Αρχείο κατηγορίας Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό- Γυμνάσιο- Λύκειο) και διακυβέρνηση εκπαίδευσης

Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ζούκης Νίκος

Περίληψη: Αδιέξοδα, αλήθειες και προοπτική Η ανεργία και ειδικότερα η ανεργία των νέων πτυχιούχων του εκπαιδευτικού συστήματος αναδυκνείεται μείζον και αδιέξοδο νεοελληνικό πρόβλημα. Τι έφταιξε και έχουμε φθάσει σ’ αυτό το σημείο; Το νεοελληνικό φαντασιακό; Η νοοτροπία και η κουλτούρα που οικοδομήσαμε; Το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετήσαμε; Οι επιστήμες ή η επιστήμη της αγωγής που αναπτύξαμε; Τι απ’ όλα φταίει και ποια είναι η αλήθεια; Ποιες αλήθειες κρύβονται μέσα στην ίδια μας την γλώσσα και πως μπορούν να μας φανούν χρήσιμες; Τι τελικά χρειάζεται να αλλάξουμε και ποιες λύσεις να υιοθετήσουμε; Στο πλαίσιο της παρούσας τοποθέτησης όλα τα παραπάνω ερωτήματα συνεξετάζονται από κοινού. Η ανάδυση των εννοιών της αλήθειας που κρύβονται μέσα μας, δηλαδή στην σκέψη και την γλώσσα μας, αποτελούν έννοιες κλειδιά για την κατανόηση της σημερινής κατάστασης αλλά και πολύτιμοι οδηγοί για την αλλαγή πορείας που απαιτείται. Πολύτιμη αρωγός, στην ίδια κατεύθυνση επίσης, αναδυκνείεται η Επιστήμη της Αγωγής που παρουσιάζεται εδώ ως σφαιρική – ερμηνευτική – κριτική και εφαρμοσμένη παιδαγωγική με τις προτάσεις της για αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης, την οικοδόμηση αναπτυξιακής νοοτροπίας, την οργάνωση του ενιαίου σχολείου και την επένδυση στην εκπαίδευση ικανοτήτων. Οι Έλληνες απέδειξαν στο παρελθόν ότι υπερβαίνουν αδιέξοδα και μεγαλουργούν. Οι νεοέλληνες οφείλουν να κάνουν το ίδιο, γιατί ο λαός που έχει ιστορία είναι ικανός για ιστορία.

 Abstract: DEAD END, TRUTH AND PERSPECTIVES Unemployment among the youth and in particular unemployment that deeply affects the generation of young University graduates is turning into a huge problem in Greece nowadays, a problem that might reach a dead end. Certain questions inevitably rise: What causes such a problem? Is it perhaps that modern Greeks continue to daydream? Is it the result of our mentality and culture? Is it because our educational system is inefficient? Are various disciplines, and more specifically Pedagogy, to blame? What can this situation be attributed to? Where does truth lie? What kinds of truth/truths can be traced within our own language? Can such truth/truths be of any practical use? What needs to be changed and what solutions can be adopted? All the above mentioned questions are being examined in our presentation. The emergence of the various definitions of truth which lie deep within us –i.e. our thought and our language – consist key-words that can be used in order to comprehend the current situation; at the same time, such definitions can serve as valuable clues that will hopefully allow us to change our course of action. In that sense, Pedagogy can prove itself an indispensable tool. Pedagogy is being considered here in a global – interpretative – critical – applied way and as such it can offer suggestions concerning the reform of the educational model, the construction of developmental mentality, the organisation of “School as a whole” and the investment in skills’ education. In the past Greeks often proved that we can overcome obstacles and accomplish miracles. It’s high time we modern Greeks did the same, since our people is capable of forming history. 

Προτάσεις-παρεμβάσεις στη Δημόσια Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Παπαδάς Θεόδωρος

Περίληψη: 1)Υποχρεωτική 9ετης εκπαιδευση2)Αυστηρές προφορικές εξετάσεις για εισαγωγή στο Λύκειο.Μονο 30% αποφοίτων Γυμνασίου στο Λύκειο.3)Ολοι οι υπόλοιποι σε ανώτερες τεχνικές σχολές που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των Επιστημών4)Υποχρεωτική εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.5)Ολοι οι λειτουργοί της Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και όλων των τύπων να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.6)Διαρκης και αμερόληπτος έλεγχος της απόδοσης των δασκάλων και καθηγητών 7) Στροφή στην Ανθρωπστική Παιδεία 8) Συνταξιοδότηση στα 65 έτη για όλους τους λειτουργούς της Παιδείας.

