Αρχείο ετικέτας ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Περίληψη: Ο συλλογος διδασκόντων του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας έχει καταλήξει σε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την επαγγελμπατικη εκπαίδευση . Σε ό, τι αφορά τη δομή της επαγγελματικής εκπαιδευσης , προτείνεται ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έκτος των Ανωτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων . Θα πρέπει να έχουν ισες ευκαιρίες για όλες τις μορφες εκπαιδευσης σε καθε εκαπιδευτική βαθμίδα σύμφωνα με το σύνταγμα .

Abstract: The teachers’ Board of EPAL Kalabaka have come up with some suggestions regarding technological education. As far as the structure of vocational High School is concerned, it is suggested that EPAL graduates have the opportunity to access Higher Educational Institutions. They should have epal opportunities to higher educations according to the constitution.

Μεταπτυχιακά -Ανώτατη εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonios Georgopoulos

Περίληψη: Η πολιτική των μεταπτυχιακών προγραμμάτων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ρεαλιστικό όραμα μεταρρύθμισης των πανεπιστημίων με στρατηγικά χαρακτηριστικά. Το όραμα αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί τόσο την οικονομικο-κοινωνική ανάπτυξη της χώρας όσο και την ανάπτυξη των πανεπιστημίων και των μελών ΔΕΠ. Η χρηματοδότηση όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης δεν μπορεί να γίνεται αποκλειστικά μέσω δημόσιων δαπανών. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα έχουν κόστος παραγωγής και λειτουργικά έξοδα. Το σύστημα της «άμεσης ανταποδοτικότητας» κρίνεται ως το πιο κατάλληλο εργαλείο χρηματοδότησής τους. Δηλαδή το κόστος αναλαμβάνεται από τον άμεσα επωφελούμενο που συνήθως δεν είναι ο τυπικός νεαρός φοιτητής του προπτυχιακού επιπέδου σπουδών. Διαφορετικά στην αντίθετη περίπτωση θα πληρώνουν οι πολλοί και θα επωφελούνται οι λίγοι. Η μη αμοιβή των καθηγητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι κοινωνικά άδικη, οδηγεί σε εκμετάλλευση της εργασίας, δεν παρέχει κίνητρα βελτίωσης του εργαζόμενου και απαξιώνει τους καθηγητές οικονομικά και κοινωνικά, δεδομένης της μείωσης του μισθού τους κατά 50% από το 2010.

Abstract: The policy of post-graduate programs should be part of a realistic vision of the reform of the universities with realistic economic and social characteristics. This vision should serve both the social-economic development of the country and the development of the universities and their members. The financing of all education levels cannot be made solely through public spending. The post-graduate programs have production and operating costs. The “direct reciprocity system” is considered as the most appropriate financing tool, namely the direct beneficiary pays the cost given that he normally differs from the typical bachelor student as regards age, kind of work, economic status etc. Otherwise, many will pay, and few will benefit. If professors are not paid at post-graduate level, there are several undesirable side effects. More specifically, this is socially unjust, leads to exploitation of labor, devalues professors financially and socially, and it does not provide incentives to improve their performance, given the reduction of their salary by 50% from 2010.

Προτάσεις για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Περίληψη: Προτάσεις και αιτήματα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. προς το Υπουργείο Παιδείας για το μέλλον και τις προοπτικές εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος καθώς και για την αναμόρφωση της γενικής μουσικής εκπαίδευσης.

Abstract: Proposals of the School of Music Studies, Aristotle University of Thessaloniki for a) its future planning and b), general issues concerning music education in Greece.

Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για όλους τους μαθητές πρωινών η εσπερινών, Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Περίληψη: Η άρση της χρόνιας αδικίας προς τους μαθητές των Εσπερινών ΕΠΑΛ σε ότι αφορά την μη πρόσβαση στις σχολές της Αστυνομίας και του Στρατού καθώς και η επαναφορά της πρόσβασης των μαθητών ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ.

Aλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αγοραστού Ηλέκτρα

Περίληψη:  Το κείμενό μου περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως το Γυμνάσιο. Προτείνω την κατάργηση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, την αλλαγή του 7ωρου ωρολόγιου προγράμματος, την καθιέρωση τετραμήνων στη θέση των τριμήνων, την καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης. Για το Λύκειο προτείνω την απόσύνδεσή του από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρώ αναγκαίες τις ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σπουδές των υποψήφιων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Abstract: My text includes suggestions as regards changes in the Secondary Education, mainly in Junior High School. I recommend the abolition of the subject of the Ancient Greek language, the modification to the seven – hour timetable, the establishment of the semester instead of the trimester, the introduction of descriptive evaluation. For the Lyceum I suggest its disconnection from the entrance into the University. I consider the essential interventions to the studies of the prospective teachers rather necessary.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να επιτρέπεται σε όλες τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακόμα και στις σχολές τω ενόπλων δυνάμεων να επιτρέπουν στους φοιτητές τους να έχουν το δικαίωμα μεταγραφής ακόμα και σε επόμενα εξάμηνα εκτός του πρώτου όπως συμβαίνει ως τώρα και να επιτραπεί σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ να διεκδικούν μια θέση εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περνώντας και τις προβλεπόμενες από το νόμο υγειονομικές εξετάσεις.

Abstract: Allow all schools of higher education even in schools attached to the armed forces to enable students to have the right transcription even in later semesters except the first such case to date and to allow graduates of universities and technical colleges to assert a position import through qualifying examinations in Military Schools in Police Academies, faculties of Merchant Marine Academies and Schools in the Fire Academy and passing the statutory health assessments.

Πρόταση για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ευριπίδης Γεωργανόπουλος

Περίληψη: Η πρόταση αναφέρεται κυρίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση δύο άξονες: 1. Ένα από τα βασικά προβλήματα του σημερινού σχολείου είναι η ύπαρξη στο ίδιο τμήμα πολλών μαθητών που είναι αδιάφοροι για το μάθημα και το μαθησιακό τους επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Θα πρότεινα όχι μόνο να διαχωρισθούν τα τμήματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο βάσει του επιπέδου των μαθητών, αλλά και τα μαθήματα, τα βιβλία, ο τρόπος διδασκαλίας και οι απαιτήσεις να είναι διαφορετικές. Σε αυτά τα τμήματα, που θα είναι σεμιναριακού τύπου, οι μαθητές δεν χρειάζεται να βαθμολογούνται, αλλά θα μπορούσαν να έχουν ένα γενικό χαρακτηρισμό, και συνεπώς δεν θα μένουν στην ίδια τάξη. Το απολυτήριο όμως του Γυμνασίου ή του Λυκείου θα τους παρείχε σαφώς λιγότερες προοπτικές σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα. 2. Η δομή του καθημερινού ωρολογίου προγράμματος πρέπει να αλλάξει. Η πρόταση μου είναι η εξής: τις πρώτες 3 ή 4 ώρες των μαθημάτων να γίνονται τα βασικά μαθήματα, δηλ. ανθρωπιστικά και φυσικομαθηματικά. Τις επόμενες ώρες, ως προς τα «δευτερεύοντα» μαθήματα, θα μπορούσαν οι μαθητές να επιλέξουν, πέρα από κάποιες βασικές ώρες σε κάθε μάθημα, να κάνουν περισσότερες ώρες σε κάποια μαθήματα της αρεσκείας τους.

Abstract: On the base of the diferrences in the level of the knowledge we must separate the departments of the classes. Futhermore we must change the everyday programme: the first hours the pupils must be teached the basic courses and the other hours they must choose the courses in which they are interested for.

Πρόταση προς συζήτηση για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αναδιοργάνωση των τελευταίων τάξεων του Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σωκράτης Κουγέας

Περίληψη: Πρόταση προς συζήτηση για το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την αναδιοργάνωση των τελευταίων τάξεων του Λυκείου

Abstract: Proposal for discussion on the system of access to Higher Education and the reorganization of the last classes of high school

Κατάργηση Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Οριστική κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2018. Αποσύνδεση του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου από τις εξετάσεις, να διατηρηθούν όμως ως έχει για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και για τις σχολές χαμηλής ζήτησης.

Abstract: Final abolition of nationwide examination in 2018. Removing the Lyceum and Vocational Lyceum of the tests, but be maintained as such for Military Academies, Police Schools, the Schools of Merchant Marine Academies and Schools for the Fire Academy, and on the faculty of low demand

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ

Περίληψη: Η πρόταση μου περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων, τη σύσταση φορέα Εθνικής Μουσικής και την αντιπροσωπευτική εκλογή Πρύτανη εγνωσμένου κύρους και μονοετούς θητείας.

Abstract: My proposal involves structural changes affecting university mergers, the establishment operator National Music and representative election rector prestigious and annual mandate.