Αρχείο ετικέτας Αναλυτικά Προγράμματα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ «AΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) ΩΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περίληψη:Στην εισήγησή μου προτείνω και αιτιολογώ ότι πρέπει να εισαχθούν τα μαθήματα «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» και “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ” στη διδακτέα ύλη όλων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί η γνώση των τρόπων προστασίας της υγείας από κινδύνους και η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει πολλές ζωές νέων ανθρώπων.

Abstract: In my proposal I suggest –and justify- that teaching courses of “HEALTH EDUCATION” and “FIRST AID” should be introduced in the curriculum of all schools in Secondary Education because knowledge of first aid and how to prevent health risks may save many lives of young people.

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ / ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Περίληψη: Παρότι η συνέχιση της παρουσίας και λειτουργίας του ολιγοθέσιου σχολείου φαίνεται αναπόφευκτη στο μέλλον στη χώρα μας, λόγω της γεωμορφολογικής φυσιογνωμίας της, το σημερινό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της δημοτικής, αλλά και της μέσης εκπαίδευσης, τα ωρολόγια προγράμματα, η διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων, με την έλλειψη ευελιξίας που τα χαρακτηρίζει, καθιστούν τη σημερινή λειτουργία του ολιγοθέσιου σχολείου αναποτελεσματική και δαπανηρή. Η πρότασή μας για εκ βάθρων ανασχεδιασμό της λειτουργίας των ολιγοθέσιων σχολείων αποσκοπεί στη θεαματική βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων του ολιγοθέσιου σχολείου και στην ορθολογική αξιοποίηση υλικού και ανθρώπινου δυναμικού για κάλυψη περισσότερων αναγκών. Άποψή μας είναι ότι ο θεσμός του ολιγοθέσιου σχολείου πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά με τις κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να ανταποκριθεί στην απαίτηση της παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε όλα τα ελληνόπουλα.

Abstract: Although the continuation of presence and operation of the multigrade school seems inevitable in the future of our country, because of the geomorphological character, the current curriculum of elementary and secondary education, the timetables, the management of material and human resources with the lack of flexibility that characterizes them, make today’s multigrade school function ineffective and costly. Our proposal for a fundamental redesign of the operation of multigrade schools aims to dramatic improvement of the educational outcomes of multigrade school and the rational use of material and human resources to cover more needs. Our view is that the institution of multigrade school should be substantially strengthened with the appropriate legislative initiatives in order to meet the requirement of providing equal educational opportunities to all Greek children.

Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:14o Δημοτικό Σχολείο Δράμας

Περίληψη: Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων Σε συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων του 14ου Δημ. Σχ. Δράμας για τον διάλογο για την Παιδεία μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να κατατεθούν οι παρακάτω προτάσεις: 1) Να καλυφθούν όλες οι θέσεις ειδικοτήτων (μουσικής, θεατρολογίας, εικαστικών κλπ) τόσο στο πρωινό όσο και στο Ολοήμερο Τμήμα. 2) Να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τη συντήρηση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. 3) Να αναβαθμιστεί οικονομικά το προσωπικό. 4) Να απεξαρτηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα από τη γραφειοκρατία και την πυραμιδοειδή συγκρότηση. 5) Να υπάρχει συνεχής και ουσιαστική επιμόρφωση. 6) Να αξιολογηθούν τα Α.Π. και τα νέα βιβλία και να εισακουστούν οι ετήσιες παρατηρήσεις μας στους σχολικούς συμβούλους κυρίως για την ποσότητα αλλά και τη δυσκολία της ύλης. 7) Να υιοθετηθεί ένας τύπος σχολείου (ΕΑΕΠ) από 6/θεσια δημοτικά και πάνω. 8) Να υπάρχει συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας αλλά και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα. 9) Να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και γενικά βοηθητικό προσωπικό (επιστάτης). 10) Να μειωθεί το όριο των μαθητών για σπάσιμο του τμήματος από το 25 στο 20. 11) Να υπάρχει ειδική εκπαίδευση για όσους θέλουν να αναλάβουν διοικητικές ευθύνες. 12) Να δίνεται η δυνατότητα εκπαιδευτικών αδειών για επιμόρφωση στα ΑΠΤΔΕ. 13) Να δοθεί βαρύτητα στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. 14) Να γίνονται έγκαιρα οι τοποθετήσεις , αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Abstract:In the 14th Primary Education School in Drama the Teachers’ Association discussed matters of Education in a meeting . After thorough discussion it was decided to submit the following proposals. It was agreed unanimously that it is of vital importance to: 1) fill all the positions of teachers of music, theatrical studies, art, etc, in all schools. 2) have adequate funding for the maintenance and improvement of logistics in schools. 3) enhance the financial status of teachers by increasing their salaries. 4) dismiss bureaucracy out of the education system. 5) offer continuous and effective training to all teachers. 6) assess the appropriacy and quality of all teaching curricula and new books. Take into serious consideration the teachers’ annual proposals and remarks to the school counselors both on the quantity and appropriacy, but also on the difficulty of the teaching subject matter. 7) adopt one school type for all Primary Schools with six or more classes, that of the Elementary School with the Unified Restated Educational Program. 8) cooperate with all teacher unions and associations. 9) provide secretarial and administrative staff and caretakers to schools. 10) reduce the number of pupils in class from 25 to 20 in order to promote the quality of education. 11) provide special training to headmasters/headmistresses and teachers before they assume management responsibilities. 12) offer opportunities for educational training courses. 13) improve and advance Technical and Vocational Education. 14) have all placements and transfers of teachers organized before the beginning of each school year in September.

