Αρχείο κατηγορίας Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό- Γυμνάσιο- Λύκειο) και διακυβέρνηση εκπαίδευσης

Ώρες Φυσική Αγωγή

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μιχαήλ Παπαδόπουλος

Περίληψη: Αύξηση ωρών Φυσικής Αγωγής. Με βάση διεθνείς μελέτες και δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της φυσικής Αγωγής στο σχολείο είναι ο βιωματικός , οι ώρες της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις της Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Επίσης είναι αναγκαία η είσοδος της Φυσικής Αγωγής και στην προσχολική Αγωγή

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με αυξημένα τυπικά προσόντα συνωστίζεται στα Πρότυπα και στα Πειραματικά σχολεία και κυρίως στα Γυμνάσια και Λύκεια που βρίσκονται στην Αθήνα. 2. Η πολιτεία, ανέκαθεν αναγνώριζε τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα διότι τους αμείβει παραπάνω, αλλά ποτέ δεν τους αξιοποιεί αναθέτοντάς τους συγκεκριμένους ρόλους στο πλαίσιο της υλοποίησης ενός σχεδίου. 3. Τα «Πειραματικά» σχολεία δεν λειτούργησαν ποτέ ως πειραματικά. Ποτέ μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν δοκιμάστηκε σ’ αυτά τα σχολεία. Όποιες διδακτικές προτάσεις δοκιμάστηκαν ήταν εντελώς αποσπασματικές, καθόλου οργανωμένες και καμία δεν κατέληξε σε έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά συμπεράσματα. 4. Τα «Πειραματικά» σχολεία με τη σημερινή τους μορφή δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πειραματικά διότι το μαθητικό δυναμικό τους δεν είναι αντιπροσωπευτικό. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Να θεσπιστούν κατάλληλα κίνητρα ώστε οι καθηγητές με αυξημένα τυπικά προσόντα να διαχυθούν στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και να αξιοποιηθούν στην ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους. 2. Τα σημερινά Πειραματικά σχολεία να αποχαρακτηριστούν. Διδακτικές προτάσεις να δοκιμάζονται πιλοτικά σε σχολεία της επικράτειας και «Πειραματικά» να χαρακτηρίζονται μόνο τα τμήματα των σχολείων στα οποία εφαρμόζεται πιλοτικά μια διδακτική πρόταση και για όσο διάστημα διαρκεί η εφαρμογή της. 

 Abstract: ASCERTAINMENTS: 1. The majority of highly qualified teachers crowd to the Model and Experiment schools mainly in Athens. 2. The government ever since recognize the highly qualified teachers, so they have a better salary, but never takes advantage of their potential, assigning them to different roles in terms of realizing an actual project. 3. The experiment schools do not operate as experiment schools. Never before has a major educational reform been attempted in these schools. Teaching propositions that have been tried were completely fragmentary, without organization, so it couldn’t end up to credible results. 4. The experiment school, as they are actually, they can’t operate as experiment school because they don’t have a representative sample of students. PROPOSITIONS: 1. To enact motivations that highly qualified teachers could be diffused to Gymnasium and High School and to help with the teaching upgrading through different roles. 2. The experiment school, as they are actually, must be abolished. Teaching propositions must be tried in different school of the country, and “Experiment School” must be called only the classes of school on which an experimental teaching approach is applied. 

Σκέψεις για το σχέδιο πορισμάτων της επιτροπής διαλόγου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τάσος Κουράκης

