Αρχείο ετικέτας ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ

Περίληψη: Προτάσεις για ένα δίκαιο σύστημα μόνιμων διορισμών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και άλλες προτάσεις που αφορούν τους αναπληρωτές και ιδιαίτερα τους Νηπιαγωγούς .

Abstract: Proposition for a new equitable appointment method in the Greek educational system and other proposals concerning the ever-growing problem of replacement teachers especially in pre-school education.

Θέσεις για τη διαπολιτισμικότητα από την Ένωση εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Περίληψη: Η Ένωση εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας προτείνει τη λειτουργία τάξεων υποδοχής από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε όλα τα σχολεία όπου φοιτούν πολύγλωσσα παιδιά, την αναγνώριση της προϋπηρεσίας όσων έχουν εργαστεί σε αντίστοιχα προγράμματα και τη δημιουργία ενός ειδικού μητρώου εκπαιδευτικών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Abstract: The Union of teachers of Greek as a second/foreign language proposed the operation of reception classes by qualified teaching staff in all schools with multilingual children, the recognizing of the service of those who have worked on similar programs and the creation of a special register of teachers of Greek as a second/foreign language.

ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ η “Διαδικασία Διορισμού Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας”.

Δείτε την πρόταση

Συγγραφέας: ΣΥΜΕΩΝ ΛΑΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ/ΙΔΙΩΤΗΣ

Περίληψη: (Πτυχιούχος Πληροφορικής (ΠΕ20) και κάτοχος Μεταπτυχιακού με πλήρη συνάφεια, με πιστοποιημένη Παιδαγωγική & Διδακτική Επάρκεια «Απόφοιτος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε», με ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο και με πιστοποίηση “Εκπαιδευτικής Επάρκειας”Εκπαιδευτή Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), με 1.000 και πλέον ώρες διδακτικής εμπειρίας στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και στα αντίστοιχα ΙΕΚ, έγγαμος με τέκνο, υπολείπεται στην κατάταξη των πινάκων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Υπ. Παιδείας, έναντι αυτού που δεν έχει κανένα πρόσθετο προσόν(απλά πτυχιούχος) αλλά τυγχάνει να έχει έστω και μία (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας στην Αθμια ή Βθμια εκπαίδευση του Υπ. Παιδείας!!!!) Ο υπόψη ενδιαφερόμενος κατατάσσεται στον Πίνακα “Γ”, ενω ο έχων απλά και μόνον (1) ώρα διδακτικής προϋπηρεσίας, χωρίς πρόσθετα προσόντα, στον Πίνακα“B”!!! Η απόλυτη αναξιοκρατία και αδικία συνεχίζεται ξεδιάντροπα μέχρι και σήμερα!!!!

Abstract: ( IT Graduate (PE20), owner of Master’s degree in full relevance with certified Pedagogy and Teaching competence “ASPETE” with a foreign language at an excellent level and certified “Educational Attainment on Non Formal Adult Education by the National qualification certification agency and vocational guidance (E.O.P.P.E.P), with over 1000 hours teaching experience in Business OAED Apprenticeship Schools and respective IEK, married with children, falls in the ranking tables of the Ministry of Education, against whomsoever has no additional qualification (just graduated) but happens to have even one (1) hour of service in teaching in A’level or B’level education of the Ministry of Education !!!!) The above mentioned concerned is demoted in Table “C”, while the owner of only (1) hour teaching service, without additional qualifications, in Table “B” !!! The absolute meritocracy and injustice continues shamelessly until today !!!!

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΜΑ

Περίληψη: Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ.Ε.Π.

Abstract: WE WORK AT SCHOOL. WE ASK THE RECOGNITION OF OUR EXPERIENCE IN TO THE TABLES OF ASSOCIATE TEACHERS.