Προτάσεις του Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Σύλλογος Διδασκόντων Ειδικού Γυμνασίου-ΛυκείουΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης

Περίληψη: Το Ειδικό γυμνάσιο –Λύκειο ΕΑΕ Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης από την εποχή της ίδρυσής του το 1985 λειτουργεί σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα των Σχολείων της Γενικής Εκπαίδευσης και δεν υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που να το εξειδικεύουν ούτε ως προς τα γνωστικά αντικείμενα ούτε ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Κρίνεται απαραίτητο από το σύλλογο διδασκόντων το ενιαίο αυτό αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης να διδαχθεί με άλλου είδους προσέγγιση και να είναι πιο ευέλικτο για να είναι πιο αποτελεσματικό για τους κωφούς μαθητές ,καθώς και να εμπλουτιστεί από τη μια με εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης και από την άλλη με υποστηρικτικά προγράμματα που θα υλοποιούνται από την κοινωνική υπηρεσία. Επίσης το δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχονται με την μορφή των ΣΔΕΥ –ΕΔΕΑΥ πρέπει να διευρυνθεί και με ειδικότητες κατάλληλες για την εκπαίδευση των κωφών και τέλος να επαναξεταστεί ο ρόλος των ΚΕΔΔΥ ως προς την καθολική ισχύ των γνωματεύσεών του.

Abstract:The Gymnasium and Lyceum for the deaf and the hearing-impaired of Thessaloniki since its foundation in 1985, operates according to the curriculum of the schools of General Education and there are no official regulations or legislation that differentiate them from other schools, neither in terms of the school subjects, nor on the assessment of the students. The teachers association finds imperative that the curriculum of the General Education be taught with a new more flexible approach in order to be more effective for the deaf and the hard of hearing, as well as it should be enriched with educational programs of special training and supportive programs provided by social services specialists. Moreover, the network of supportive services provided by SDEY (School Network of Education and Support) / EDEAY (School Boards of Diagnostic and Educational Assessment and Support) has to be extended with skilful experts adept at teaching deaf and hearing-impaired students. Finally, the role of KEDDY (Centre of Diagnosis and Genaral Diagnosis and Support) has to be re-examined as for the accuracy of its medical evaluations.

Προτάσεις για αλλαγές στη Β/θμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα εκπαιδευτικών “στον πίνακα”  (www.stonpinaka.gr)

Περίληψη:Η πραγματικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα του Λυκείου είναι ασφυκτική και καταθλιπτική τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να καταδείξει προβλήματα και να προτείνει λύσεις και αλλαγές όσον αφορά α) τη διδασκαλία ορισμένων αντικειμένων έτσι ώστε αυτή να είναι ελκυστική και αποτελεσματική β) την αξιολόγηση των μαθητών, ώστε να λαμβάνει υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές της προσωπικότητας, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων κάθε παιδιού γ) τα αναλυτικά προγράμματα έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, και δ) τα πειραματικά σχολεία έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Abstract: Educational conditions in secondary school are depressing and disappointing for both students and teachers. The aim of this article is not only to highlight deficiencies and flaws, but also to make suggestions concerning changes and reforms in a) teaching methods of specific subjects, in order to make them attractive and effective, b) students’ evaluation, in order to take into account children’s skills, abilities and personalities, c) school curriculum, in order to embrace the educational needs of the contemporary society, and d) experimental schools, so as to fulfill their goal.