Περίληψη: Στις διαπιστώσεις και προτάσεις της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής υπάρχει ειδικό κεφάλαιο, η ΠΡΟΤΑΣΗ 05 η οποία αναφέρεται με αναλυτικό τρόπο στην αναβάθμιση σε όλες τις βαθμίδες της Αγωγής Υγείας. Ως εκ τούτου εκτιμώ ότι καλό θα είναι να υπάρχει μια κοινή ορολογία μεταξύ των δύο κειμένων. Και καθώς η Αγωγή Υγείας είναι ένας κοινά αποδεκτός όρος παγκοσμίως, στο κεφάλαιο 13 ή όπου αλλού υπάρχουν θεματικές για την σωματική, πνευματική και ψυχολογική ενίσχυση των μαθητών να εναρμονίζονται με την πρόταση της Επ. Μορφωτικών. Όλη η αντίληψη περί Αγωγής Υγείας θα πρέπει να αντιστοιχείται σε μια οργανωτική δομή που να στηρίζει και να αναπτύσσει την όλη θεματική. Μια από τις προτάσεις για την δομή αυτή είναι να ενταχθεί ο τομέας της Αγωγής Υγείας στο Εθνικό Συμβούλιο για τη Σχολική Ψυχολογία (ΕΣΣΨ), που στην περίπτωση αυτή για να καλύψει και τη σωματική και πνευματική υγεία, καθώς και άλλα θέματα (λ.χ δημοκρατικής παιδείας), καλό θα ήταν να ονομαζόταν κάπως αλλιώς. Σχετικά με το «Συμβόλαιο Τιμής» θεωρώ ότι το να βάζουμε μαθητές να υπογράφουν κείμενο με το λόγο της τιμής τους κ..λ.π δεν βοηθάει, απεναντίας δημιουργεί άλλους συνειρμούς. Γιαυτό προτείνω το εξής: θα μπορούσαμε στο πνεύμα του όλου σχεδίου, να περιγράφουμε γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για τις μαθήτριες -μαθητές, τις δασκάλες -δασκάλους και τους γονείς και κηδεμόνες.

“Ενα επειδή σε κάθε γιατί…”, οι κοινωνικές επιστήμες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Παρθένα Μιμιλίδου, σχολική σύμβουλος ΠΕ10

Περίληψη: Η πρόταση αφορά τη διδακτική των κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την προετοιμασία του μαθητή για το ρόλο του ενεργού πολίτη. Στην ενίσχυση εκείνων των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα βοηθήσουν το μαθητή να κατανοήσει τα κοινωνικά προβλήματα, να σταθεί κριτικά και με όρους ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι σε αυτά, να διεκδικήσει δικαιώματα και να αγωνιστεί για μια κοινωνία δίκαιη, ελεύθερη, με αξιακό πρόσημο, με δημοκρατικό προσανατολισμό, χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Οι κοινωνικές επιστήμες θα βοηθήσουν τον μαθητή και αυριανό πολίτη να απαντάει με ένα “επειδή” σε κάθε “γιατί…”

 Abstract: Τhis text tries to highlight the role of social studies and citizen ship education in secondary level. Especially nowdays of deep economic crisis, of large refugee flows, of racism appearance and xenophobic, extreme right-wing hate speech, bullying as well, pupils should be strengthened in view of active citizenship, volunteering, individual and social responsibility. This requires an educational system that promotes citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through it’s curriculum. Social studies will help young people make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.They will promote also the civic competence—the knowledge, intellectual processes, and democratic dispositions required to be active and engaged participants in public life.

 

Προτάσεις για τη βελτίωση των πολιτιστικών προγραμμάτων (σχολ. Δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γιακουμάτου Τερέζα, Υπεύθυνη πολιτιστικών προγραμμάτων, Διεύθυνση ΔΕ Δ΄Αθήνας

Περίληψη: Επιχειρείται η κριτική ανασκόπηση και η εξέταση των καινοτόμων χαρακτηριστικών του θεσμού των πολιτιστικών προγραμμάτων. Διερευνώνται οι καινοτόμες παράμετροι των πολιτιστικών προγραμμάτων, τα προβλήματα που αναδύονται μέσα από την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων και συνδέονται με τη φιλοσοφία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, και γίνονται προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση των εν λόγω δράσεων. Τα πολιτιστικά προγράμματα διαμορφώνουν στο σχολείο νησίδες διαφορετικού μαθησιακού ήθους, που όμως η όποια ανανεωτική τους λειτουργία δεν ξεπερνά τα όρια της ομάδας του προγράμματος. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου επιτρέπει στα άτομα από παθητικοί καταναλωτές πληροφοριών να γίνουν και οι ίδιοι δημιουργοί περιεχομένου. Επισημαίνεται ότι τα πολιτιστικά προγράμματα προάγουν μια σειρά από καινοτομίες που αν προωθηθούν ορθά και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Abstract: The objective of this proposal is a critical review and examination of the innovative features of cultural activities in schools. The innovative aspects of cultural programs are explored, along with the problems that emerge through the implementation of innovation and are associated with the philosophy of Greek education system. Some recommendations are included for the improvement of cultural activities. Cultural extra curriculum activities form at school little islands of different learning ethos, but their refreshing operation does not exceed the limits of the project team. The development of educational content enables people to evolve from passive consumers of information to content creators. Cultural programs promote a series of innovations that if they are implemented properly, can result in significant changes to the whole Greek educational system.

