Αρχείο ετικέτας Ένας Καλλιτέχνης για κάθε σχολείο

Ένας Καλλιτέχνης για κάθε σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δίκτυο Τέχνης και Δράσης

Περίληψη: Η σύγχρονη παιδαγωγική υποστηρίζει πως η Τέχνη είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που συμβάλλει καθοριστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου, αλλά και ένα απαραίτητο μέσο ώστε να εκκινήσει ένας δημιουργικός διάλογος με τα μέλη της σχολικής κοινότητας σε πεδία όπως η Πολυπολιτισμικότητα, η Αποδοχή του διαφορετικού και άλλα πολλά. Δυστυχώς, το παρόν ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τείνει να υποβαθμίζει και να απαξιώνει την πρέπουσα θέση της Καλλιτεχνικής Παιδείας, το οποίο ως γεγονός φαίνεται παράταιρο και αντιφατικό σε μια χώρα που δηλώνει εθνικά υπερήφανη για την πολιτιστική κληρονομιά της. Αναμφίβολα, εκτός από την Αισθητική καλλιέργεια, οι Τέχνες αποτελούν ένα αναπόσπαστο εκπαιδευτικό πεδίο αλλά κυρίως και απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο. Συνεπώς, η Τέχνη όπως διαμορφώνεται σήμερα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, καθώς εμπλέκεται σε ποικίλους κοινωνικό – πολιτισμικούς παράγοντες. Προτείνουμε το θεσμό: “Ένας Καλλιτέχνης για κάθε Σχολείο”, εμπνεόμενοι από τον Καλλιτέχνη Παιδαγωγό (Ατελιερίστα) των σχολείων Reggio Emilia. Είμαστε βέβαιοι πως η θεσμική αναγνώριση και η αξιοποίηση των Καλλιτεχνών, που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν στο ελληνικό σχολείο αυτή τη στιγμή και προσφέρουν χωρίς να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους, θα μπορούσε να προσφέρει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση του ελληνικού σχολείου.

Abstract: Contemporary pedagogy states that art is a tool that contributes substantially to the overall development of children and adolescents and it can, also, be the medium for an initiative dialogue between members of the school community in areas such as multiculturalism, the tolerance of different and much more. Unfortunately, the current Greek educational system tends to belittle and disdain the artistic education, which contradicts the picture of a country that declares national pride in its cultural heritage. Undoubtedly, apart from their Aesthetic culture, nowadays the Arts constitute a vital educational field and a crucial learning tool. Therefore, the way Art is formed these days and times appears to be absolutely essential as it involves various social and political factors. We propose the statute: “An Artist for each School”, inspired by the Artist Educator (Atelierista) of Reggio Emilia schools. We believe that the institutional recognition and utilization of Artists, who already exist in the Greek school at the moment and offer without recognition of their role, couldeffectively provide the upgrade of Greek school.