Αρχείο ετικέτας αγωγή

Γνώρισε τον Εαυτό σου μέσα από τη γιόγκα.

 

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΟΓΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Γιόγκα Ελλάδας φιλοδοξεί να συμβάλει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία με μια πρόταση για την φυσική, συναισθηματική και νοητική αγωγή των επερχόμενων γενεών.

Abstract: The Helenic Yoga Association aspires to contribute to the National Dialogue for Education with a proposal concering the physical, emotional and mental education of forthcoming generations.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Κωνσταντινάκος Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περίληψη: Η πρόταση αφορά την εισαγωγή των ΄΄Πολιτισμικών δραστηριοτήτων στην Εκπαίδευση΄΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Φιλοσοφία, της εκπαίδευσης είναι η – ΑΓΩΓΗ – της νέας γενιάς μέσω των κατάλληλων εργαλείων, με αποτέλεσμα τη δια – μόρφωση – κοινωνικοποίηση – αποδοχή και ώσμωσή της στις πατροπαράδοτες πολιτισμικές αναφορές της ελληνικής επικράτειας. Σκοπός μιας ανάλογης εκπαιδευτικής καινοτόμας παρέμβασης θα είναι η δημιουργία προγράμματος Μαθητικών Ομίλων Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής (ΜΟΑΠΑ), σε δημοτικό, (νομαρχιακό), περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που θα ενταχθεί στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Περιεχόμενα, του προγράμματος θα είναι οι κάθε είδους παιγνιώδεις, αθλητικές, πολιτιστικές και αναψυχής – ψυχαγωγίας πολιτισμικές δραστηριότητες, μέσω των οποίων θα καλύπτονται σε επίπεδο σχολικών μονάδων και τοπικής κοινωνίας οι ΄΄ανάγκες΄΄ των νέων. Οργάνωση, των πολιτισμικών δραστηριοτήτων σημαίνει διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή των περιεχομένων, κάτι που προϋποθέτει την ύπαρξη υποδομών, μέσων και υλικών που απαιτούνται για την ασφαλή και λειτουργική συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις. Αποτελεσματικότητα, των πολιτισμικών δραστηριοτήτων θα είναι η ωφελιμότητα των χαρακτηριστικών της ποιότητας ζωής των νέων, κάτι που ασφαλώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στα σημερινά αδιέξοδα λόγω της κρίσης και της ανεργίας, αλλά και των ΄΄αδυναμιών΄΄ ελέγχου των εντάσεων και βιαιοτήτων που είναι αποτέλεσμα της περιθωριοποίησης τους.

Abstract: PROGRAMME OF CULTURAL ACTIVITIES IN EDUCATION Philosophy of education is – Action – the new generation through appropriate tools, resulting in inter – culture – socialization – acceptance and osmosis of ancestral cultural references of Greek territory. The purpose of a similar educational innovative intervention will be the creation program Student Clubs Sport, Culture and Recreation (MOAPA) at municipal (prefecture), regional and national level to be integrated into broader strategic planning of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, in cooperation with the Ministry of Culture and Sports. Contents of the program will be all kinds of playful, sporting, cultural and leisure – recreational cultural activities through which will be covered at the level of schools and local community needs of young people. Organization of cultural activities means create the conditions for the implementation of the contents, which presupposes the existence of infrastructure, tools and materials required for the safe and operational involvement in such actions. Effectiveness of cultural activities will be the usefulness of the characteristics of quality of life of young people, something that will certainly serve as a deterrent to the current deadlock caused by the crisis and unemployment, but also to control weaknesses tensions and violence as a result of their marginalization.