 

Οι αλλαγές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το Γενικό Λύκειο: Οργάνωση λειτουργίας σχολείου, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αξιολόγηση μαθητών, ύλη μαθημάτων Γενικού Λυκείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Φίλιππος Κόραβος

Περίληψη: Σκέψεις σχετικά με την οργάνωση της λειουργίας του σχολείου στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τέλος, την ύλη των μαθημάτων των τελευταίων τάξεων του Γενικού Λυκείου.

 Abstract: Some thoughts concerning the organisation of school services and administration in secondary education, the evaluation of both teachers and students, the constant retraining of teachers and finally the curriculum during the last years of Secondary Education (Lyceaum).

Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη με ταυτόχρονη ανάθεση της διδασκαλίας της στους Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας. Ομάδα Σύνταξης: Δήμος Βασιλείου, Γεωργία Αντωνοπούλου, Κυριακή Εταιρίδου, Αγγελική Μύθη, Μαρία Παπανικολάου, Νίκος Τζήκαλος

Περίληψη: Με δεδομένο ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) σήμερα, ενώ αποτελεί ανάγκη για τους πολίτες και την πολιτεία, καθώς και υποχρέωση για το κράτος, συνεχίζει να αποτελεί «καινοτομία» που παραμένει ουσιαστικά σε «πειραματικό» και όχι προκαθορισμένο πλαίσιο, με περιορισμένη διάχυση και περιορισμένο ποσοστό μαθητών στους οποίους απευθύνεται, η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Ε.Π.Π.Ε.) καταθέτει τις ακόλουθες Προτάσεις / Άξονες Δράσης για την αναβάθμιση της Π.Ε., με στόχο τη διαμόρφωση ενεργών, συμμετοχικών και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων μαθητών – εκπαιδευομένων – πολιτών. Άξονας 1: Αναβάθμιση των Βιωματικών Δράσεων «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» σε αντικείμενο / “μάθημα” ενταγμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα) Άξονας 2: Αποκλειστική Α’ ανάθεση της διδασκαλίας του νέου αυτού μαθήματος για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους Άξονας 3: Α’ & Β’ ανάθεση στον κλάδο ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων, μαθημάτων των θετικών Επιστημών του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ανάλογα με το αντικείμενο Άξονας 4: Λειτουργία Ειδικοτήτων Πράσινων Επαγγελμάτων στα ΕΠΑΛ και ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων περιβαλλοντικού περιεχομένου με αποκλειστική Α’ ανάθεση στους Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους Άξονας 5: Στελέχωση των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Πτυχιούχους Περιβαλλοντολόγους και αναβάθμιση του ρόλου τους Άξονας 6: Ανάθεση του αντικειμένου του Περιβαλλοντικού Γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους, ως αποκλειστική ειδικότητα Α’ ανάθεσης – Β’ Ανάθεση του μαθήματος Φυσικών Επιστημών (Επιστημονικού Γραμματισμού) και Μαθηματικών στους ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους Άξονας 7: Αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στελέχωσή τους με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό (ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγους).

 Abstract: Even though Environmental Education (E.E.) constitutes nowadays a necessity for the citizens and the state, and an obligation for the state, it continues to be an “innovation” that still remains in a practically “experimental” and undefined framework, with limited diffusion and proportion of pupils it is addressed to. For all these reasons, the Union of Environmental Scientists of Greece (E.P.P.E.) submits the following proposals – Action Axes for the upgrade of E.E., aiming the formation of active, participating and environmentally conscious students – trainees – citizens. Action Axis 1: Upgrading of Empirical Actions “Education for the Environment and Sustainable Development” into a subject / “lesson” integrated in the curriculum of all classes of Primary and Secondary Education in the frame of the New School (21st Century School). Action Axis 2: Exclusive first assignment of this new “lesson” of the Environment and Sustainable Development to the Environmental Scientists (code PE12.13). Action Axis 3: First and second assignment of Scientific courses of High School (Gymnasium and Lyceum) to Environmental Scientists (code PE12.13), depending on the subject. Action Axis 4: EPAL (Professional High School / Lyceum) – Implementation of Green Realms and assignment of the environmental content courses firstly or exclusively to Environmental Scientists. Action Axis 5: Environmental Education Offices of Primary and Secondary Education Directorates – Environmental Scientists staff, in order to upgrade their role and make complete use of these structures. Action Axis 6: Second Chance Schools – Teaching assignment of Environmental Literacy to Environmental Scientists (PE12.13), as First assignment to them exclusively, Second teaching assignment of Scientific Literacy to Environmental Scientists (PE12.13). Action Axis 7: Environmental Education Centers – Upgrade of their role and staffing with suitably trained scientific personnel (PE12.13 Environmental Scientists).