 Abstract: 1)Compulsory year eduacation.2)Strict written and oral examination to enter High School.30% only of secondary school graduates will enter High School.The rest will be redirected to Superior Schools of Arts and Sciences and technical Schools.4)Compulsory learning of English in all classes and educational institutes.5)teachers and professors are supposed to be employed full time.6)Constant,unbiased and clear evaluation of the efectiveness and teaching of the teachers and professors.7)Turn into humanity8)Everybody working for the educational system to be retired by 65 yrs old of age.

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Διάμεση Κυριακή, Καραγιάννης Βασίλης

Περίληψη: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν καταρτίζεται με εκπαιδευτικά κριτήρια. Σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει μια σειρά περιορισμών, που στην πλειοψηφία τους οφείλονται στη διάρθρωση του ίδιου του ωρολογίου προγράμματος και που δεν εξυπηρετούν κανένα εκπαιδευτικό κριτήριο. 2. Η διάρθρωσή του οδηγεί στον κατακερματισμό της διδακτικής ύλης και γνώσης. Ο μαθητής, σε καθημερινή βάση, διδάσκεται έξι ή επτά διαφορετικά μαθήματα σε έξι ή επτά διδακτικές ώρες. 3. Δεν προσφέρει καμία ευελιξία σε διδάσκοντες και μαθητές. Δημιουργεί ένα ασφυκτικό και άκαμπτο πλαίσιο στην καθημερινή διδακτική διαδικασία. Δεν επιτρέπει τη συνεργασία των καθηγητών. 4. Παρεμποδίζει την υλοποίηση στόχων του ΔΕΠΠΣ. Δεν επιτρέπει στο Πρόγραμμα Σπουδών να είναι ούτε διαθεματικό, ούτε ενιαίο, άρα καταργεί το ίδιο το κεντρικό νόημα του ΔΕΠΠΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Να καθιερωθούν ζώνες μαθημάτων και ενοποίηση ωρών διδασκαλίας, ώστε, καθημερινά, για κάθε τμήμα, να λειτουργούν τρεις ή τέσσερις διδακτικές ζώνες και κάθε ζώνη να αποτελεί ένα ενιαίο διδακτικό αντικείμενο. 2. Να αναπροσαρμοστούν τα μονόωρα μαθήματα, ώστε να μην υπάρχει κανένα μονόωρο μάθημα σε καμία τάξη. 3. Να καθιερωθεί ζώνη εναλλακτικών δράσεων, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές να συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες δράσεις, διαθεματικές δραστηριότητες, διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη διδασκαλία.

 Abstract: ASCERTAINMENTS 1. The schedule is not planned by educational criteria. It is planned to satisfy some constraints which don’t serve to educational standards. 2. The schedule leads to the courses’ fragmentation and the splitting of the knowledge. We teach six or seven different courses in six or seven hours. 3. The schedule hasn’t any flexibility for the students and the teachers. Il creates a very rigid frame to the teaching process. Il doesn’t allow teachers’ collaboration. 4. The schedule doesn’t accord with the curriculum (ΔΕΠΠΣ), because it can’t promote interdisciplinary activities. PROPOSITIONS 1. To institute subject zones: for any course we could have a couple or even three hours in a day. 2. To adapt the one hour courses, so we will not have any of them in any class. 3. To impose an alternative activities zone which will give the possibility to the teachers to collaborate and to plan and put in action innovative activities, interdisciplinary activities, differentiated individual teaching personal.

 

Εκπαίδευση Ικανοτήτων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Βασίλης Κομεσσάριος