Συχνά προβλήματα και σκέψεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1o και 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Περίληψη: Το κείμενο αναφέρει συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί στα δημόσια νηπιαγωγεία και κατευθύνσεις για την αποτελεσματική τους διαχειρίση. Τα θέματα που θίγει είναι οι εγγραφές των μαθητών, το ζήτημα των τραπεζοκόμων στα ολοήμερα, ο ορισμός και τα καθήκοντα προϊσταμένου/ης, ο χωρισμός τμημάτων, η προμήθεια υλικών, οι κτιριακές υποδομές, η επικοινωνία με τους γονείς, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, οι άδειες και οι εμβολιασμοί των νηπιαγωγών, καθώς και οι ευκαιρίες τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Abstract: This report focuses on issues that frequently preoccupy early childhood educators in public early childhood education establishments, and suggests certain directions for dealing efficiently with these issues. The report picks upon the following issues: student registrations, dining room services in all-day schools, selection and role of headteachers, class division, teaching materials provision, building maintenance, communication with parents, early childhood curricula, early childhood teachers’ leaves, vaccinations and opportunities for personal and professional development.

ΕΞΑΩΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ / ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ, Λυκειάρχης

Περίληψη: Παρουσιάζεται με απλότητα και συντομία, και συγγνώμη γι αυτό, μια πρόταση η οποία πάντως μπορεί να επεξεργαστεί σε κάτι περισσότερο μελετημένο και εξετασμένο. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ/ΕΠΑΛ ΣΕ ΕΞΑΩΡΟ ΑΠΟ ΕΠΤΑΩΡΟ. Ενδεικτικό ωράριο 8:15-9:00, 9:05-9:50, 10:15-11:00, 11:05-11:50, 12:15-13:00, 13:05-13:50. Ακολουθούν τα πιθανά θετικά της πρότασης: α) Η γενική λογική του μέτρου έχει να κάνει με την ανακούφιση των μεγάλων μαθητών (μείωση ύλης), οι οποίοι έχουν φορτωμένα ημερήσια προγράμματα. Διατηρώντας το γενικό ωράριο στο 8:15 έως 14:00, όλες οι διδακτικές μπορούν να γίνουν 45λεπτες και μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος διαλειμμάτων. β) Αντιλαμβάνεται κανείς την υπερπροσπάθεια που απαιτείται καθημερινά από τον μαθητή του Λυκείου για να ανταπεξέλθει και σε 7η ώρα. Αυτό παύει. γ) Μειώνονται κατά πολύ οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, κάτι που ανακουφίζει καλώς ή κακώς το υπουργείο Οικονομικών. δ) Στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα αντιμετωπίζεται ευκολότερα το πρόβλημα κάλυψης των σχολείων με εκπαιδευτικούς, κάτι που σημαίνει γενικότερα ελάφρυνση των διοικητικών δομών (διευθύνσεις σχολείων, ΠΥΣΔΕ κτλ.) που βαρύνονται κάθε χρόνο με σχετικά ζητήματα. ε) Δίνεται πιθανώς η δυνατότητα να μειωθεί το πλήθος των μαθητών ανά τμήμα (λόγω μείωσης αναγκών σε εκπαιδευτικούς), κορυφαίο ζήτημα ποιότητας εκπαίδευσης. στ) Επανέρχεται δυναμικά και τεκμηριωμένα το αίτημα αποκατάστασης του εβδομαδιαίου ωραρίου των καθηγητών και πάντως απομακρύνεται οριστικά το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών, ζήτημα μεγάλων τριβών στο παρελθόν. Ο σχετικός αντίλογος αφορά το ερώτημα «τι θα γίνει με τους αναπληρωτές που διορίζονται κάθε χρόνο;». Είναι ένα τεράστιο ζήτημα σε σχέση με το ερώτημα πόσοι τέλος πάντων θα εργάζονται στην παιδεία, στην παραπαιδεία και σε όλο αυτό το ανακυκλωτικό σύστημα. Ένα σύστημα που παράγει μαθηματικούς, φιλολόγους, οι οποίοι θα παράγουν μαθηματικούς, φιλολόγους που και αυτοί με τη σειρά τους θα παράγουν μαθηματικούς, φιλολόγους που στη καλύτερη περίπτωση παράγουν επιστήμονες που θα φύγουν στο εξωτερικό. Οι αντιδράσεις θα μπορούσαν να καμφθούν με προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για το Φεβρουάριο του 2017 π.χ., για διορισμούς στην εκπαίδευση, κάτι που θα προτρέψει πολλούς να προετοιμαστούν για το διαγωνισμό αντί να διεκδικήσουν εργασία με διορισμό ως αναπληρωτές. Σχετικό είναι το ζήτημα της υπερπληθώρας φιλολόγων, μαθηματικών που ξεβράζονται στο νησί της ανεργίας κάθε χρόνο από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, κάτι που πρέπει να συνεξεταστεί. Πολύ πιθανόν να υπάρχει και άλλος αντίλογος. Ότι και να προτείνει κανείς, ο αντίλογος είναι υπαρκτός και εύκολος. Και η πρόταση και ο αντίλογός της πρέπει να θέτονται δίχως δογματισμούς. Όμως τελικά κάποιες επιλογές πρέπει να γίνουν. Οι καιροί απαιτούν τολμηρές αποφάσεις και σε αυτή τη κατεύθυνση κινήθηκε η παραπάνω πρόταση η οποία τίθεται καλόπιστα, εντελώς ακομμάτιστα θωρώντας ότι τα θετικά της σημεία είναι περισσότερα από τα αρνητικά.

