Αρχείο ετικέτας Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διανομής Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – ΣΕΑΒ

Περίληψη: Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συμμετέχει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου διανομής Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων. Βασικά σημεία των προτεινόμενων αλλαγών είναι: (α) η υιοθέτηση/ενίσχυση/χρηματοδότηση, εκ μέρους της Πολιτείας, της δημιουργίας ηλεκτρονικών συγγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης ως εναλλακτικής μεθόδου για τη διάδοση της Γνώσης και (β) ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διανομής έντυπων συγγραμμάτων με έμφαση στη βελτίωση του τρόπου επιλογής των συγγραμμάτων από τους Καθηγητές, της αξιολόγησης του βαθμού αξιοποίησής τους, καθώς και στην υιοθέτηση ενός μηχανισμού για την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησής τους από τους φοιτητές.

Abstract: The Hellenic Academic Libraries Link (HEAL-Link) actively participates in the National Consultation for the Education by presenting a new framework for the Academic textbook supply system. The proposed framework key points are: (a) to provide the necessary funds for the creation of Open Access electronic textbooks as an alternative option to commercial printed textbooks, (b) to rationalize and modernize the current Academic textbook supply system by improving the scientific and educational material selection and evaluation by Professors as well as to introduce a mechanism for encouraging students to re-use / exchange textbooks.