζουν εντελώς. Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα προτείνουμε ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες ιδέες στην πληροφορική παιδεία. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την εισαγωγή του προγραμματισμού Η/Υ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ στην πρωτοβάθμια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και την χρήση του Η/Υ ως ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων

Abstract: The current situation in informatics education in Greece is far from ideal. Pupils are taught the same things over and over again (e.g., word processing is a subject that is taught 3 times during the school years of an average pupil) while there is no provision for things that are almost common place today (e.g., tablets, phablets, etc.). Based on these remarks we propose a new curriculum that incorporates modern ideas into computer education. In particular, we propose the teaching of computer programming in secondary education while primary education is used to expose pupils to basic ideas and the use of the computer as a tool for the solution of problems.