Abstract: Presented in a simple and short, and sorry for this, a proposal which, however, can be processed into something more studied and questioned. CHANGE OF DAILY HOURS OF LYCEUMS / EPAL IN FROM six-hour seven-hour. Indicative timetable 8: 15-9: 00, 9: 05-9: 50, 10: 15-11: 00 11: 05-11: 50 12: 15-13: 00 13: 05-13: 50. Here are the potential positives of the proposal: a) The general sense of the measure has to do with the relief of large pupils (reducing matter) which are loaded next programs. Keeping the general schedule at 8:15 to 14:00, all teaching can be 45 minute and can increase the time intervals. b) One sees overexertion required daily by the high school student to meet and seventh hour. This ceases. c) greatly reduces the need for training, which relieves rightly or wrongly the Treasury. d) At the beginning of the school year will more easily address the problem of coverage of schools with teachers, which means general easing of administrative structures (school management, PYSDE etc.) burdened each year with relevant issues. e) probably is the possibility to reduce the number of students per class (due to reduced demand for teachers), a leading education quality issue. f) dynamically reverts and documented request restoration of teachers’ weekly working hours and in any case permanently remove the possibility of further increasing the working hours of teachers, problem of large friction in the past. The relevant objection to the question “what will happen with their alternates appointed each year?”. It is a huge issue in relation to the question how many anyway will work in education, tuition and all this looping system. A system that produces mathematicians, philologists, who will produce mathematicians, philologists that they in turn will produce mathematicians, philologists that at best produce scientists who will go abroad. The reactions could be bent with ASEP tender for February 2017 for example, for appointments in education, which will prompt many to prepare for the contest instead to pursue work with appointed as alternates. Related is the issue of over-philologists, mathematics washed up on the island of unemployment every year from universities, which should be considered together. Very probably there is another objection. Whatever you propose, the objection is real and easy. And the proposal is a reply to be are set without dogmatism. But eventually some choices must be made. The times require bold decisions in this direction was the above proposal which was put in good faith, completely nonpartisan thorontas that its positive points outweigh the negatives.

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Antonakakis

Περίληψη: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΑΙΑ ΥΛΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Abstract: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ – ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Aλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αγοραστού Ηλέκτρα

Περίληψη:  Το κείμενό μου περιλαμβάνει προτάσεις για αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κυρίως το Γυμνάσιο. Προτείνω την κατάργηση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, την αλλαγή του 7ωρου ωρολόγιου προγράμματος, την καθιέρωση τετραμήνων στη θέση των τριμήνων, την καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης. Για το Λύκειο προτείνω την απόσύνδεσή του από την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρώ αναγκαίες τις ουσιαστικές παρεμβάσεις στις σπουδές των υποψήφιων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.

Abstract: My text includes suggestions as regards changes in the Secondary Education, mainly in Junior High School. I recommend the abolition of the subject of the Ancient Greek language, the modification to the seven – hour timetable, the establishment of the semester instead of the trimester, the introduction of descriptive evaluation. For the Lyceum I suggest its disconnection from the entrance into the University. I consider the essential interventions to the studies of the prospective teachers rather necessary.

Μερικές σκέψεις για την ξενόγλωσση εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δήμητρα Καμτσίδου

Περίληψη: Στο δημόσιο σχολείο τα παιδιά μας έρχονται σε επαφή με δυο ξένες γλώσσες. Όμως ούτε αποκτούν ικανές γλωσσικές δεξιότητες, ούτε χαίρονται τη διαδικασία της εκμάθησης, καθώς δεν έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να απολαύσουν τη γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας. Η γλωσσομάθεια έχει περιοριστεί στην πιστοποίηση, η οποία δίνεται κατά κύριο λόγο από ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού αφού πρώτα τα παιδιά προετοιμαστούν σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών ή με ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ το ΚΠγ ποτέ δεν θεωρήθηκε ισχυρός τίτλος πιστοποίησης, ούτε και συνδέθηκε με τη Δημόσια εκπαίδευση

Abstract: Some thoughts on foreign language learning and the Greek educational system. Students in Greece fail to learn a foreign language in state schools, although they are taught English for ten years, and either French or German for eight years. Moreover, certification is provided mainly by foreign institutions after the children have spent a lot of time and money on private tuition.