Αρχείο ετικέτας ΑΕΝ

Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Εισαγωγή στις σχολές του λιμενικού σωματος μέσω κατατακτήριων εξετάσεων. Να εισάγονται μεσώ κατατακτήριων εξετάσεων στις σχόλες του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων από το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 όπως θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές, όπως και για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 Abstract: Introduction to the schools of the port body through qualifying examinations. To introduce entrance exams in the schools of the port Greek coastguard candidates in nationwide examinations in the academic year 2018/2019 as should apply the same for military schools, police schools, as well as the Merchant Marine Academy and on the faculty of the Fire Academy.

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί οριστικό τέλος στην εσώκλειστη φοίτηση με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών σε όλους τους φοιτητές όλων των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών,των Σχολών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και των φοιτητών των Σχολών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Να μπορούν όλοι αυτοί οι φοιτητές μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος των σχολών τους να διαμένουν και να σιτίζονται εκτός των σχολών αυτών.

Abstract:Give a definitive end to the enclosed attendance by decision of the competent Ministers to all students of all military schools, the Police Schools, the Schools Academies Merchant Marine, the Schools of the Fire Academy and of the Schools students Coast Guard-Greek coastguard . Enable all these students after their schools daily program reside and be fed outside those schools.

Εισαγωγή στις ΑΕΝ με πτυχιο Ναυτικού Τομέα ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Λιαδάκης Στάμος

Περίληψη: Προτείνουμε τεκμηριωμένα το διακίωμα εισαγωγής στις ΑΕΝ Πλοιάρχων ή/ και Μηχανικών, μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας για την απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας.

Abstract: Προτείνουμε τεκμηριωμένα το διακίωμα εισαγωγής στις ΑΕΝ Πλοιάρχων ή/ και Μηχανικών, μαθητών ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας για την απόκτηση Πτυχίου ειδικότητας.

Ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων και Ναυτικού Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Άμεση Ίδρυση Ναυτικού Λυκείου και στην Κεφαλονιά και ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι) και στην Ιθάκη (Βαθύ). Ίδρυση και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ειδικότητας Μηχανικών στην Κεφαλονιά (Σάμη).

Abstract: Immediate Navy School Foundation and Kefalonia and establishing naval exercises in Kefalonia (Argostoli) and Ithaca (Vathi). Establishment and Merchant Marine Academy Specialization Engineering in Kefalonia (Sami).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Προμήθεια με Φοιτητικό πάσο στους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών,των Σχολών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, των σχολών της πυροσβεστικής ακαδημίας των τμημάτων ΤΕΦΑΑ και των λοιπών σχολών που ανήκουν στην τριτοβάθμια και στην μεταλυκειακή εκπαίδευση και δεν διαθέτουν φοιτητικό πάσο οι φοιτητές τους.

Abstract: Procuring Student passes to students of military schools, the Police Schools, the Schools Academies merchant navy, schools fire academy of physical education departments and other schools belonging to higher and post-secondary education and do not have a student pass their students

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Ίδρυση ιδιωτικών Στρατιωτικών Σχολών,Αστυνομικών Σχολών, Σχολών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ίδρυση σχολών Πυροσβεστικής ακαδημίας. (Σχολή-Τμήμα Ανθυποπυραγών και Σχολή Πυροσβεστών).

Abstract: Establishment of private military schools, Police Colleges, Schools Academies Merchant Marine and Foundation schools Fire Academy. (School Section Anthypopyragon School and Firemen).