Περίληψη: Όπως καθορίζεται από τη Ευρωπαϊκή στρατηγική για την εκπαίδευση, «όλα τα άτομα χρειάζονται για προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, για την ενεργή ιδιότητα του πολίτη, για κοινωνική ένταξη και απασχόληση ” οκτώ Βασικές Ικανότητες. Η απόκτηση των 8 Βασικών Ικανοτήτων από το 2009 θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για τη μελλοντική ανάπτυξη του κάθε ατόμου και πρέπει να επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης σε κάθε κράτος μέλος. Το ελληνικό κράτος συμμορφώθηκε με τη στρατηγική της ΕΕ με την νομοθετική αλλαγή που έλαβε χώρα το 2010, αλλά μέχρι σήμερα παραμένει ένα νόμος που δεν έχει εκτελεστεί. Το εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει προσανατολισμένο σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης του «εγώ» να παράγει πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές που οδηγούν σε παγιωμένες αντιλήψεις τρόπου σκέψης και ζωής. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή του μοντέλου εκπαίδευσης σε ένα μοντέλο εσωτερικών κινήτρων και ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης σε Εκπαίδευση Ικανοτήτων είναι η μία και μοναδική λύση για να μπορεί κάθε Έλληνας να ξεπεράσει οποιαδήποτε κρίση, οικονομική, προσφυγική και άλλες που θα έρθουν. Οι έλληνες μαθητές χρειάζονται ένα νέο τρόπο σκέψης, μια νέα αναπτυξιακή νοοτροπία για να ζήσουν την νέα ζωή τους στη νέα Ευρώπη που δημιουργείται με τη συμμετοχή τους. Μέχρι στιγμής η προσπάθεια μας έχει εξελιχτεί σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που ονομάσαμε [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και για τα επόμενα έτη είμαστε οι μοναδικοί φορείς αυτού. Από το 2009 η ομάδα μας προωθεί την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] υποστηρίζοντας εκπαιδευτικά τους ενδιαφερομένους να γίνουν υπεύθυνοι για την δική τους μάθηση και ενθαρρύνοντας την ατομική εξέλιξη των μαθητών, των γονέων ,των καθηγητών και άλλων επαγγελματιών. Κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να αποκτούν και να διδάσκουν τις αρχές της [Εκπαίδευσης Ικανοτήτων] και μέχρι στιγμής στην Αθήνα οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει τα σεμινάρια μας ανέρχονται στον αριθμό των 135 ενώ πολλαπλάσιος είναι ο αριθμός των γονέων και μαθητών. Η συμμετοχή μας στον εθνικό διάλογο πηγάζει από την αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος να εισάγουμε και να εφαρμόσουμε πλήρως την [Εκπαίδευση Ικανοτήτων] και να δώσουμε στους νέους Έλληνες την ευκαιρία να ευημερήσουν.

 Abstract: As set by EU strategy, Key Competences are those that “all individuals need for personal fulfillment and development, active citizenship, social inclusion and employment”. Key Competences Acquisition (KCA) since 2009 is regarded as a cornerstone for every person’s future development and should be acquired during school attendance in any member state. The Greek state abided by the strategy with a legislative change that took place in 2010. In 2016 it remains a law that has not been enforced. So far the educational system with the ego oriented approach has produced beliefs, values and attitudes that have formed a strong fixed mindset and guided us to an ego oriented way of thinking and living. We believe that competence oriented education is the one and only solution for Greece to overcome any crisis; economic, refugee and others to come. Greek students, need a new way of thinking, a new growth mindset to live their new life in the new Europe which is created with their participation in it. So far our idea has developed into a complete competence oriented educational system: [able] way, and for the years to come we are the sole providers of Key Competences Acquisition in Greece. Since 2009 the [able]way team (En[able]rs) have been promoting the Key Competences Acquisition, supporting educational stakeholders to become responsible for their own learning and stimulating the individual development of students, parents, teachers and other professionals. During these group sessions, the participants learn to acquire and teach competence oriented education with competence oriented approaches. Up to now, in Athens Greece, teachers who have attended the workshops and are potential En[able]rs amount to 135. Our participation in the National Dialogue stems from our feeling of responsibility and duty to introduce and fully implement KCA and give Greek young people a chance to prosper.

Ας δώσουμε μια ευκαιρία στη μοντέρνα Φυσική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Εμμανουήλ Κουσλόγλου

Περίληψη: Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη πρόταση για την ένταξη της Σύγχρονης Φυσικής στα Α.Π.Σ. της Α’θμιας και Β’θμιας Εκπ/σης.

 Abstract: This article is a proposal about the integration of the Modern Physics in the curricula of the Greek Education.

