Αρχείο κατηγορίας Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό- Γυμνάσιο- Λύκειο) και διακυβέρνηση εκπαίδευσης

Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια:  Giota Draina

Περίληψη: για την επιλογή των στελεχών της Α/θμιας εκπαίδευσης

Abstract: Proposal about the Elemantary education

Μεταρρύθμιση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χρήστος Κούτρας

Περίληψη: Μεταρρύθμιση σε 1οΒάθμια και 2οΒάθμια

Abstract: Reform in Primary and Secondary Education

 

Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κων/νος Ιωαννίδης

Περίληψη: Με την πρόταση αυτή παρουσιάζονται σε μορφή πρόχειρου σχεδίου νόμου διάφορες αλλαγές που αναφέρονται σε θέματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως είναι η αύξηση των ημερών διδασκαλίας, η δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου τύπου λυκείου, από την άποψη του περιεχομένου των σπουδών, με τομείς: θεωρητικό, θετικό, μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό, δομικό, ναυτικό, εκκλησιαστικό, στρατιωτικό κ.ά. και με ενιαίους κανόνες λειτουργίας, η διαμόρφωση ενός πιο απλού και αντικειμενικού συστήματος εξετάσεων των μαθητών, η απλοποίηση του συστήματος προαγωγών σε πιο δίκαια βάση, η απλοποίηση στις αλλαγές για τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΠΑ, η απλοποίηση των διαδικασιών για το διορισμό στο δημόσιο των αποφοίτων του ενιαίου λυκείου σε αντικειμενική βάση, η αυτοεπιμόρφωση και η ρεαλιστικά περισσότερο αντικειμενική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η σύνδεση βαθμού και παραγωγικότητας, οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, οι σχολικές μονάδες πρόσθετης διδακτικής στήριξης, οι ιδιωτικές σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.ά.

Abstract: By this proposal I show, in the form of a draft bill, several changes regarding matters of secondary education such as the increase of the number of the days of teaching, the creation of a genuinely comprehensive school, in terms of the content of studies, with areas: theoretical, positive, mechanical, electrical, electronic, structural, navy, ecclesiastical, military etc. with uniform rules of operation, the formation of a more simple and objective system of student examinations, the simplification of the promotions system of the students in a more objective basis, the simplifying the changes for national exams and the admission to universities, the simplification of the procedures for the appointment of graduates of the high school in a more objective basis, the self-training of teachers, the more realistic objective assessment of teachers, the connection of degree and productivity, the appointments of teachers, the supplementary teaching school units, the private schools etc.

Ώρες διδασκαλίας – Διορισμοί εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Μαρία Αϊβαλή

Περίληψη: Αναφορικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τονίζεται ότι η διδακτική ώρα σχεδόν σε όλες τις χώρες υπολογίζεται στα 55-60 λεπτά, σε σύγκριση με τα 35-45 που αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Προτείνεται η τροποποίηση του διδακτικού ωραρίου σε 5 αντί 7 περιόδους διάρκειας 50-55 λεπτών αντί του μέσου όρου 40 λεπτών. Επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί θ μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δράσεις ολοήμερων σχολείων ή ενισχυτικής διδασκαλίας. Όσον αφορά τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, και σε παραλληλισμό με την απόφαση του ΣτΕ, ένας τρόπος να αναβαθμιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι η μοριοδότηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών, δεύτερων πτυχίων (συναφή με το αντικείμενο) και διάφορων άλλων ακαδημαϊκών τίτλων (γλωσσομάθειας, ΤΠΕ, επιμορφώσεις ΠΕΚ), καθώς και επιτυχίες σε γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Abstract: Regarding the teaching hours per week, it has to be considered that in Greece, the teaching periods last from 35-45 minutes, not giving the students the opportunity to interact with each other and the teacher. At the same time, private institutions (frontistiria) deliver lessons which last at least 50 minutes, rendering the public schools unable to cope and compete it. Instead of having 7 periods of an average 40 minutes, it is suggested to modify the timetable with 5 periods of 55 minutes in order to address the needs of every single student in the class. Moreover, the teachers could be used in full day schools or supplementary teaching programs. As far as the means of hiring teachers is concerned, it is undeniable that the more academic qualifications the teachers possess, the better educators they become. Moreover, all the procedures have to abide by the recent decision of the Hellenic Council of State (ΣτΕ), which presupposes the success in written exams.