Αρχείο ετικέτας Έννοια του υπολογισμού

Πληροφορική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Αθανασιος Σταυριανός – Απόστολος Συρόπουλος

Περίληψη: Η σημερινή κατάσταση της πληροφορικής παιδείας στην Ελλάδα απέχει κατά πολύ από το ιδανικό. Οι μαθητές διδάσκονται πολλά αντικείμενα κατ’ επανάληψη (π.χ. Η επεξεργασία κειμένου είναι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 3 φορές ένας μαθητής στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ενώ πρακτικές οι οποίες αποτελούν κοινό τόπο σήμερα (χρήση κινητών συσκευών) απουσιάζουν εντελώς. Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα προτείνουμε ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες ιδέες στην πληροφορική παιδεία. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την εισαγωγή του προγραμματισμού Η/Υ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ στην πρωτοβάθμια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και την χρήση του Η/Υ ως ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων

Abstract: The current situation in informatics education in Greece is far from ideal. Pupils are taught the same things over and over again (e.g., word processing is a subject that is taught 3 times during the school years of an average pupil) while there is no provision for things that are almost common place today (e.g., tablets, phablets, etc.). Based on these remarks we propose a new curriculum that incorporates modern ideas into computer education. In particular, we propose the teaching of computer programming in secondary education while primary education is used to expose pupils to basic ideas and the use of the computer as a tool for the solution of problems.