Χαρακτήρας και μέτρα στήριξης του Δημόσιου Περιφερειακού Σχολείου (ΔΠΣ)

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Περίληψη: Παρουσιάζονται διαπιστώσεις και πορίσματα για το ρόλο, τα επιτεύγματα και τις ανάγκες του Δημόσιου Περιφερειακού Σχολείου όπως αυτά προέκυψαν σε σχετική ημερίδα που έγινε στην Πάτρα και αφορούσε στα εκτός των αστικών και ημιαστικών κέντρων δημόσια γυμνάσια και λύκεια της Αχαΐας. Τα ΔΠΣ εκτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες. Στο διδακτικό και μαθησιακό τομέα το ΔΠΣ έχει να αντιμετωπίσει την έντονη ανομοιογένεια των τάξεων. Στην πρόκληση αυτή ανταποκρίνεται με διαδικασίες διαφοροποιημένης μάθησης. Το σημαντικό έργο του ΔΠΣ αποτυπώνεται στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές διακρίσεις των αποφοίτων του. Για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του το ΔΠΣ έχει ανάγκη ιδιαίτερης ηθικής, υλικής και διοικητικής στήριξης με τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων, ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να ανταγωνίζονται ισότιμα τους ομολόγους τους στα δημόσια σχολεία των κέντρων.

Abstract: This paper presents the findings and conclusions on the role, achievements and needs of Regional State Schools which transpired from a workshop held in Patras that centered on outer urban and suburban public high schools of the Achaia prefecture. Regional State Schools perform an important social and cultural role in local communities. In the teaching and learning sector, Regional State Schools encounter strong class heterogeneity. They meet this challenge through differentiated learning processes. The important work of Regional State Schools is reflected in its graduates’ academic and professional achievements. For a better and more efficient operation of Regional State Schools, a specific moral, material and administrative support is required by adopting countermeasures that will enable teachers and students to compete with their counterparts in state schools in city centers on equal terms.

 

Ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών στο δημόσιο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΥΡΑΝΙΑ ΡΙΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΟΣ, ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΚΟΦΑΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΨΑΣ, ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΑΓΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΑΚΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Περίληψη: Ομάδα πτυχιούχων προτείνει ένα αξιοκρατικό και δίκαιο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών το οποίο μεριμνά και τα άτομα χωρίς προϋπηρεσία.

Abstract: A team of graduate people propose a new and more fair system to appoint teachers and help those with no seniority.

Πρόταση Πτυχιούχων Μηδενικής Προϋπηρεσίας.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δεμενοπούλου Αλεξία

Περίληψη: Πρόταση για ένα δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών με κριτήρια μέσω Α.Σ.Ε.Π και πρόβλεψη θέσεων για πτυχιούχους με μηδενική εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Abstract: A proposal for a fair and merit-based appointment of educational criteria through A.S.E.P and predicting positions for graduates who don’t have any teaching experience.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νταρλαγιάννης Νικόλαος

Περίληψη: Ένα σχολείο με λιγότερα μαθήματα, με μεγαλύτερη έμφαση στην τέχνη, τη δημιουργία και τη συνεργασία, χωρίς εξετάσεις, με τις κατάλληλες δομές στήριξης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ένα σχολείο με επιμορφωμένους καθηγητές που θα αγαπάνε τη δουλειά τους και μαθητές που δε θα το σκάνε από τα μαθήματα. Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν μερικά μόνο αρχικά βήματα προς αυτή την “ουτοπική” προοπτική.

Abstract: A school with fewer courses, with more emphasis on art, creation and cooperation, without examinations, with appropriate support structures and the necessary equipment. A school with sufficiently trained teachers who will love their job and students who will not flee from the courses. The following suggestions are only some initial steps towards this “Utopian” perspective.

Το Νέο Λύκειο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γκαλανάκης Γιώργος, Κοκολάκη Μαριάνθη, Λάμπρου Παναγιώτης, Μουντράκης Γιώργος, Πετράτος Αντώνης: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη: Η χρεοκοπία του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, με κορυφαία τη Λυκειακή, συνιστά κοινό τόπο τα τελευταία χρόνια. Είναι ώριμες οι συνθήκες για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα συνδυάζει την προσαρμογή στις νεότερες συνθήκες, με την εξυπηρέτηση, πρωτίστως, των μαθητικών αναγκών.

Abstract: The collapse of the Greek educational system, especially that of the secondary level is common place. The conditions are mature for an educational system that will be combining the adaptation to modern circumstances with the assistance of first and foremost the students’ needs.