Συμβουλευτική στήριξη του μαθητικού πληθυσμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημήτριος Κων. Μαυραγάνης, Υπεύθυνος ΣΕΠ (Phd, Med, Msc)

Περίληψη: Η πρόταση εστιάζει στην αναγκαιότητα εμπλουτισμού του παραδοσιακού εκπαιδευτικού ρόλου του σχολείου με συστηματικές κοινωνικοπαιδαγωγικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία ειδικής υπηρεσίας για τη συμβουλευτική στήριξη των μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της υπηρεσίας, η οποία στελεχώνεται από Σύμβουλο Ψυχολόγο και Σύμβουλο Σπουδών & Σταδιοδρομίας, είναι η εξειδικευμένη παροχή στήριξης του μαθητικού πληθυσμού τόσο σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς όσο και σε θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών και αποφάσεων.

 Abstract: This proposal focuses on the necessity of enriching the traditional educational role of the school with systematic social-pedagogical interventions. Specifically, the proposal suggests the establishment and operation of a special service for the counseling of students in secondary school education units. The aim of the service which is staffed by Psychologist Counselor and Career Counselor is the specialized support of the student population at both personal development and behavioral issues as well as in matters of educational and professional choices and decisions.

Έντυπο περιγραφικής αξιολόγησης για το Δημοτικό.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη: Αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας. Πρόκειται για έντυπο μιας σελίδας μόνον, ενώ αξιολογείται πλήθος παραμέτρων. 

 Abstract: This is a result of research. It covers only one page, however evaluates numerous parameters.

Θέσεις και Προτάσεις της ΕΝΕΦΕΤ για τη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο πλαίσιο του Διαλόγου για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΝΕΦΕΤ: ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περίληψη: Η δυναμική του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι μη γραμμική και επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την επικοινωνία μεταξύ Εκπαιδευτικής Κοινότητας, Θεσμών και Πολιτών. Το «πρόβλημα της εκπαίδευσης» έχει, κατά τη γνώμη μας, ταυτότητα που εκφράζεται από το «Περιεχόμενο Σπουδών» και τη συναρτώμενη με αυτό απαραίτητη ανάπτυξη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου των εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό, η πρότασή μας αφορά στην ιδέα ενός προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, που φιλοδοξεί να παραμείνει ως εκπαιδευτικός θεσμός διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ Εκπαιδευτικής Κοινότητας, Θεσμών και Πολιτών, για την ανανέωση ή και διαφοροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών. Με τον τρόπο αυτό εγκαθίσταται και μια αυτονομία των σχολικών μονάδων, η οποία ρυθμίζεται από το ερώτημα τι διδάσκουμε/μαθαίνουμε στα παιδιά. Επίσης, μέσω του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί των σχολείων επιμορφώνονται διαρκώς ως προς τη σημασία και την ανάπτυξη της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου, η οποία αποτελεί το ουσιαστικό περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν έτσι την ικανότητα να μετασχηματίζουν το όποιο επιστημονικό περιεχόμενο σε περιεχόμενο κατάλληλο για χρήση σε σχολικό επίπεδο. Αυτή η ικανότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται έτσι και ως η δεσπόζουσα ικανότητα που οικοδομεί ένα επαρκές προφίλ εκπαιδευτικού.

 Abstract: The dynamic of our educational system is nonlinear and is influenced to a large extent by the communication between the educational community, institutions and citizens. Furthermore, in our point of view, the “problem of education” is expressed by the “content of curricula” and the teachers’ pedagogical content knowledge. Therefore, our proposal is related to the idea of a research and development project with the aim of a continuous communication between the educational community, institutions and citizens for a renewal or a differentiation of curricula. In this way the autonomy of schools is established regulated by the question what we teach/learn to the students. In addition, through this project the school teachers are trained continuously regarding the importance and the development of the Pedagogical Content Knowledge. The teachers develop thereby their competence to reconstruct any science content into content for instruction. This competence is therefore defined as the dominant competence for an adequate teacher’s profile.