Αρχείο κατηγορίας Ψηφιακή εκπαίδευση

Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νίκος Τζιμόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής ένωσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση e-ΔΙΚΤΥΟ-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu)

Περίληψη: Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας  Κέντρο Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας  Σχολικοί Σύμβουλοι προώθησης Νέων Τεχνολογιών. Δημιουργία θέσεων Σχολικών Συμβούλων με αντικείμενο την προώθηση Νέων Τεχνολογιών και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη o Προτάσεις για την Διοίκηση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Portal του Υπουργείου Παιδείας  Οργανόγραμμα  Διεύθυνση Νέων τεχνολογιών ΕΛ/ΛΑΚ  Οργανικότητα  Αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. o Προτάσεις για τον Εξοπλισμό Εργαστηρίων Πληροφορικής Διάχυση ταμπλετών (tablets) Προμήθεια υπολογιστών Προμήθεια υπολογιστών στα Νηπιαγωγεία o Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Επιμόρφωση Β’ επιπέδου  Αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου Επιμόρφωση σε κάθε νέο έργο o Κέντρο Τηλεκπαίδευσης Αιγαίου Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  Εικονικοί κόσμοι Ενισχυτική Διδασκαλία MOOCS o Μάθημα Πληροφορικής Νέα διδακτικά αντικείμενα Προγραμματισμός – Αλγοριθμική

Abstract: o Educational Community Support Center  Educational Community Support Center Counselors for promoting New Technology. Creation of counselors positions, aimed to promoting new technologies and utilization of ICT on teaching o Propositions about Administration Centralized Information System Ministry Of Education Portal Organizational Chart New technologies Division  Free/Open Source Software Repository of Teaching Scenarios and Activities Center Of Computer Science and New Technologies (KEPLINET) o Propositions about Computer Labs Equipment Tablet diffusion PC Supply PC Supply for kindergartens o Teachers Training Level B’ Training Utilization of Internet services Training after every project o Aegean Centre of eLearning eLearning Infrastructure  Virtual Worlds Supplementary Teaching  MOOCS o Computer Science Lessons New learning subjects Programming-Development, Algorithms

Προτάσεις του Συλλόγου επιμορφωτών ΤΠΕ@Ε για την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε)

Περίληψη: Ο Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε), αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών του και μεταφέροντας τα μηνύματα που καθημερινά λαμβάνει από εκπαιδευτικούς και άλλους συντελεστές, καταθέτει προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τα παρακάτω: 1. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό 3. Καθορισμός μοριοδότησης 4. Έκδοση Αδειών Άσκησης Ιδιωτικού Έργου και εντολών μετακίνησης 5. Έκδοση βεβαιώσεων 6. Εκκαθάριση Μητρώου Επιμορφωτών Α΄ και Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε. 7. Συμμετοχή εκπροσώπου των Επιμορφωτών στην Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του Έργου (Κ.Ε.Σ.Ε.)

Abstract: The Association of Teachers for the exploitation of technologies of information and communications in the education, using the experience of its members and passing the messages which receives daily by teachers and other participants of the program, is submitting proposals for improvement in B-level ICT training

Η θέση της Πληροφορικής στο σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η θέση της Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Abstract: Computer Science in primary and secondary education

Προτάσεις για τη δομή της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής ΕΚΠΑ

Περίληψη: Όπως όλοι συμφωνούμε, το Ελληνικό Εκπαιδευτικό πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά με ρυθμίσεις επί μέρους θεμάτων που αφορούν κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση όλων των βαθμίδων αποτελεί μιαν άτμητη ενότητα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία μέσω ενός συνολικού σχεδιασμού. Αυτό είναι επιβεβλημένο, εφ’ όσον δεν αρκεί να βρούμε απλά μια λύση στα επί μέρους προβλήματα, αλλά να εξετάσουμε τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί η λύση αυτή να προκαλέσει σε άλλα δομικά στοιχεία του εκπαιδευτικού οικοδομήματος. Επειδή, όμως, πιστεύουμε ότι το καλύτερο εκπαιδευτικό αύριο δεν δομείται μόνο μέσω ιδεολογικών αναλύσεων, θα θέλαμε να κάνουμε «κατ’ αρχή» ένα σύνολο προτάσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονται τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων, στην δομή και τις λειτουργίες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Παιδείας και Εκπαίδευσης

Abstract: As we all agree, the Greek educational problem, in its entity, cannot be solved unless we treat the individual problems of the different levels of education as a whole. All levels of education constitute a single entity that must be confronted by adopting a single overall design. This is imperative, as it is not enough to simply find a solution to individual problems, but to look at the chain reactions that this solution may cause to other structural components of the educational system. However, since we believe that the educational system of tomorrow cannot be built only on theoretical and ideological basis, we would like to submit a set of proposals that should be implemented immediately. These proposals are of both theoretical and practical character and they concern the structure and functionality of Primary, Secondary and Higher Education.